Enkele gedachten bij St.-Jozef

Jaarlijks vieren we St.-Jozef op 19 maart; dit jaar een dag later, want de viering van de zondag (19 maart) krijgt in de vastentijd voorrang. Als Jezus zijn openbare leven begint, komen we St.-Jozef niet meer tegen. Hij zal te midden van zijn familie, dus in de nabijheid van Jezus en Maria. Daarom is hij ook patroon geworden voor een zalige dood.

Tegelijk doet ons dit beseffen dat Jezus en Maria Jozef gemist zullen hebben. Hij had hen altijd goed beschermd, bijvoorbeeld op de vlucht naar Egypte en weer terug. Het doet ons tegelijk beseffen dat Maria als weduwe verder moest en Jezus al relatief jong zijn aardse vader moest missen De leegte die Jozef achterliet had grote consequenties voor Maria en Jezus. Door zijn overlijden moest Jezus voor het timmerbedrijf zorgen en werd Hij ineens hoofd van het gezin. We komen dit tegen bij de bruiloft te Kana: Maria is aanwezig maar dan moest Jezus, volgens de gebruiken, ook uitgenodigd zijn (vgl. Joh 2, 1-2).

Ongetwijfeld bleef Jozef toch in hun gedachten en gebeden en zullen zij in dankbaarheid hem in hun hart hebben bewaard. Ook hierin kunnen wij Jezus navolgen door St.-Jozef aan te roepen. Hij is vanuit zijn beschermende taak jegens Jezus en Maria patroon van de Kerk geworden en blijkt een machtig voorspreker in vele noden. In een bekend gebed tot St.-Jozef bidden we “Zoals gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige Kerk van God tegen de vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking.” De H. Theresia laat ons weten dat zij zich niet kan herinneren ooit iets aan St.-Jozef gevraagd te hebben dat zij niet heeft verkregen. “Ik geloof dat de Heer ons wil laten zien dat Hij hem ook in de hemel alles zal gunnen wat hij van Hem verlangt, zoals Hij hem op aarde als zijn pleegvader onderdanig was. Dit is ook ervaren door enkele andere personen aan wie ik heb geadviseerd zich aan hem te onderwerpen.”

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Sterven van St.-Jozef (St.-Antoniuskerk, Bregenz)

Samenvatting Concept Beleidsplan 2024-2028

Parochiefederatie Emmaüs
Voor het geloof een weg banen

We zijn inmiddels goed op weg om invulling te geven aan het beleidsplan 2024-2028. Het leek ons goed om in het kort samen te vatten wat we tot nu toe hebben besproken en welke richtingen we hebben uitgezet om te bespreken.


Voorlopige samenvatting Concept Beleidsplan Cluster Emmaus 2024-2028

Algemeen.
In 2022 is begonnen met het vormgeven van een beleidsplan voor de jaren 2024 tot en met 2028. In enkele sessies is nagedacht over hoe je zou kunnen revitaliseren. Daaruit zijn enkele zaken naar voren gekomen zoals inpassen van ontmoetingen. Ook is het van belang gevonden om e.e.a. in breder verband te bezien. Daarop is in brainstormsessies met het bestuur gezocht naar wegen voor de toekomst. Hoe willen en kunnen we Kerk-zijn. Tevens is daarbij ingespeeld op het voornemen een Kerkenvisie op te stellen.
Het is natuurlijk niet zo dat alles voor het oprapen ligt en ook niet zo dat we snel in een andere situatie verkeren. We zullen stap voor stap op weg moeten.
In eerste instantie is gebruik gemaakt van het beleidsplan 2021-2025 van het parochiecluster Tabor.
Geprobeerd wordt om tot een eigen invulling te komen waarbij we ons er wel van bewust zijn dat we samen een Dekenaal verband vormen. Het is dan toch te prefereren om een min of meer gelijksoortig beleid te voeren. De te kiezen toekomstplannen kunnen vervolgens ook voor de andere clusters weer aanknopingspunt zijn, kruisbestuiving.

Niet iedereen zal direct even enthousiast acteren. Toch is het van belang iedere parochie erbij te betrekken. Vroeg of laat zal er aansluiting zijn. Je hebt altijd voorlopers, meelopers en achterblijvers.

We hebben een opdeling van het beleidsplan voor ogen van een algemeen hoofdstuk waarin we onze ontwikkelingen, kernwaarden en behoeften vertalen naar een visie en missie.
Vanuit die gedachten geven we vorm aan een hoofdstuk met een pastorale opdracht en een hoofdstuk met een daaraan gekoppelde bestuurlijke opdracht.
De toekomstplannen worden onderbouwd door opgehaalde kengetallen over kerkbezoek, deelname sacramenten, financiële situatie, personele situatie, vrijwilligers, kerkbetrokkenheid e.a.

In het hoofdstuk over ontwikkelingen, kernwaarden en behoeften ontdekken we dat onze kerk voor grote uitgagingen staat. Het kerkbezoek loopt stevig terug, kerkbijdragen verminderen en ook de personele situatie baart zorgen. Minder priesters, minder vrijwilligers.

Pastoraal
Dat vraagt een andere benadering. Minder onderhoudskerk. Minder doen zoals we altijd gedaan hebben. Nieuw elan zoeken. Meer naar buiten treden, onze missionaire opdracht vormgeven.
De verwachting is dat we meer moeten inzetten op minder vieringen, aansprekende vieringen, meer ontmoeting en contact, alternatieve vieringen, meer eigen inbreng, bundeling van vieringen over meerdere parochies.
Bundeling van sacramenten zoals 1e H. Communie en vormsel. Daarbij aandacht voor geloofsverdieping en toekomstperspectief. Proberen ouders en kinderen te binden aan de kerk.

Minder vieringen op minder locaties. We zullen er niet aan ontkomen om afscheid te nemen van een deel van onze kerken. Daarbij gaan we nadenken over andere invullingen maar ook nadenken over hoe we in die parochies toch pastorale nabijheid kunnen vormgeven. Denk aan kleine vieringen, invulling dorpseigen momenten, geloofsverdieping via ontmoetingsmomenten, ziekenbezoek, diaconie e.d. Die zoektocht moeten we samen met de lokale gemeenschap opzetten en vergeet het verenigingsleven en andere verbanden aldaar niet.

Zoek ook naar aanknopingspunten binnen het synodaal proces wat lopende is. Daarin zijn vele zaken benoemd welke parochianen aanspreken en waarover zorgen zijn. Denk daarbij aan meer betrokkenheid, transparantie, brede inzet en verantwoordelijkheid, niet alleen de priester maar alle betrokkenen en vrijwilligers, werk van onderop in overleg en besluitvorming, iedereen telt, e.a.

Bestuurlijk
Je hoeft niet alles zelf uit te vinden.
Maak afspraken in Dekenaal verband.
Het is goed om samen afspraken te maken over hoe om te gaan met:
Begrafenissen – beleidsnotitie
Reglement begraafplaatsen – centraal deel en lokaal deel.
Vrijwilligers beleid.
Pastorale ontmoetingen – bijzondere vieringen – eigen inbreng
Koren, toekomstbestendig maken en over grenzen heen.
Gebruik Exact en Docbase voor onderbouwing van actiepunten
Centraal parochiekantoor -taken en bezetting
Communicatie via website en parochiegidsen, nieuwsbrieven, sociale media.

Het geheel traject van opzet en uitvoering van het beleidsplan zal binnen een heldere structuur en in breed overleg moeten worden opgezet en kundig begeleid.
In de basis zal afstemming moeten zijn tussen het federatiebestuur en de lokale kerngroepen. Ook vrijwilligers zullen gekend moeten worden.
Daarna kan in breed verband (parochiegemeenschappen) de voorstellen worden besproken.
Bruikbare adviezen zullen worden ingepast en dan ontstaat er een toekomstplan.
Dat plan zal dan in fasen tot uitvoer worden gebracht net zoals we dan gedaan hebben bij het invoeren van een clusterverband en federatie. Ook geldt dat bij de financiële administratie.

In de gehele context zal nadere uitwerking van gewenste plannen moeten plaatsvinden gericht op de toekomst voor wat betreft begraafplaatsen, verzekeringen, onderhoud, beheer vastgoed, administratie, personeel en communicatie.

Een belangrijk onderdeel zal zeker ook de toekomst van de kerkelijke gebouwen zijn.
We hebben een eerste gedachte gevormd over hoe we kunnen krimpen. Met minder naar meer.
Blijft aandacht hebben voor pastorale nabijheid. Daarmee houden we betrokkenheid en is de kans kleiner dat men afhaakt. Overweeg ook aan het realiseren van een dagkapel in elke parochie.
We denken dat het aantal kerken in eerste instantie kan worden teruggebracht tot 4.
We denken dan vanwege ligging, vermogen, betrokkenheid, vrijwilligers e.a. aan het al dan niet gefaseerd onttrekken van de kerken aan de eredienst in de parochies Wessem, Beegden, Haler, Ell en Ittervoort.

De kerken van Hunsel, Heel en Thorn kunnen mogelijk als kerken in gebruik blijven waarvan een van deze kerken wordt gezien als Centrum kerk.
Neeritter zou nog in afwachting van ontwikkelingen nog kunnen worden behouden als nevenkerk met aandacht voor nevenbestemming.
Deze gedachte is tevens bezien vanuit dekenaal perspectief.
In Tabor is het besluit genomen om de kerk in Heythuysen als Centrum kerk te behouden.
Kelpen-Oler en Baexem is men voornemens aan de eredienst te onttrekken en Grathem zal mogelijk voorlopig als nevenkerk met mogelijk nevenbestemming worden gehandhaafd. Voor Leveroy zal men mogelijk op termijn ook op zoek gaan naar een andere invulling.
Wat betreft Emmaus zou de keuze om de kerken van Horn en Neer open te houden goed aansluiten bij de verdeling over het dekenaat.
Uiteraard zal over dit alles nog nader met de drie federaties en het bisdom overleg moeten zijn evenals met de betrokken parochies en kerngroepen.

Probeer deze toekomstvisie te vertalen naar een Kerkenvisie welke ons kan steunen in het nemen van besluiten.

Samengevat:

Creëer bewustzijn over de ontstane situatie
Ga op zoek naar nieuw elan
Werk niet alleen naar binnen gericht (onderhoud) maar ook naar buiten (missionair0
Werk zoveel mogelijk op basis van feiten: meten is weten
Minder vieringen in een aantrekkelijke en aansprekende context
Bundel je krachten in sacramenten, geloofsverdieping, bedevaarten
Denk en werk over grenzen heen, voor elkaar met elkaar
Vertaal missie en visie naar praktische begrijpelijke acties
Werk gedoseerd en daadkrachtig
Afstoten van kerken en andere kerkelijke gebouwen zal onvermijdelijk zijn.
Werk vanuit de wens tot kerk-zijn toe naar een Kerkenvisie.
Zorg voor een transparantie communicatie naar alle betrokkenen.


2023-03-29 Bestuur Parochiefederatie Emmaüs

Comité Stille Omgang Amsterdam

Comité Stille Omgang Amsterdam; afdeling Limburg en Oost-Brabant.

Landgraaf  februari 2023.

Aan alle priesters; diakens; catechisten; parochie-assistenten en zusters in het bisdom Roermond. Tevens aan alle parochiekantoren. Verder aan alle kloosters.

Hoog-Zeereerwaarde heren. Geachte Dames en Heren.

In de nacht van Zaterdag 18 maart op Zondag 19 maart 2023 zal wederom de jaarlijkse Stille Omgang gehouden worden in Amsterdam. Vanuit Limburg en Oost-Brabant wordt met een bus hierheen gereisd. Wij komen er niet onderuit om te vermelden dat het deelnemersaantal de laatste jaren een gestage maar een zekere dalende lijn laat zien. Wij proberen alles uit de kast te halen en alle middelen te gebruiken om dit een halt toe te roepen. Daarom dat we dit, behalve de gebruikelijke acties via onze correspondenten, een en ander extra onder de aandacht willen brengen  bij u allen door dit breed opgezet schrijven. Wij hopen dat U allen, de geadresseerden hieraan mee willen en kunnen werken.  Wij denken bijvoorbeeld dat u mee kunt werken door een en ander binnen uw parochies c.q. uw gemeenschappen extra onder de aandacht te brengen; bijvoorbeeld door publicaties in uw parochiebladen; door er aandacht aan te schenken tijdens mededelingen bij bijeenkomsten;  door een aantal keren mede te delen tijdens of aan het einde van de H. Missen. Bovendien zijn er misschien nog extra mogelijkheden die wij hier niet vermelden. Uw eigen initiatief stellen wij zeer op prijs.

De algemene intentie van de Stille Omgang in 2023 is:

“Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen”

De is genomen naar aanleiding van het Johannes evangelie; tevens wordt er verwezen naar het gedicht van de heilige Titus Brandsma geschreven tijdens zijn verblijf in de gevangenis in Scheveningen. In stilte getuigen maakt vaak meer indruk, heeft meer impact dan iets luid verkondigen.

Nog iets over de Stille Omgang. Op zaterdagavond 18 maart komen naar verwachting 4000 (of meer) bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van de stad. Voor of na de Omgang wonen zij een van de twintig eucharistievieringen bij, in een van de zeven kerken van de binnenstad.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, dit jaar dus 678 jaar geleden, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het –Mirakel van Amsterdam–. In de late middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, sindsdien inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken aan uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als “Levend brood” voor onderweg.

Nog iets over het mirakel

De overlevering spreekt over een stervende man in de Kalverstraat die de geconsacreerde heilige hostie had uitgebraakt, tezamen met voedsel dat door hem ervoor genuttigd was. Dit geschiedde nadat hem door een pastoor het viaticum (de ziekencommunie) was gegeven. Het braaksel, inclusief de geconsacreerde heilige hostie, werd vanwege de kerkelijke voorschriften in zo’n situatie in het haardvuur geworpen. Toen men de volgende ochtend het haardvuur wilde aanmaken, bleek de geconsacreerde hostie ongeschonden in de as te liggen.

Een vrouw bracht de miraculeuze hostie daarop naar de pastoor van de Sint-Nicolaaskerk (de huidige Oude Kerk), maar de volgende dag was de hostie op wonderlijke wijze weer terug in het huis in de Kalverstraat. Dit zou zich herhaald hebben. Het werd geïnterpreteerd als een teken van God dat de wonderhostie niet in de parochiekerk, maar op die heilige plek met een eigen heiligdom vereerd diende te worden. Er werd daar een gedachteniskerk gebouwd die bleef er tot in de 17 eeuw. Hierna werd de plaats in de gevel van het gebouw op de toenmalige woning herdacht. En staat er tijdens de Omgang een Lantaarn opgesteld met ernaast een tweetal wachten.

Tot zover, bij voorbaat onze dank voor uw gewaardeerde medewerking.

Voor inlichtingen:

Midden-en Zuid-Limburg per mail: verhaeg@ziggo.nl of telefoon: 0628560997.

Noord Limburg per mail: j.m.beuken@home.nl of telefoon: 0637320238.

Met de meeste hoogachting.

Henk Verhaeg, voorzitter van het comité.

Geloven: ontdek het verschil

In zijn vastenbrief schrijft onze bisschop hoe de beste tijden de slechtste tijden kunnen worden. Hij gaat daarbij uit van een verhaal van Charles Dickens en van de bekoringen die Jezus ervaart in de woestijn. De kern zit erin of we God vergeten en van Hem losraken, of dat we, zoals Jezus, gehoorzaam zijn aan de Vader.

De grote tegenspeler stelt Jezus bij de bekoringen in de woestijn geen slechte dingen voor: van stenen brood maken. Wat is erop tegen? Toch alleen maar goed als je zo je honger kunt stillen? In het evangelie doet Jezus dat juist ook: 5000 worden gevoed van vijf broden. Maar Hij gaat niet in op de verleiding die Hem wordt voorgesteld. En de tweede bekoring om van de tempel af te springen en opgevangen te worden? Het lijkt op het eerste gezicht niet veel anders dan toen Jezus de storm heeft doen liggen. Ook toen bewondering! Zelfs zijn leerlingen vroegen zich daarbij af wie is Hij toch? En uiteindelijk krijgt Jezus alle koninkrijken van de duivel aangeboden als Hij hem maar aanbidt. Jezus houdt stand en geeft niet toe om los van God te leven. Toch behoren alle koninkrijken Hem wel toe. Jezus zegt zelf: Ik zal allen tot Mij trekken. We kennen zelfs het feest Christus, Koning van het heelal. We zien bij de bekoringen in de woestijn dat de Boze heel bijbelse woorden en voorstellingen gebruikt. Maar hij doet dit om ons te verleiden los van God te leven.

Het gaat om zonder God, of mét God. En dat gaat al terug op het verhaal van de zondeval. De bekoring was daar: als je van die boom eet, zul je gelijk aan God worden door de kennis van goed en kwaad. Maar is dat anderzijds niet juist wat door Jezus wordt beloofd? We krijgen het door Jezus beminde leerling als een belofte voorgehouden: “Want we zullen zijn, is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn, wanneer Hij zal verschijnen, want dan zullen we Hem zien zoals Hij is” (1 Joh 3,2).

Het grote verschil is telkens mét God, of zonder God. Dat zien we in onze tijd ook. Bouwen we een wereld op met respect voor Gods geboden, of bepalen we dat zelf? De vastentijd helpt ons op weg. Om het verschil te zien; om ons bewust te worden hoe we verleid worden een leven zonder God te leiden. Waar we God weer een plaats geven, wordt de vastentijd de beste tijd.   

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Solidariteitsmaaltijd

Uitnodiging voor de Solidariteitsmaaltijd, georganiseerd voor de twintigste keer door de MOV-groepen Horn en Haelen.
Een Solidariteitsmaaltijd is een maaltijd, waarbij men elkaar ontmoet in de vastentijd. Kapelaan Rajan vertelt over het project in India, Het Pope Francis Home.

Wij nodigen u allen van harte uit voor deze maaltijd. ledereen is welkom!!!

DATUM: VRIJDAG 17 MAART 2023, vanaf 18.45 uur

LOCATIE: BEATRIXZAAL, BERGERWEG 23, HORN

KOSTEN: 10 Euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis (te voldoen op de avond van de maaltijd)

OPGAVE: U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden voor de Solidariteitsmaaltijd uiterlijk donderdag 9 maart:
                  Per e-mail bij haelen@federatiekana.nl

                  Telefonisch:

  1. Antoinette Rooswinkel, Horn Tel. 0475 581900
  2. Marlie Berghs, Horn Tel. 0475 582004
  3. Rian Kouwenberg, Haelen Tel. 0475 592060
  4. Annie Konings, Buggenum Tel. 0475 594348
  5. Marianne Hendriks, Haelen Tel. 0475 591708

Heeft u problemen met vervoer naar Horn, geef dat aan bij uw aanmelding. Voor vervoer wordt dan gezorgd.

Limburg helpt Oekraïne

Vanaf 1 februari 2023 slaan een aantal stichtingen, kerken, scholen en vrijwilligers de handen ineen om de zwaar getroffen burgerbevolking in Oekraïne te helpen met noodzakelijke goederen. Door samen te werken worden de kosten van transport drastisch gereduceerd, en kan de frequentie van transporten worden opgevoerd.


De actie ‘Limburg helpt Oekraïne’ is een samenwerking tussen de stichtingen Bergse Kracht uit Berg en Terblijt; Stichting Sociaal/ Medische Hulpverlening aan Oost- Europa uit Bunde; Hulp door Genade in Valkenburg; Platform Wereldburgerschap uit Valkenburg en de Vierkante Cirkel uit Bunde. Verder nemen deel de Oekraïense werkgroep uit Kerkrade en een aantal Oekraïense en andere vrijwilligers. Zowel het Bisdom Roermond als protestante kerken nemen deel, alsmede een aantal scholen.

Uw bijdrage wordt gevraagd. We zijn op zoek naar goederen en geld. Ook al kunnen we door de samenwerking en
de vele vrijwilligers de transport-kosten laag houden, de diesel moet betaald worden! Overmakingen kunnen naar: Stichting Sociaal Medische Hulpverlening aan Oost Europa Meerssen (ANBI) NL58 RBRB 0943 2307 72 o.v.v. Limburg helpt Oekraïne

Verder kunnen de volgende goederen worden ingeleverd:
Slapen: slaapzakken, fleece dekens, stretchers en dunne afwasbare matrassen;
Verzorging: luiers, maandverband, tampons, verbandmateriaal, EHBO-materiaal, incontinentie-materiaal,
drogisterijartikelen (shampoo, tandpasta, zeep);
Medicijnen: paracetamol, ibuprofen, verkoudheid medicatie;
Voedsel: babyvoeding, potjes voeding, houdbaar kant en klaar voedsel (blik, pakken of gedroogd), snacks zoals wafels, peperkoek, energierepen, drinkwater en melk in pakken;
Kleding: gewassen en intacte warme winterkleding voor volwassenen, baby en kind (jassen, truien, broeken, mutsen, sjaals en wanten), nieuwe sokken en (thermo) ondergoed. AUB geen zakken oude kleding inleveren!
Algemene goederen: (hoofd)lampen incl. batterijen, oplaadstations, powerbanks, batterijen, kaarsen, warmwaterzakken, plastic en soepkommen, bestek, waterfiltersystemen, thermoskannen, generatoren, kachels.


In het dekenaat Thorn willen we graag aansluiten bij deze actie ‘Limburg helpt Oekraïne’. Hiervoor kunt u de gevraagde goederen inleveren in de parochiekerk van Baexem gelegen aan het Monseigneur Kierkelsplein 19 te Baexem.

Inleveren kan op donderdag 23 februari van 10 tot 11 uur.

Verduur Samen met Franciscus

Dat verduurzamen belangrijk is, weten we inmiddels. Hoe

gaan we goed om met de schepping, de aarde, de natuur en

onze omgeving? Corinne Groenendijk werd geïnspireerd

door Franciscus van Assisi en komt graag vertellen hoe we

samen kunnen verduurzamen, waarbij het ook nog leuk en

vrolijk mag zijn. VerduurSamen gaat over Verbinding en een

bewuste leefstijl. Hoe we dat samen kunnen doen zal op deze

avond duidelijk worden.

Doet u mee? U bent van harte welkom!

Aanvang 19.30 uur ; Entree 10 euro ,locatie: St. Severinus kerk

te Grathem (bij veel aanmeldingen wordt er naar een andere

locatie gezocht).

Aanmelden via zinspiratieleudal@gmail.com

U kunt ook alvast een kijkje nemen op www.corinnegroenendijk.nl

Je geloof léren vieren

Dat is de titel die op de posters staat in de portalen van onze parochies vanwege een nieuw initiatief dat in ons dekenaat geboren is. U hebt misschien ook wel gelezen dat steeds meer mensen in Nederland niet meer geloven. Dat kan ons pijn doen. Maar pijn drukt ook uit dat wij zelf aan dat geloof nog wel waarde hechten. Dat heeft dus iets heel positiefs!

Verlangt u naar een stukje gemeenschap? Wilt u als christen uw geloof leven, het verdiepen en er met anderen  over uitwisselen? Dan bent u van harte uitgenodigd op 10 zondagen in 2023. We beginnen telkens met de H. Mis in de abdijkerk van Thorn waar we ons geloof samen willen vieren. Vieren, dat is ook samen zingen! Daarna gaan we naar de Foyer de Charité (naast Sterrebosch) om een stukje gemeenschap te leven (verdieping, uitwisseling en gezellig samen zijn).

Het is belangrijk dat wij als christenen elkaar opzoeken, onze vragen rondom geloof en kerk met anderen kunnen delen.  Hebt u daar ook interesse voor, dan bent u van harte welkom. Er is parkeerruimte bij de Foyer, op loopafstand naar de kerk voor de H. Mis.

Hopelijk mogen wij velen van u op een of meerdere (alle!) zondagen van het komend jaar ontmoeten om zo samen kerk te zijn. Namens de deken en de equipe die dit initiatief heeft voorbereid,

André Pierik, foyervader

NB: De zondagen zijn: 8 januari; 12 februari; 12 maart; 16 april; 28 mei; 18 juni; 3 september; 15 oktober; 12 november; 10 december.

Het kerkbestuur, deken Wim Miltenburg fso, kapelaan Francis, pastoor Jeroen Berkemeijer en catechiste Wilma Moelker wensen u een zalig kerstfeest en gelukkig 2023

Geen uitzonderingen op Kerstmis

God spreekt zijn Woord; Jezus wordt geboren. Hij is het mens geworden Woord van God. Zo laat God zien wie Hij is: Immanuel, God-met-ons. Heel de heilige Schrift tot aan Jezus was een advent op zijn komst in onze wereld. Op velerlei wijzen had God door de profeten gesproken …. (vgl. Hebr. 1,1). Met als laatste voorbereiding de ontmoeting en het gesprek van de engel met Maria. Telkens zijn er zorgvuldig gekozen woorden; woorden met daarin een dieperliggende boodschap. Vrij gesproken en altijd zonder voorbehoud; zonder beperking. Integendeel. Ze gelden nog steeds, met terugwerkende kracht en naar de toekomst. Voor alle mensen.

Belangrijke momenten vragen om zorgvuldigheid en goedgekozen woorden. Vaak is dat om claims te voorkomen. Bij de excuses voor het slavernijverleden: Wij mensen van hier en nu denken er anders over dan toen, enz. … Woorden zodanig gekozen dat claims uitgesloten zijn. Niemand kan er rechten aan ontlenen. Bij verzekeringen zien we hetzelfde: er zijn altijd kleine lettertjes die de uitzonderingen weergeven.

Kerstmis sluit niemand uit; Jezus is voor alle mensen gekomen, ook voor mensen van nu. Hij is Immanuel, God-met-ons. Ook na 2000 jaar mogen wij mogen nog steeds een beroep doen op Jezus’ komst in onze wereld. Dat verwacht Hij ook van ons. Geen verjaring, geen kleine lettertjes. Hij sluit niemand uit. Maar Hij dringt zich ook niet op. Hij komt als een klein kind. 

Wij kunnen aan het Kind voorbijgaan; we kunnen het ook aannemen en zo ons antwoord geven. Hij legt zich als het ware in onze handen. Daarmee geeft God ons een grote verantwoordelijkheid. Als een klein kind komt God bij ons, om God-met-ons te zijn.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken