Jaarverslag 2020 Stichting de Paeperbus

Het stichtingsbestuur bestaat in 2020 uit de volgende personen: Voorzitter: Joos Truijen, Secretaris: John van Hulzen, Penningmeester: Herman van de Heuvel, Notulist: Anja van den Beuken, Leden: Kapelaan Marco Bodden , Linda Meuser en Hanneke van der Heijden.

Medio 2020 heeft Joos Truijen i.v.m. een verhuizing de voorzittershamer doorgegeven aan Linda Meuser en heeft Herman van den Heuvel i.v.m. ziekte het bestuur moeten verlaten. Jack Tegels heeft het penningmeesterschap op zich genomen.

2020 kenmerkt zich in het summier vergaderen en vrijwel geen activiteiten door de Corona pandemie. We hadden prachtige activiteiten in de planning, maar hebben deze moeten cancelen.

De stichting heeft in het jaar 2020, 4 keer vergaderd en wel op 21 januari, 15 september, 6 oktober en 27 oktober. Van deze vergaderingen zijn de actiepunten genotuleerd. 

10 obligaties zijn in 2020 uitgeloot. Van de 10 uitlotingen, hebben er 6 het als schenking gegeven aan stichting de Paeperbus.