Jaarverslag 2019 Stichting de Paeperbus

Het stichtingsbestuur bestaat in 2018 uit de volgende personen: Voorzitter: Joos Truijen, Secretaris: John van Hulzen, Penningmeester: Herman van de Heuvel Notulist: Anja van den Beuken, Leden: Kapelaan Marco Bodden en Linda Meuser. Hanneke van der Heijden heeft eerst als gast deelgenomen en is op  9 juli toegetreden tot ons bestuur.

De stichting heeft in het jaar 2019, 6 keer vergaderd en wel op 12 februari, 19 maart, 23 april, 9 juli, 3 september en 29 oktober. Van deze vergaderingen zijn de actiepunten genotuleerd. 

Voor het multifunctioneel gebruik van de Lambertuskerk hebben de volgende activiteiten in 2019 plaatsgevonden: 

  • De stichting heeft de inwoners van Neeritter door middel van een  Nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten. De stichting beoogt met haar obligatie actie 500 renteloze uniek genummerde obligaties met een nominale waarde van € 50 uit te geven. Ieder jaar zullen 25 obligaties uitgeloot worden. Renteloze uitbetaling van de uitgelote obligaties zal uitsluitend en alleen plaatsvinden na inlevering van de betreffende obligatie. De uitgelote obligaties die niet binnen één jaar na datum van uitloting zijn ingeleverd vervallen ten gunste van Stichting De Paeperbus. In de Cultuurweek is er nog extra aandacht aan de obligaties geschonken.
  • De toiletvoorziening is in 2019 gereed gekomen en op vrijdag 13 sept. is deze officieel geopend.
  • In juli hebben we als stichting de Culturele ANBI status gekregen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
  • De volgende activiteiten hebben in 2019 plaatsgevonden in onze kerk: Fluitconcert in april, Cultuurweek in mei, Orgelconcert en Monumentenweek in sept., Zangroep, Luciakwartet en adventsconcert van Grenszangers in dec.