Jaarverslag 2018 Stichting de Paeperbus

Het stichtingsbestuur bestaat in 2018 uit de volgende personen:

Voorzitter: Joos Truijen, Secretaris en Penningmeester: John van Hulzen, Notulist: Anja van den Beuken, Leden: Kapelaan Marco Bodden, Linda Meuser en Herman van den Heuvel.

De stichting heeft in het jaar 2018, 6 keer vergaderd en wel op 7-2, 6-3,12-6, 31-7, 9- 10 en 11-12. Van deze vergaderingen zijn de actiepunten genotuleerd.

Op 10-4 vergaderde de stichting met de Parochiële kerngroep H. Lambertus Neeritter.

Voor het multifunctioneel gebruik maken van de Lambertuskerk hebben de volgende activiteiten in 2018 plaatsgevonden:

  • De stichting heeft de inwoners van Neeritter door middel van drie Nieuwsbrieven (mei 2017, maart en november 2018) geïnformeerd over de oprichting en het doel van de stichting en de voortgang van de activiteiten.
  • De stichting heeft de juridische basis ter uitvoering van haar doel neergelegd in twee overeenkomsten: allereerst de samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen de Parochiële kerngroep H. Lambertus Neeritter en de stichting De Paeperbus en daarnaast de model gebruikersovereenkomst ten behoeve van huidige en toekomstige gebruikers.
  • De stichting heeft Gedeputeerde Mackus van de Provincie Limburg in het kader van de subsidieaanvraag bij de Provincie in de kerk op bezoek gehad. Zo heeft de stichting meermaals contact gehad met de gemeente Leudal en mevrouw Van der Sterren, een subsidiologe ten behoeve van fondsenwerving, eveneens ter bespreking van de (aanvullende) subsidieaanvragen.
  • De stichting heeft bij de laatste Nieuwsbrief van november 2018 haar obligatieactie onder de aandacht gebracht. De provinciale en gemeentelijke overheden eisen een tastbare eigen bijdrage van het kerkbestuur en de dorpsgemeenschap. De stichting beoogt met haar actie 500 renteloze uniek genummerde obligaties met een nominale waarde van € 50 uit te geven. Ieder jaar zullen 25 obligaties uitgeloot worden. Renteloze uitbetaling van de uitgelote obligaties zal uitsluitend en alleen plaatsvinden na inlevering van de betreffende obligatie. De uitgelote obligaties die niet binnen één jaar na datum van uitloting zijn ingeleverd vervallen ten gunste van Stichting De Paeperbus.
  • Na overleg met de architect heeft de stichting erop toegezien dat de werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van een dames-, heren- en invalidentoilet bijna volledig zijn volbracht.
  • Firma Voma heeft de gleuf gegraven voor de riolering en de vloer uit het lijkenhuisje verwijderd waar de toiletvoorziening in komt.
  • Firma Gijbels voert als hoofdaannemer de werkzaamheden rondom de toiletvoorziening uit.
  • Ter verbetering van het zitcomfort heeft de stichting voor zitkussens gezorgd.