Beleidsplan Stichting De Paeperbus

page2image22638784

Met dit beleidsplan wil de stichting De Paeperbus inzicht geven in de manier waarop ze het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken.

In onderhavig beleidsplan, dat is opgemaakt eind 2018, beschrijft de stichting het aankomend jaar, blikt ze terug op het afgelopen jaar en schetst ze op hoofdlijnen het meerjarenplan. Het beleidsplan wordt elk jaar geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd.

Inleiding

De stichting De Paeperbus is op 16 november 2017 formeel opgericht en heeft tot doel de monumentale St. Lambertuskerk te Neeritter beschikbaar te maken en te laten zijn voor multifunctioneel gebruik. Het streven is erop gericht om naast het gebruik ten behoeve van de -in aantal beperkte- erediensten, de kerk een ontmoetingsplaats te laten zijn voor de sociale activiteiten voor en door de verenigingen van de gemeenschap Neeritter. Waar mogelijk wordt de ruimte ook beschikbaar gesteld voor culturele regionale activiteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Termijn beleidsplan

Onderhavig beleidsplan is opgesteld voor het komende jaar. Onder onderhavig beleidsplan ligt een jaarwerkplan (een eenvoudige beschrijving van de activiteiten voor het komende jaar) en een jaarbegroting.

Doel, visie en strategie

Neeritter kent een mooie dorpskern en met zijn vele rijksmonumenten, zijn fraaie omgeving en buitengebied is Neeritter een parel in Midden-Limburg. Het dorp beschikt over zeer actieve verenigingen. Allen timmeren aan de weg en willen mooie zaken voor de inwoners realiseren. Samen met en voor elkaar! Het meest bekende rijksmonument is de historische H. Lambertuskerk met zijn bijzondere toren. Het bestuur van de H. Lambertuskerk heeft, mede op verzoeken vanuit het dorp, besloten om de kerk meer beschikbaar te stellen voor dorpsactiviteiten en dus multifunctioneel gebruik. De stichting voert een en ander uit.

De stichting tracht haar doel (multifunctioneel gebruik) onder meer te bereiken door:

  • –  dagdagelijkse openstelling van het kerkgebouw ter bezichtiging van het monumentaal pand met zijn historie;
  • –  het houden van (orgel)concerten, exposities en lezingen;
  • –  het organiseren van voorlichtings- en informatiebijeenkomsten, jaarvergaderingen enthemadagen;
  • –  start- en eindpunt te zijn van excursiebezoeken, wandel- en fietstochten, cultureleactiviteiten;Voor bovenstaande activiteiten zal een beperkte bijdrage in de kosten gevraagd worden.
  • –  periodieke informatie door middel van Nieuwsbrieven aan de inwoners van Neeritter e.o. te verstrekken;
  • –  het werven van fondsen.De stichting dient het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Ten tijde van het schrijven van dit beleidsplan duurt de onzekerheid van het wel of niet terugkeren van een gemeenschapszaal in Neeritter voort. In relatie tot deze voorziening dient nadrukkelijk vermeld te worden dat de stichting in geen enkel opzicht enige vorm van concurrentie met de mogelijk terugkerende gemeenschapszaal beoogt. Mocht de gemeenschapszaal er komen dan kan dat mogelijk betekenen dat er minder gebruik wordt gemaakt van de multifunctionele kerk. En vice versa.

Huidige situatie

De stichting heeft de inwoners van Neeritter door middel van drie Nieuwsbrieven (mei 2017, maart en november 2018) geïnformeerd over de oprichting en het doel van de stichting en de voortgang van de activiteiten.

De stichting heeft de juridische basis ter uitvoering van haar doel neergelegd in twee overeenkomsten: allereerst de samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen de Parochiële kerngroep H. Lambertus Neeritter en de stichting De Paeperbus en daarnaast de model gebruikersovereenkomst ten behoeve van huidige en toekomstige gebruikers.

De stichting heeft Gedeputeerde Mackus van de Provincie Limburg in het kader van de subsidieaanvraag bij de Provincie in de kerk op bezoek gehad. Zo heeft de stichting meermaals contact gehad met de gemeente Leudal en mevrouw Van der Sterren, een subsidiologe ten behoeve van fondsenwerving, eveneens ter bespreking van de (aanvullende) subsidieaanvragen.

De stichting heeft bij de laatste Nieuwsbrief van november 2018 haar obligatieactie onder de aandacht gebracht. De provinciale en gemeentelijke overheden eisen een tastbare eigen bijdrage van het kerkbestuur en de dorpsgemeenschap. De stichting beoogt met haar actie 500 rentelozeobligaties met een nominale waarde van € 50 uit te geven. Ieder jaar zullen 25 obligaties uitgeloot worden. Renteloze uitbetaling van de uitgelote obligaties zal uitsluitend en alleen plaatsvinden na inlevering van de betreffende obligatie. De uitgelote obligaties die niet binnen één jaar na datum van uitloting zijn ingeleverd vervallen ten gunste van Stichting De Paeperbus.

Na overleg met de architect heeft de stichting erop toegezien dat de werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van een dames-, heren- en invalidentoilet bijna volledig zijn volbracht.

Ter verbetering van het zitcomfort heeft de stichting voor zitkussens gezorgd. Met de inkoop van stof en schuim bij de Neeritterse firma Kwaspen en de vrijwillige inzet van een Neeritterse stoffeerder en een aantal dames uit het dorp zijn mooie zitkussens vervaardigd.

Hiermee zijn de beoogde activiteiten/voorzieningen van het afgelopen jaar in gang gezet of (deels) gerealiseerd.

Toekomstige situatie

De stichting zal zich het komende jaar met name richten op het verkrijgen van de vereiste en reeds verzochte goedkeuring van het Bisdom ten aanzien van de statuten, het afronden van de verbouwingswerkzaamheden in het kader van de toiletvoorziening en een trapleuning naar de kerktoren, het verkrijgen van subsidies van reeds benaderde fondsen en gemeentelijke en provinciale overheden, het nogmaals onder de aandacht brengen van de reeds ingang gezette obligatieactie en het formuleren van de voorwaarden voor het al dan niet toekennen van een aanvraag voor het gebruik van de kerk.

In de verdere toekomstige jaren zal de stichting zich richten op het innemen en beoordelen van aanvragen, het sluiten van de gebruikersovereenkomsten, het uitloten en uitbetalen van de uitgegeven obligaties en het evalueren van de algehele gang van zaken rondom het multifunctionele gebruik van de H. Lambertuskerk.

Organisatie

Stichting De Paeperbus
Contactgegevens: John van Hulzen De Wal 54, 6015 AX Neeritter. Telefoonnummer 06 519 614 29. KvK nummer: 70094225
ANBI status: nee

Bestuursleden:
De heer J.H.M.O. Truijen, voorzitter. Specifieke taken: schrijven Nieuwsbrief en externe contacten met o.a. gemeentelijke overheid.
De heer E.J. van Hulzen, secretaris tevens bestuurslid van de Parochiële kerngroep H. Lambertus Neeritter. Specifieke taken: externe contacten met o.a. architect en fondsen.
De heer M. Bodden, lid tevens bestuurslid van de Parochiële kerngroep H. Lambertus Neeritter. Specifieke taak: informatievoorziening op de website van het cluster waar de Parochiële kerngroep H. Lambertus Neeritter onderdeel vanuit maakt.
De heer H. van den Heuvel, penningmeester. Specifieke taak opzetten en uitvoeren obligatieactie en toezichthouder bij bouwwerkzaamheden.
Mevrouw A. van den Beuken – Roeven, lid en notulist. Specifieke taak benaderen en informeren contacten provinciale overheid.
Mevrouw L.M. Meuser, lid. Specifieke taak opstellen juridische stukken.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de hier boven vermelde personen. De heren Truijen, Van Hulzen en Van den Heuvel vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur van de stichting is een onbezoldigd bestuur.

Beheer en besteding financiën

De stichting heeft geen eigen middelen of vermogen en zal ten behoeve van de in het kader van fondsenwerving vereiste aanpassing (voorzien in een dames-, heren- en invalidentoiletruimte), de gewenste aanpassing (trapleuning) en mogelijke toekomstige aanpassingen dienen te financieren met de te verkrijgen middelen van fondsen en gemeentelijke en provinciale overheden en de 500 uit te geven obligaties.

Het aantal uitgereikte obligaties valt tot heden (vijf maanden na de start van de actie) tegen.