UITNODIGING DIALOOG BIJEENKOMSTEN SYNODALE WEG

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in praktijk te brengen. Daarom heeft hij een proces van samen op weg-zijn in gang gezet, waarin ontmoeten, luisteren naar elkaar centraal staat. Om dit doel te bereiken heeft hij deze Synode uitgeroepen in het najaar van 2021. Deze duurt tot eind 2023.

Het bisdom Roermond heeft parochies uitgenodigd om een manier te zoeken om in contact te treden met parochianen. Samen met onze buurtparochiefederaties zullen er drie themabijeenkomsten zijn.  Enkele betrokken vrijwilligers zullen deze gaan leiden. Mensen die verbonden zijn met parochie en de samenleving. Te weten Theo Werter, Liesbeth Schroen, Lieke Hover en Peter Verboeket.

Deze groep wil met u als betrokken vrijwilligers van de Kerk in gesprek over de drie thema’s die de bisdommen in ons land hebben gekozen namelijk:

– Vieren (24 maart)

– Leerling en missionair zijn (7 april)

– Dialoog Kerk en Samenleving (21 april)

Graag gaan we met u in gesprek om te horen hoe u deze thema’s beleeft en ervaart in uw leven. Het gaat daarbij niet om meningen of oordelen over het een en ander, maar om hoe u zelf tegen deze thema’s aankijkt en hoe u ze beleeft. En ook: hoe zou u het graag willen zien? Kunnen er dingen anders worden? Waar liggen uw behoeftes? Wat gaat er goed, wat kan er beter?

Met andere woorden, in deze bijeenkomsten wordt uw stem gehoord. En om u wellicht ook de ruimte te bieden zal er geen lid van de pastorale teams aanwezig zijn, zodat mensen zich niet bezwaard hoeven te voelen in hun eigen woorden. Naar aanleiding van de bijeenkomsten zal er een terugkoppeling naar het bisdom gedaan worden, en van daaruit naar Rome.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomsten die zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 24 maart, 7 april en 21 april van 14.30-16.30 uur. We komen samen in de St. Severinuskerk van Grathem. Hier is ruime parkeergelegenheid. De bijeenkomsten zullen opgeluisterd worden met een overweging en muzikale begeleiding (harp) om zo een sfeer te creëren van onthaasting, gemeenschap en verbondenheid. Om deel te nemen kunt u zich opgeven via het parochiebureau in Heel info@cluster-emmaus.nl of rechtstreeks via parochieheythuysen@gmail.com t.a.v. deelname bijeenkomst synodale weg en vermelding aanwezigheid data.

Pastoor Marcus Vankan, pastoor Patrick Lipsch en pastoor-deken Wim Miltenburg

De M.O.V.-groepen van de dorpen Haelen-Buggenum – Horn-Neer en Roggel organiseren voor de twintigste keer een Solidariteitsmaaltijd.

Een Solidariteitsmaaltijd is een maaltijd, waarbij men elkaar ontmoet in de vastentijd.

Kapelaan Rajan vertelt over het project in India. Het Pope Francis Home.

Wij nodigen u allen van harte uit voor deze maaltijd.

Vanaf 18.45 uur bent u welkom aan tafel.

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden voor de Solidariteitsmaaltijd.

Iedereen is welkom!!!

Datum:                           vrijdag 25 maart 2022

Locatie:                          Beatrixzaal, Bergerweg 23, Horn.

Kosten:                          10 euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis

                                       (te voldoen op de avond van de maaltijd)

Opgave:                         uiterlijk dinsdag 22 maart telefonisch bij een van onderstaande personen:

               Antoinette Rooswinkel, Horn   Tel.581900

               Marlie Berghs, Horn                 Tel.582004

               Rian Kouwenberg, Nunhem     Tel.592060

               Annie Konings, Buggenum       Tel.594348

               Marianne Hendriks, Haelen      Tel.591708                                                 

               Of per e-mail bij antoinette@rooswinkel.net

Heeft u problemen met vervoer naar Horn, geef dat aan bij uw aanmelding

Voor vervoer wordt dan gezorgd.

Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond

Psalmen zijn wereldliteratuur. En tegelijk zijn het ook de eigen gebedsteksten van het volk van God. Alles wat zich kan voordoen in het leven van de mens is ergens terug te vinden in de 150 psalmen. Maar tegelijkertijd verkondigt datzelfde psalmboek ons ook dat niets helemaal buiten God om gaat. Zowel in vreugde en nood, ten tijde van vrede en dreiging, bij geluk en bij diepe tegenslag zoekt het boek van de psalmen het bij God. En al duizenden jaren hebben mensen in die psalmen de kracht en de moed gevonden om inderdaad God te vinden in alle omstandigheden van het leven. Jezus zelf heeft de psalmen gezongen. Het gregoriaanse repertoire, dat al een kleine 2000 jaar de liturgie van de kerk kleurt, bestaat voor het overgrote merendeel uit gezongen psalmen…Waar velen op vandaag de yogastudio en de sportschool opzoeken, blijkt het reciteren van psalmen – rustig zingen op je ademstroom – al duizenden jaren een goede remedie te zijn om mentaal en fysiek fit te blijven…!

Psalmen & gregoriaans

een meditatief moment, door Cyriel Tonnaer en Ed Smeets

Wat is spiritualiteit? Wat zijn de psalmen? Wat is gregoriaans? En wat hebben die drie met elkaar te maken? Cyriel Tonnaer en Ed Smeets laten het u graag horen en proberen het u uit te leggen in een meditatief moment. Het houdt het midden tussen een bezinnende bijeenkomst, een uur muziek en de nodige toelichting, in de hoop u een mooie zondag te kunnen bezorgen, maar ook (nieuw) enthousiasme te kweken voor het gregoriaans, dat niet alleen bakermat is voor de verdere muzikale ontwikkeling in Europa, maar ook op unieke wijze het gebedsleven verklankt van de kerk, en dat al sinds de eerste eeuwen van onze jaartelling…

Zondag 13 maart 2022 – 17 u Kerk H. Stefanus te Heel

Zondag 3 april 2022 – 17 u Kerk H. Jozef te Smakt

Zondag 1 mei 2022 – 17 u Kerk H. Gerlachus Houthem

Aanmelding via activiteiten@sgv-roermond.nl

Een vrije gave wordt op prijs gesteld!    www.sgv-roermond.nl

Actueel

De inval van Poetin in Oekraïne maakt de Aswoensdagbrief van bisschop Harrie Smeets nog actueler. “Bedenk dat je mens bent” – bezien vanuit het askruisje – grijpt onze bisschop aan om ons voor teleurstelling te behoeden: “Kom niet te laat tot de ontdekking dat er dingen in het eigen leven zijn die meer en eerder aandacht hadden verdiend.”  Mij spreekt het aan om in de vastentijd (proberen) te doen wat ik echt belangrijk vind. Ieder kan dit natuurlijk voor zichzelf invullen.

Voor mij was dit indertijd een reden om de weg van het priesterschap in te slaan. Steeds meer raakte ik ervan overtuigd dat ik er later spijt van zou krijgen als ik niet op die innerlijke oproep zou ingaan. De veertigdagentijd roept ons op stil te staan bij het wezenlijke, waar het echt om gaat in het leven. Denk na over dingen die echt tellen en richt je daar dan ook op, zo schrijft de bisschop, niet morgen, maar vandaag; gebruik de tijd goed.

Voor gelovige mensen is dat dan altijd mét Jezus Christus. Hij geeft aan ons leven die diepe zin. Vergeving en Gods barmhartigheid zijn daarbij kernwoorden. Die tillen ons boven onszelf uit om ons naar Pasen te brengen. Die blijde boodschap laten klinken in de wereld van nu, biedt hoop. En hoop hebben alle mensen nu nodig; een vertrouwen dat komt uit het geloof dat Jezus zijn kruis heeft gedragen uit liefde voor ons. Wie die liefde ontdekt heeft, wil die beantwoorden. En dat is actueel. Met de woorden uit de Aswoensdagbrief: “Vandaag is de enige tijd die we hebben, gebruik die tijd dan goed”.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

De brief van bisschop Harrie Smeets is te vinden op: https://www.bisdom-roermond.nl/Boodschap-voor-Aswoensdag-en-de-Veertigdagentijd-2022

Blijde Boodschap blijft

Ouders geven aan hun kinderen door wat ze belangrijk vinden. Of die er echt iets mee doen, weten ze niet, maar ze willen het hen wel aanbieden. Bij ieder doopgesprek zeggen ouders me: “Later mag zij/hij zelf kiezen.” Maar je biedt het aan; dan weten ze dat ze ervoor kunnen kiezen. En dat is waardevol. En kinderen proeven of het echt is; of je er als ouder echt voor gaat. Soms zit er een generatie tussen en zijn het grootouders die kleinkinderen inspireren. We vormen zo een verbindende schakel.

Die schakel willen zijn, wordt des te belangrijker als het geloof om je heen verdampt. Dan komt het aan op volhouden. Zo’n verbinding kunnen zijn naar een tijd die weer meer verlangt naar wie Jezus is en dat Hij zoveel van ons houdt dat Hij aan het kruis zijn leven voor ons heeft gegeven. Wie Jezus echt heeft ontdekt, wil Hem niet meer kwijt. Ik denk vaker, mensen die het geloof loslaten, hadden Jezus nog niet echt ontdekt. Daarom hebben we mensen nodig die volhouden, die voor Jezus willen gaan. En het raakt ons als iemand met passie ergens voor gaat. Dat iemand volhoudt, juist als zijn omgeving er meer aan voorbijgaat. Daar gaat iets vanuit! Dat geldt in onze dagen zeker voor het geloof en de kerk.

Het geloof doorgeven zit niet zozeer in meer eigentijdse aanpassingen doen. Tenminste niet wat het wezenlijke betreft. Het christelijk geloof geeft altijd een spanning. Anders zou bekering niet nodig zijn. En het is eigen aan ons christelijk geloof die stap op de bekeringsweg te zetten. In praktijk brengen wat Jezus ons voorhoudt in de zaligsprekingen. En die zijn nooit ‘van deze tijd’.

Jezus laat ons ontdekken dat we vrij worden wanneer we ons wél binden. Dat leven naar de geboden juist vrij maakt. Vrij van een egoïsme, wat ons niet gelukkig maakt. Ontdekken dat geven zaliger is dan ontvangen. Zo’n leven vanuit het geloof wens je iedereen toe. Het lijkt een paradox, maar het is wel de weg naar een geluk dat blijft en niet afhankelijk is van de waan van de dag. Hier denk ik aan een uitspraak van de christelijke denker Søren Kierkegaard: “Wie de geest van de tijd huwt wordt gauw weduwe/weduwnaar”). Ik ben ervan overtuigd dat het katholieke geloof ook voor komende generaties is, die het opnieuw zullen ontdekken. Wij kunnen daarbij die verbindende schakel zijn. Want we hébben een unieke en goede boodschap. Jezus’ Blijde Boodschap blijft! Deze is voor alle generaties; geven wij die aan de komende.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

75, 60 en 50-jarig koorjubileum

Voor een jubileum van 75 jaar bestaat geen reguliere onderscheiding. Dit is té uniek. Organist Jan Hendriks uit Ittervoort verving als kind af en toe zijn vader als organist bij een viering. “Begin maar vast”, kreeg hij te horen. En bij verschillende koren heeft hij in zijn totaliteit een 75 jaar volgehouden, tot voor enkele maanden, toen het niet meer ging. Thuis, enkele weken vóór het overlijden van zijn echtgenote Drina, kreeg hij waarderende woorden van deken Wim Miltenburg en een oorkonde.

Bij de zeswekendienst van Drina was hij erbij toen zijn broer Piet aan het einde van de H. Mis op 6 februari in de Margarithakerk in Ittervoort de Gregoriusonderscheiding kreeg, met bijbehorende speld, voor zijn 60-jarig lidmaatschap als koorzanger en Karel van Helden voor 50 jaar koorzang! Van harte proficiat!

Afscheid Kapelaan Marco Bodden

Foto-impressie afscheid kapelaan Marco Bodden

Zondag 17 januari was het afscheid gepland van kapelaan Bodden. Hij is een studie gaan volgen voor een master in de geestelijke verzorging en werkt tevens mee met de geestelijke verzorgers in Daelzicht en St. Anna. Was het afscheid vanwege de coronamaatregelen al bepekt gehouden, toch bleek dit nog te ruim opgezet. Een samenzijn in een zaal met meer dan vier mensen was niet mogelijk. Daarom is gekozen voor een afscheid – ook in beperkte kring – tijdens de eucharistieviering op zaterdag om 16 uur in de parochiekerk in Neeritter. Hierbij een foto impressie. De op de foto afgebeelde engel is een onderdeel van het cadeau wat Jo Tobben namens de parochiefederatie Emmaüs aan kapelaan Marco Bodden heeft aangeboden.

Limburgse Trofee Kern met pit

En jawel hoor. De Jacobuskerk in Hunsel heeft de trofee van Limburg 2021 gewonnen.

Gouverneur Emile Roemer heeft de prijs zaterdag 22 januari uitgereikt.

Hunsel werd geprezen voor het geweldige project dat de Jacobuswerkgroep heeft gerealiseerd rondom de parochiekerk.

Een plek voor ontmoeting en bezinning in een tuin waar je tot rust kan komen.

De woorden: Waar een klein dorp groot in kan zijn werden gebruikt. Ook werd opgemerkt dat er in Hunsel wel erg veel pit zit!! De speeltuin met zijn vele vrijwilligers, de oorlogsroute die is uitgezet, het plan Velter en de bio-tuin werden genoemd en een erg actieve dorpsraad. Al met al een dorp dat iets uitstraalt en waar we trots op mogen zijn.

Mooie woorden maar zonder de inzet en het enthousiasme van de vele vrijwilligers en passanten had de Jacobuswerkgroep dit mooie project nooit kunnen verwezenlijken.

Ook de vele mensen die hun stem hebben uitgebracht op dit project. Bedankt!!

‘Een landelijke derde plaats met het uitgebrachte aantal stemmen voor zo’n kleine gemeenschap is uniek’. Dit zijn woorden die door de organisatie genoemd zijn.

Foto ingang van de H. Martinuskerk in Beegden

Geloven kost geld

Deze weken ontvangen mensen die de eigen parochie financieel steunen post vanwege de actie kerkbalans. Als een dankjewel voor hun support in het afgelopen jaar en ook als uitnodiging de parochie te blijven steunen. Aan de ene kant vreemd dat bidden en geloven geld kost. Anderzijds ook heel begrijpelijk. We komen het in de H. Schrift al tegen. Paulus heeft het over een grote collecte, die hij houdt voor de ondersteuning van de kerk in Jeruzalem, die arm was.

In onze parochies doen vrijwilligers onschatbaar veel werk. Zonder hen hadden we al veel godshuizen moeten sluiten. Telkens is het dan ook een aderlating als een actieve vrijwilliger niet meer verder kan. Tot voor enkele maanden heeft bijvoorbeeld organist Lei Janssen uit Heel nog Missen begeleid en in december hebben we de uitvaart voor hem moeten houden. Onze parochies worden gedragen door de vrijwilligers!

Toch zijn er vele kosten: de kerkgebouwen, salarissen van de bedienaren, verzekeringen, verwarming, enz. Als monument komen een aantal kerken in aanmerking voor subsidie voor onderhoud van het gebouw. Daarnaast wordt in onze parochies praktisch alles door parochianen opgebracht. Zij geven een stipendium bij het lezen van een H. Mis; een vrijwillige donatie bij sacramenten of zegeningen en anderszins en we kennen de jaarlijkse actie KERKBALANS.

Van 15 tot 29 januari 2022 vragen we hiervoor aandacht. Wil je dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.  We doen een beroep op iedereen die het waardevol vindt dat de kerk er is. Veel mensen hebben in coronatijd de diaconale en pastorale dimensie (opnieuw) ontdekt, of de rust die uitgaat van een moment van stilte in een kerk of kapel. Geloven zelf kost natuurlijk niet echt geld. Maar inspirerende vieringen wel; en ook als je een zorgzame gemeenschap wil zijn; een gastvrije kerk wil bieden.

Kortom om de mensen nabij te kunnen blijven gaat niet zonder financiële basis. Daarvoor is de actie Kerkbalans. Het is een landelijke actie, maar het geld komt ten goede aan de eigen parochie. Daarom vindt u ook dáár de bankrekeningnummers. Het is het niet vanzelfsprekend dat de kerk er is. Geven we vandaag voor de kerk van morgen.   

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Uitzicht in 2022

Van velen heb ik een kerst- of nieuwjaarswens ontvangen. Ieder dank daarvoor oprecht en ik merkte ook dat kaarten en woorden veelal met zorg waren gekozen. Op een ervan stond een actuele gedachte die ik hier graag weergeef. In de wens van de leden van Foyer de Charité Marthe Robin in Thorn stond de oproep: geen lock down, maar een look up. Niet bedoeld om de lock down en de coronamaatregelen te negeren, maar om ook in deze omstandigheden onze blik naar boven te richten: look up!

Gelovige mensen houden altijd hoop. Niet omdat we de ernst en zorgen van nu niet zouden (willen) zien, maar wij houden onze blik gericht op Jezus Christus. Wat er dit jaar ook gebeurt, we kunnen altijd onze blik omhoog richten naar Jezus. Hij is juist in onze wereld gekomen is om ons perspectief te bieden. Dat drukken we uit in onze nieuwjaarswensen: de beste wensen, een gelukkig, voorspoedig of zalig 2022. Het begrip zalig heeft de klank en de lading van de zaligsprekingen uit de Bergrede (Mt 5). Mensen die je niet meteen gelukkig zou prijzen, zoals de armen en degenen die treuren (vgl. Mt 6) worden wel zalig geprezen; zij beseffen dat zij voor het echte geluk God nodig hebben. Zij richten hun blik naar boven, een look up naar God.

In de omstandigheden van nu ontvangen we hiervoor eigen genade. Genade kunnen we vertalen met kracht. Het Hebreeuwse woord voor genade – chanan – klinkt verbasterd nog door in ons woord gein of geintje. Het is vanuit de Joodse volkstaal in het Nederlands gekomen. Voor de gein betekent zo voor de grap en gein maken plezier of lol hebben. Het klinkt positief, blij.

Zo klinkt ook in het woord genade vreugde door. God wil het beste voor ons, ook als de omstandigheden lastig zijn: daarvoor ontvangen we voor 2022 Gods genade – zijn gunst, kracht en vreugde. Als gelovige mensen zouden we zelfs bij een lock down niet te neergeslagen moeten zijn, maar hoop en vertrouwen houden: een look up! Richt u op, want uw verlossing is nabij (vgl. Lc 21, 28). Jezus is ons goedgezind; heeft het leven met ons gedeeld en trekt ook in 2022 met ons mee. Houden we onze blik op Hem gericht.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken