De parochie van de H. Jacobus de meerdere uit Hunsel heeft de 3de prijs ontvangen in de landelijke finale van ‘Kern met Pit’ afgelopen zaterdag in Amersfoort. Iedereen die hierop zijn stem heeft uitgebracht. Hartelijk dank.

Een project dat geprezen werd door de grote omvang, zijn professionaliteit  en het vele vrijwilligerswerk.

Als parochie Hunsel zijn we heel blij dat we de 2 tuinen rond de kerk hebben kunnen inrichten tot een rust en bezinningsruimte. Een plek om te ontmoeten niet alleen voor de pelgrim naar Santiago maar natuurlijk ook voor elke bezoeker. Het volgende project is al in volle gang:  Het aangrenzende kerkhof opnieuw inrichten en beplanten zodat het één geheel gaat vormen met de tuin en het omringende landschap. We hopen ook u te mogen begroeten bij de Jacobuskerk van onze parochie federatie Emmaüs.

Namens de Jacobuswerkgroep van Hunsel,

Wim Meuwissen

En toch …

Pinksteren is het feest van de komst van de Heilige Geest. De zondag erna – Drievuldigheidszondag – accentueren we de Heilige Geest nogmaals samen met de Vader en der Zoon als een van de drie goddelijke Personen.  Deze geloofswerkelijkheid drukken we uit wanneer we het kruisteken maken. Maar wat is nu de betekenis van drie goddelijke Personen voor ons geloofsleven? Er is maar één God. Ieder gelooft toch in dezelfde God?

Dat wij naar Jezus’ woorden God Vader mogen noemen en ook zo tot Hem bidden plaatst ons wel in een andere verhouding tot God. Wij zijn Gods kinderen. En zoals bij je eigen kinderen en kleinkinderen die je veel liefde geeft verwacht je ook omgekeerd van hen meer dan van anderen, van wie je ook houdt. God is dichter bij ons gekomen door de Menswording van zijn Zoon. In zijn Zoon Jezus kunnen we het gelaat van God herkennen. God is voor ons niet louter almachtig en ver weg, maar ook dichtbij. In zijn Zoon hebben we Gods barmhartigheid mogen ontdekken. En de Heilige Geest is dichter bij ons dan wij vaak beseffen: “Niemand kan zeggen ‘Jezus is de Heer’, tenzij door de Heilige Geest “(1 Kor. 12,3). Zonder ons het bewust te zijn, bepaalt het geloof in de Drie-ene God ons geloofsleven: dat God de God van liefde is.   

De Heilige Geest richt ons op Jezus en ook op de kerkgemeenschap die Hij gesticht heeft. De Heilige Geest helpt ons de moeilijkheden die we dan tegenkomen te ondervinden. Want in onze wereld gaan goed en kwaad altijd samen. Van de kerkgemeenschap zien we ook zoveel fouten en tekortkomingen, waardoor we moeilijk Gods heiligheid erin herkennen. De Heilige Geest helpt ons door de kritiek heen te kijken en te zien waar het echt omgaat. Zonder de kritiek te ontkennen kunnen we dan belijden: “en toch blijf ik geloven!”  Geloven dat die Kerk ook heilig is – ons de weg naar heiligheid toont en aanreikt in woord en sacrament. En waar we dat “en toch blijf ik geloven” ook kunnen tegenover anderen uitspreken zijn we missionair bezig. Zo helpen we elkaar om te blijven geloven of tot geloof te komen. Dat is de zending die Jezus ons heeft gegeven. In het gelaat van Jezus kunnen we de Vader herkennen en door Jezus ontvangen we de H. Geest die ons doet zeggen: Jezus is de Heer.

Dat wens ik ieder graag toe: te kunnen blijven zeggen: En toch blijf ik geloven!

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Inzegening Strooiveld Kerkhof Beegden

Een aantal jaar geleden, voor de coronaperiode, zijn de eerste plannen ontstaan om een strooiveld bij de kerk van Beegden te realiseren. Dat begint natuurlijk eerst met de zoektocht naar een bijpassend kruis. Na een korte zoektocht zijn een aantal mensen uit Beegden aan de slag gegaan om dit kruis te verfraaien en op te knappen, waarna het op het beneden-kerkhof geplaatst is. Na plaatsing heeft Faassen Hoveniers de aanplanting verzorgd en hebben de vrijwilligers van de kerkhof-onderhoudsploeg het strooiveld verder afgewerkt. Eigenlijk had het strooiveld al in 2020 in gebruik genomen moeten worden, maar Covid-19 gooide roet in het eten.

Maar nu is het dan eindelijk zover, het is tijd om het strooiveld op het kerkhof in Beegden te zegenen. De inzegening zal plaatsvinden op zaterdag 4 juni 2022 na de H. Mis.

U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Kerngroep Heel en Beegden

Parochiefederatie Emmaus

Terugblik op zondag 8 mei 13.30u Eerste H. Mis kapelaan Francis Sahayam

Een oprecht dankjewel aan allen die de eerste H. Mis van kapelaan Francis Sahayam mee hebben voorbereid. Zoveel positieve en enthousiaste reacties na deze feestelijke Eerste heilige Mis op zondag 8 mei! Afgehaald vanaf de pastorie aan de Wijngaard werd onze kapelaan door Harmonie St-Michaël, voorafgegaan door meerdere Schutterijen uit onze parochiefederatie Emmaüs, die met hun vaandels present waren. Een dertig concelebranten trokken mee in deze stoet, samen met misdienaars en acolieten en het Kerkbestuur. In de straten hing op vele plaatsen de witgele vlag of de Nederlandse driekleur. Processiepaaltjes met wimpels en de mooi versierde entree bij de kerk gaven in de stralende zon een feestelijke aanblik. In de kerk werden de eerste banken gevuld door het koor, samengesteld uit al de koren van de parochies van onze federatie. Een bijzondere verrassing was wel dat ook onze bisschop Harrie Smeets aanwezig was! En de burgerlijke overheid werd vertegenwoordigd door burgemeester Steph Strous en echtgenote.

In de kerk, ook van binnen mooi gesierd met feestelijke bloemen, waren alle plaatsen bezet. Ook via  livestream konden mensen de viering volgen, onder wie de ouders, broer en schoonzus van kapelaan Francis. Het was te merken dat de kosters en een royaal aantal vrijwilligers alles goed hadden voorbereid. (Zo was het koperpoetsen vanwege deze eerste H. Mis vier weken uitgesteld tot vlak vóór deze viering!) Lectoren uit verschillende parochies lazen de lezingen en de voorbeden – de laatste deels in het Engels zodat deze goed gevolgd konden worden. ook in kapelaan Francis’ thuisland (India). De feestpredicatie werd uitgesproken door de hoogeerwaarde heer Bernard Hegge, spirituaal van het Groot-Seminarie Rolduc. Communicanten en vormelingen brachten o.l.v. de gaven naar het altaar. En aan het einde van de H. Mis konden alle kinderen een roos naar hun moeder brengen (Moederdag!) In zijn dankwoord drukte kapelaan Francis zijn waardering en dank uit naar de werkgroep en allen die deze H. Mis hadden voorbereid en hem hadden begeleid op zijn weg hiernaartoe.

Aansluitend aan de H. Mis konden allen hun gelukwens bij een kop koffie/thee e.a. persoonlijk uitspreken in de tuin van het Cultuurhuis. Het was een warm welkom voor onze kapelaan, en een feestelijke dag voor heel de parochiefederatie! Parochianen uit alle parochies waren erbij betrokken. De viering in de kerk is via de livestream op de site van parochiefederatie Emmaus nog  te bekijken. De vele positieve reacties meteen na de viering en ook in de dagen erna gaven aan dat het zowel voor kapelaan Francis, zijn collegae uit India als voor heel de parochie een onvergetelijke dag is geworden. Oprecht dankjewel aan allen die op welke wijze dan ook hebben meegewerkt en aan allen die erbij waren!

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Jij bent van MIJ

Zondag 8 mei zal kapelaan Francis Sahayam in de abdijkerk in Thorn om 13.30u zijn eerste heilige Mis vieren. Hij is op 21 april in zijn thuisbisdom Trivandrum in Kerala (India) tot priester gewijd. Daags daarna heeft hij in de St.-Josephkathedraal voor het eerst de H. Mis opgedragen en dinsdag 3 mei komt hij terug naar ons land om zich nu als kapelaan in de parochies van de federatie Emmaüs in te zetten. Vanaf september deed hij dit al als diaken. Hij gaat nu wonen in de pastorie in Heel.

Wij nodigen ieder uit om bij deze eerste H. Mis in Thorn aanwezig te zijn. Via de livestream uitzendingen konden we getuige zijn van de warmte en gelovige verbondenheid in zijn thuisbisdom. Kapelaan Francis heeft in zowel de wijdingsmis als in de H. Mis  daags erna een uitgebreid dankwoord (laten) zeggen. Op 22 april deed hij dit daar in het Nederlands, waarin hij alle mensen van de parochies van onze federatie betrok. Het is daarom mooi als wij iets van die warme hartelijkheid ook naar hem uitdrukken door onze deelname aan zijn eerste Mis op 8 mei. En zijn aandacht zal daarbij speciaal ook naar de moeders uitgaan.

Aansluitend aan de H. Mis is er gelegenheid bij een kop koffie/thee kapelaan Francis te feliciteren in (de tuin van) het Cultuurhuis aan de Wijngaard in Thorn (50 m van de abdijkerk). De spreuk op zijn wijdingskaart uit het boek van de profeet Jesaja jij bent van Mij (Jes. 43,1)  drukt iets uit van Francis’ gelovige houding waarmee hij zich hier wil inzetten. Drukken wij onze waardering voor zijn idealisme, priesterlijke toewijding en komst naar ons uit in een hernieuwd welkom op 8 mei 13.30u in de dekenale kerk in Thorn en de aansluitende receptie.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

posters aankondiging 1e H. Mis kapelaan Francis
poster kapelaan Francis bij kathedraal in Trivandrum

Pasen valt altijd op zondag

Pasen valt altijd op zondag. Dat is anders dan Kerstmis, dat op iedere dag kan vallen. Op de zondag na de eerste volle maan in de lente is het Pasen. Met Pasen vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. In getuigen van de verrijzenis geeft onze bisschop weer dat je Pasen niet uit kunt leggen. Hij zegt het heel sterk:  over Pasen preken zou verboden moeten worden, want het gaat ons bevattingsvermogen te boven. Van dit mysterie van ons geloof kunnen we alleen maar getuigenis afleggen. Dat hebben de gelovigen vanaf het eerste begin gedaan. Het lege graf, schriftcitaten en deze getuigenissen vormen wel een krachtige aanwijzing voor de verrijzenis van Jezus. Maar het blijft een geloofsmysterie. Alle christenen vieren dit met Pasen.

Zoals Pasen op zondag valt, de eerste dag van de week, zo is ook iedere zondag een pasen. Dat maakt de zondag voor ons tot een andere dag dan de weekdagen. Jezus’ opstaan uit de dood vieren we iedere week. Op zondag. Als ik mensen een goed weekend wens, voeg ik er vaak aan toe: en een mooie zondag! Iedere zondag vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. En omdat deze dag zo belangrijk is, begint die – naar Joods gebruik –  al op de vooravond. Zoals we dat ook met Kerstmis doen met een nachtmis. Proberen we de zondag speciaal te laten zijn, met name door de zondagse eucharistieviering.

De zondag is zo belangrijk dat wel vaker de vraag gesteld is: of Europa christelijk blijft, hangt af van de viering van de zondag. En de eerste onder die zondagen is paaszondag. Hoe we de zondag invullen, kan zo een getuigenis zijn van Jezus’ verrijzenis. Zalig paasfeest.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Dekenale Bedevaart naar Sittard en Munstergeleen (Pater Karel)

Nu de beperkingen door Corona grotendeels voorbij zijn, zal er ook weer een dekenale bedevaart georganiseerd worden. Dit jaar blijven we wel in eigen land. Evenals in voorgaande jaren kunt u weer opstappen in eigen dorp en de rollator kan mee in de bus.

                                             Wilt u graag een keer naar Pater Karel gaan in Munstergeleen? En                          

                                            dan met pastoors, kapelaans en parochianen uit uw eigen

                                             Dekenaat Thorn (Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem, Heibloem,

                                             Neer, Roggel, Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler,

                                             Leveroy, Ell, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Thorn, Wessem,

                                             Beegden, Heel en (Haler-Uffelse).                                       

Dat kan op dinsdag 21 juni 2022.

We beginnen met een H. Mis in Sittard en na de lunch-pauze rijden de bussen naar Munstergeleen, waar Pater Karel Houben vereerd wordt.

* Heenreis vanaf 8.30 uur, afhankelijk van de opstapplaats.

De juiste opstapplaatsen hoort u later, nadat de aanmeldingen bekend zijn.

* Terugreis: Vertrek vanuit Munstergeleen om ca. 16.00 uur.

* Kosten: € 20,- per persoon. Bij aanmelden contant betalen. Daarmee is de bus betaald, maar verder is niets inbegrepen. In Sittard zijn voldoende eetgelegenheden en u kunt ook zelf brood meenemen.

 * Aanmeldingsformulieren liggen in de kerk (en / of in het parochiecentrum).

Voor de goede orde is het wel wenselijk, dat u het Aanmeldingsformulier volledig invult en meteen contant betaalt.

Aanmelden graag vóór 1 mei bij uw eigen parochie(-kantoor).

Pro Ecclesia voor Wim Meuwissen

Op zondag 20 maart heeft Wim Meuwissen de Pro Ecclesia et Pontifice-onderscheiding opgespeld gekregen vanwege zijn verdiensten in het dekenaat Thorn, waar hij acht jaar bestuurslid is geweest en de meerdere decennia (!) dat hij zich als kerkbestuurslid voor aanvankelijk de H. Jacobusparochie en later al de parochies van de federatie Emmaüs heeft ingezet en waar hij nog steeds lid is van het kerkbestuur. In januari van dit jaar heeft de Werkgroep Jacobus de Meerdere de provincietrofee Kern met Pit van gouverneur Emile Roemer ontvangen. Ook hier is Wim Meuwissen een van de stuwende krachten!

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC