Europa – Meimaand – Koningin van de vrede

Wat doen we tegen de oorlog in Oekraïne? Met dodenherdenking en Bevrijdingsdag stonden we er extra bij stil, zeker nu Zelenski ons land bezocht. En ik merk: we denken ineens heel anders over defensie en wapenleveranties. Het is verleidelijk om in juichstemming te komen als Oekraïne een slag wint en te zwijgen over de vele slachtoffers die er aan Russische zijde vallen. Die slachtoffers plaatsen we buiten ons denkkader. Ik wil hier geen politiek of militair advies geven – ik snap dat Oekraïne zich verdedigt – maar het is frappant hoe ons denken omgeslagen is. Wat is nu een christelijke houding?

Paus Franciscus pleit onophoudelijk voor de-escalatie. De eerste vraag is niet of een oorlog gerechtvaardigd is, maar wat zijn de gevolgen voor de allerarmsten en de ecologie? Een pauselijke adviseur tweette: beter een onrechtvaardige vrede dan een rechtvaardige oorlog. Wat kunnen we als christen doen? Alles wordt beslist buiten ons om. Maar we zouden wel veel meer het wapen van het gebed kunnen inzetten. Verder hieronder iets over de kracht van het gebed tegenover militaire wapens.

In de vastentijd heeft de Commissie van Europese Bisschoppenconferenties een eucharistische gebedsestafette onder de 39 leden georganiseerd. Iedere dag was een land aan de beurt om voor de slachtoffers en voor eht herstel van de vrede in Oekraïne te bidden. We begonnen in Albanië en op 17 maart was Nederland aan de beurt. In het dekenaat Thorn hadden we een H. Mis in de Kapel Onder de Linden; er waren mensen uit heel het dekenaat. Ik was niet ontevreden, maar denk tegelijk dat de koster gelijk had, die zei: er hadden ook wel wat meer mensen kunnen komen.

Tegenover oorlogsgeweld, dat nu plaats vindt, staan wij tamelijk machteloos. We vinden er wat van, spreken ons erover uit en delen dat met elkaar. Maar is het niet nodig met geloof en vertrouwen het wapen van het gebed aan te grijpen? Er zijn oorlogen gestopt door het rozenkransgebed.

Na de Tweede Wereld Oorlog heerste de Sovjet-Unie over Oost-Europa. En ook de hoofdstad van Oostenrijk Wenen is tien jaar lang bezet door Sovjettroepen. Op 13 mei 1955 vertrokken deze ineens en zonder enig geweld te gebruiken uit het economisch belangrijke en strategisch gunstig gelegen Oostenrijk. Waarom trokken ze daar ineens weg? De oorzaak wordt toegeschreven aan het rozenkransgebed. Gedurende acht jaar had pater Petrus Pavlicek publiekelijk rozenkranstochten georganiseerd. Op het eind namen hier wel een half miljoen mensen aan deel …

Voor ons een uitnodiging om met dit gebed de Koningin van de vrede ook nu aan te roepen voor het herkrijgen van die vrede.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

JUBILEUMJAAR KAPEL ONDER DE LINDEN

Dit jaar vieren we het 350-jarig bestaan van de Kapel onder de Linden Thorn. De kapel werd in 1673 in opdracht van Clara Elisabeth van Manderscheidt Blankenheim gesticht. Elke 50  jaar wordt de bouw van de kapel feestelijk herdacht. De jubileumweek is dit jaar van 8 tot en met 16 september. Het feestprogramma en verdere informatie staan vermeld op website www.350jaarkapelonderdelinden.nl

Wij willen u nogmaals attenderen op de gratis rondleidingen met stadsgids in de kapel op zondag 14 en 21 mei om 14.00 uur en 16.00 uur.

Dekenale Bedevaart naar Xanten en Kevelaer d.d. 20 juni 2023

Dit jaar gaan we op dinsdag 20 juni naar Xanten en Kevelaer. Evenals in voorgaande jaren kunt u weer opstappen op de nader te bepalen opstapplaatsen. De rollator kan mee in de bus.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • ca. 08.30 uur vertrek, afhankelijk van de opstapplaats (de opstapplaatsen hoort u later, nadat de aanmeldingen bekend zijn).
 • 11.00 uur: H. Mis in de Dom van Xanten, waarna mogelijkheid tot rondleiding in de Dom/stadswandeling en lunch (op eigen gelegenheid) in het centrum van Xanten
 • 15.00 uur: vertrek naar de Mariabedevaartplaats Kevelaer
 • ca. 16.00 uur: Lof in een van de kerken, aansluitend gelegenheid voor Kaffee und Kuchen en bezoek aan het heiligdom of stadscentrum
 • 17.30 uur: terugreis vanuit Kevelaer

  De kosten bedragen € 25,- per persoon. Bij aanmelden contant betalen! Hiermee is de bus betaald, maar er is verder niets inbegrepen.
 • Aanmelden graag vóór 31 mei bij uw eigen parochiekantoor.

MEIMAAND-MARIAMAAND

RONDLEIDINGEN MET GIDS IN DE KAPEL ONDER DE LINDEN THORN

In 1673 werd in Thorn de Kapel onder de Linden gebouwd. Dit gebeurde in opdracht van Clara Elisabeth van Manderscheidt Blankenheim.

Elke 50 jaar wordt de bouw van deze kapel feestelijk herdacht. Dit jaar vieren we het 350-jarig bestaansfeest van 8 tot en met 16 september.

Voor het programma zie website: www.350jaarkapelonderdelinden.nl

In aanloop naar dit jubileumfeest nodigen wij u in de meimaand uit om nader kennis te nemen van de ontstaansgeschiedenis van deze kapel. Een plek met een rijke historie die al eeuwen troost en genezing biedt.

Elke zondag in mei is er voorafgaand en aansluitend aan het Marialof van 15.00 uur een gratis rondleiding. Tijdens de rondleidingen worden met name de betekenis van de medaillons/cartouches in de kapel uitgelegd door stadsgids Tony Joosen. Zij verbeelden onder andere de wonderen van Maria en feiten uit het leven van Maria.

De rondleidingen vinden plaats op:

ZONDAG 7, 14, 21 MEI om 14.00 UUR en 16.00 UUR

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes

Bijzondere Lourdes

Elke jaar gaan vele mensen naar de bijzondere grot waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous is verschenen. Om daar voor de grot te staan waar dit grootse gebeuren heeft plaatsgevonden is een bijzondere ervaring. Het wordt wel eens omschreven als de plaats waar je voelt dat de hemel de aarde raakt. Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om gewoon even stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven om er kracht en steun te zoeken.

9 tot en met 17 september 2023

Dit jaar gaan we vanuit ons dekenaat Thorn, naar Lourdes, en wel van 9 tot en met 17 september.

9-daagse reis per bus

In 2023 is o.a. kapelaan Rajan de parochiepriester van de federatie Kana die ons op deze reis begeleidt. We reizen per bus met ‘Het huis voor de Pelgrim’ naar Lourdes in Zuid-Frankrijk en tijdens deze reis wordt u een volledig verzorgd programma aangeboden.

Onderweg naar Lourdes zullen we een aantal interessante plaatsen in Frankrijk bezoeken om zo ook samen op te trekken tijdens onze reis.

De heenreis vindt o.a. plaats via Lisieux, waar dit jaar het 150e geboortejaar van de Heilige Theresia wordt herdacht. De terugweg verloopt via Nevers. Daar bezoeken we het klooster waar Bernadette gewoond heeft en waar ze ligt opgebaard.

In Lourdes

Aangekomen in Lourdes kunt u –geheel vrijblijvend- deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en een excursie naar de Pyreneeën. De ervaringen uit eerdere jaren waarin wij met onze parochies zijn geweest zijn altijd helemaal prima!

Infoavond

Op 16 mei om 19.30 uur wordt er een informatieavond georganiseerd in het parochiecentrum Heel (Mgr. Savelbergweg 93A, 6097 AE Heel)

Contact

Kapelaan Rajan: 0647755001 (kapelaan@federatiekana.nl)

Nancy Smeets: 0475 581519

De Week van de Goede Doelen

De komende weken zal er door vele vrijwilligers huis aan huis een envelopje bezorgd worden ten behoeve van de Week van de Goede Doelen. Hierin zal een intekenlijst zitten met daarop alle deelnemende goede doelen. Bij enkele parochies binnen Parochiefederatie Emmaüs zal de Vanstenactie ook op deze lijst staan. Wij bevelen de jaarlijkse Goede Doelenactie ten zeerste aan. De gevulde envelopjes worden vervolgens weer huis aan huis opgehaald. Wij hopen op uw gulle bijdrage, die dan ook ten goede komt aan onze kerken binnen onze parochiefederatie en danken u daar bij voorbaat voor!

Jezus herkennen

Onze bisschop heeft voor alle kerkgangers met Pasen een paaskaart met afbeelding van de Emmausgangers. De tekst erbij is een oproep:  Hoe vaak heb ik Hem niet doorzien omdat ik Hem niet zag, hoewel Hij net zo naast mij liep …  Een paasevangelie voor onze tijd! Jezus trekt met ons mee, zonder dat wij het in de gaten hebben. En wat gebeurt er onderweg? Hij herinnert aan woorden die gezegd zijn en gebeurtenissen die hebben plaats gevonden en die confrontatie met bijbelse beelden maakt het hart bereid. De ontmoeting met Jezus verandert ons hart. En zo kunnen we tot geloof komen.

Het gaat om die ontmoeting met Jezus. Hij verwacht van ons meer dan alleen een geloof in een eeuwig leven. Vóór de opwekking van Lazarus horen we dat duidelijk in zijn gesprek met Lazarus’ zus Martha. “Ik ben de verrijzenis en het Leven …. Geloof je dit?” En haar antwoord: “Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt.”

Tot op het kruis heeft Jezus zijn liefde voor ons getoond. Aan het kruis gestorven, daarna begraven is Hij op de zondag verrezen. Hij verwacht van ons een persoonlijk antwoord. Dat wij instemmen met het geloof in de Jezus’ verrijzenis. 

Vele zaken van ons geloof zijn inhet verleden ter discussie gesteld. Maar nooit is betwist dat de christenen de joodse rustdag vervangen hebben door de zondag. Dit was zo vanzelfsprekend, want Jezus is op die eerste dag van de week uit de dood opgestaan. Iedere zondag heeft zo iets van Pasen, dat we nu vieren. Zo trekt Jezus met ons mee. Dat wij ook met Hem door het leven trekken. Zalig paasfeest.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Paastriduüm 2023

Donderdag 6 april: Witte Donderdag

19.00 u Ittervoort: Witte Donderdagviering

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag

19.00 u Ell: Viering met passieverhaal, kruisverering en H. Communie

Zaterdag 8 april: Stille zaterdag / paaszaterdag

19.00 u Beegden: Paaswake

21.00 u Neeritter: Paaswake

21.00 u Thorn: Paaswake

Zondag 9 april: Paaszondag

08.30 u Panheel: Paasmis

09.00 u Hunsel: Paasmis

09.00 u Wessem: Paasmis

10.30 u Ell: Paasmis

10.30 u Heel: Paasviering met Daelzicht

10.30 u Ittervoort: Paasmis

Maandag 10 april: 2e Paasdag

09.00 u Beegden: H. Mis

09.45 u Thorn: H. Mis

10.30 u Neeritter: H. Mis

CONCEPT Beleidsplan 2024-2028

Parochiefederatie Emmaüs

Voor het geloof een weg banen

Inhoudsopgave

                                                                                                             Pagina

 1. Voorwoord deken W. Miltenburg                                                     3
 2. Doelen Blauwdruk 2020 gehaald?                                                   4
 3. Ontwikkelingen – tendensen: Kerkbezoek-Financiën-Sacramenten     4
 4. Behoeftepatronen van parochianen                                                 5
 5. Kernwaarden                                                                               5
 6. Missie                                                                                          5
 7. Conclusie en Visie                                                                         6
 8. Pastoraal                                                                                     6
  8.1.    Algemeen                                                                          6
  8.2.    Elementen t.b.v. de toekomstvisie op pastoraal gebied            7
  8.3.    Pastoraal beleid van de toekomst                                          8
  8.4.    Verdieping van geloof – sacramenten                                    9

8.5.    Uitvaarten                                                                          10     
8.6.    Zangkoren en organist/dirigent                                            11
8.7.    Bedevaarten                                                                       11
8.8.    Oecumene                                                                         11
8.9.    Aandacht voor vrijwilligers                                                   11
8.10.  Aandacht voor doelgroepen                                                  11

 • Bestuurlijk
  9.1.    Bestuurlijke samenwerking en solidariteit                              12
  9.2.    Vragen over hoe vitaal zijn onze parochies?                           12
  9.3.    Kerkgebouwen en vastgoed – op weg naar minder kerken        12
  9.4.    Lokale geloofsgemeenschappen en ruimtebehoefte                 13
  9.5.    Beheer en onderhoud vastgoed                                            13
  9.6.    Een centraal parochiekantoor en secretariaat                         13
  9.7.    Personeelszaken – vrijwilligers – taakomschrijving.                 14
  9.8.    Financiële administratie en tarieven                                      14
  9.9.    Archieven                                                                          15
  9.10.  Verzekeringen                                                                    15
  9.11.  Overzicht kerkelijke gebouwen en bezittingen (grond, kunst)   15

9.12.  Begraafplaatsen – plan                                                        15
9.13.  Wat de doen bij sluiting van kerken en afstoten panden?         15

 1. Organisatiestructuur en Communicatie
  10.1.  Parochiebestuur – kerngroepen
            – pastoraatgroepen – werkgroepen                                       16     
  10.2.  Communicatie                                                                    16

Bijlagen:

Tabellen blad 17 t/m 23
Financiële bijlagen blad 24 t/m 32
Overzicht kerken en federatie Emmaus blad 33

 1.     Voorwoord

Rond 2007 is vanuit het bisdom de clustervorming van parochies opgestart met als hoofddoel te komen tot vitalisering van het geloof. Dekenaten werden herverdeeld en opgesplitst in clusters. Het dekenaat Thorn werd verdeeld in 3 clusters waarvan het cluster Emmaüs er een was. In 2010 kwamen 8 parochies van dit cluster voor het eerst bij elkaar om te komen tot samenwerking die volgens de door het bisdom Roermond geformuleerde Blauwdruk 2020 moest resulteren in de vorming van een parochiefederatie.

Cluster Emmaüs is opgedeeld in 9 parochies:

In de gemeente Maasgouw: Beegden, Heel + Panheel, Thorn, Wessem.

In de gemeente Leudal: Neeritter, Ittervoort, Hunsel, Ell, Haler.

De parochie Haler voer van begin een eigen koers en heeft niet deelgenomen aan de ontwikkeling tot de federatie. 

In Panheel beheert een stichting een eigen kapel en is verder onderdeel van de parochie Heel. In Heel is ook nog een Mariakapel. In Thorn is de kapel onder de Linden gelegen.

De parochiefederatie Emmaüs werd in 2022 een feit.
Zij maakt dus deel uit van het Dekenaat Thorn waartoe ook de federaties Tabor en Kana behoren. Samen omvat het dekenaat Thorn 21 parochies.

In dit beleidsplan willen we voor het geloof een weg banen om mensen Jezus Christus te laten ontdekken, ons geloof in Hem te beleven en te verdiepen. Ik hoop dat het voor bestuursleden en mensen die voor de parochies aangesteld zijn een bemoediging is en een richtingwijzer om door te gaan. Het moet priesters, catechisten en andere pastoraal werkenden enthousiast doen worden. Vrijwilligers mogen er een stimulans in vinden om zich in te zetten en vol te houden. Voor parochianen kan het een houvast zijn dat het vieren van het geloof in vele facetten in onze parochiefederatie met inzet van eenieder mogelijk blijft.


Vreugde beleven christenen van nu niet alleen in de grote aantallen – dan zouden ze te vaak teleurgesteld worden – maar ook in iedere persoon die een stap in het geloof zet. Gelovigen van na 1960 zijn een kleiner wordende Kerk gewend; kicken niet op aantallen, maar op echte geloofsbeleving. Maar wel vinden zij een stimulans in hen die op hun plaats ook als enige geloven. Met hen willen zij beleven dat je samen kerk bent. Daarvoor zijn grotere gemeenschappen nodig, want te kleine gemeenschappen lopen het risico geen vitaliteit uit te stralen, vooral als enthousiasme of jonger leven ontbreekt.


In deze tijd is het voor gelovige mensen belangrijk anderen – leeftijdsgenoten – te treffen die ook geloven. Als parochie moeten we ook in die zin missionair zijn. Daarvoor is samenwerking van parochies en concentratie van vieringen nodig; met daarbij een catechese-aanbod dat voor meerdere parochies bedoeld is.


Bovenstaande kunnen we verstaan als een opdracht en zending, maar ook als een bron van waaruit ons pastoraal, bestuurlijk en beleidsmatig handelen voortkomt.
Op weg naar Emmaüs baant Jezus voor de twee leerlingen de weg voor het geloof. “Brandde ons hart niet, toen Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?” (Luc 24,33). En zij gingen meteen op weg om te getuigen wat er onderweg gebeurd was.

Dat de verrezen Heer ook ons warm en enthousiast mag maken om met dit beleidsplan een weg voor het geloof te banen.    

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

 •      Doelen Blauwdruk 2020 gehaald?

Naast aspecten als reorganisatie en bundeling van krachten was het eigenlijke doel van gemelde Blauwdruk 2020 te komen tot vitalisering en verdieping van het geloof.
Dat wil zeggen: parochianen motiveren om actiever mee te doen in de geloofsgemeenschap die de Kerk is. In de afgelopen 15 jaar is met vele inspanningen getracht hier vorm aan te geven. Anno 2023 moet geconstateerd worden dat de doelstelling bestuurlijke en financiële reorganisatie grotendeels gelukt is. Er is geleerd dat de zorg voor parochies niet meer een zaak is van “de eigen kerktoren”, maar dat besturen nu ook inhoudt dat er zaken voor collega-parochies georganiseerd moeten worden. Maar er wordt ook erkend dat het hoofddoel, de gewenste vitalisering, onvoldoende van de grond gekomen is. De afwezigheid van een praktiserend gelovig klimaat vormt daarbij een grote beperking.

 •      Ontwikkelingen – tendensen

a. Teruglopend kerkbezoek

Het aantal geregistreerde katholieken in de wereld neemt nog enigszins toe maar daar is in de westerse wereld al tijden geen sprake meer van. Zeker ook in Nederland merken we de gevolgen van afname van katholieken en kerkbezoek.

Het aantal kerkgangers is in het verleden veelal jaarlijks gemeten en door middel van de kaski-registratie vastgelegd. Ook zijn er periodiek tellingen gedaan (kerst in de jaren 2012-2014, 2015 en 2016; Eind 2022 begin 2023 zijn opnieuw cijfers vergaard. Bijgevoegd in bijlage 2a en 2b). De beschikbare Kaski-cijfers over de jaren zijn bijgevoegd in bijlage 2c.

Deze terugloop geldt ook al voor de oudere generaties. De kerk is verheugd over iedereen die meedoet. Degenen die deelnemen moet je natuurlijk proberen te houden. De vraag of het contact geestelijke-parochiaan persoonlijker wordt door de afname in kerkgangers is niet eenduidig te beantwoorden. In absolute zin waren er vroeger weliswaar meer kerkgangers per priester maar de priester heeft er wel meer parochies en taken bijgekregen. Zeker persoonlijk contact is daardoor meer op afstand geraakt.

b. Terugloop aantal sacramenten en andere vieringen

De deelname aan de sacramenten zoals doop, communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving loopt sterk terug. Van 2008 t/m 2012 worden de aantallen gegeven in bijlage 3 waarbij ze vergeleken kunnen worden met die van de jaren 2020 t/m 2021.
De terugval in die 15 jaar is drastisch te noemen.

c. Financiële ondersteuning

Gezinsbijdrage, misintenties (stipendia), collectes, huwelijksvieringen, uitvaarten en grafrechten lopen terug. In een bijlage ?? worden de bijbehorende financiële gegevens weergegeven. Het overzicht is duidelijk en aanvullend zijn uit de jaarrekeningen nadere specificaties te halen zoals bijv. bedrag aan gezinsbijdrage per parochie en aantal betalers. Voor het totaalbeeld is dit (nog niet) meteen nodig, maar de indruk is dat zeker dat de bedragen en de aantallen betalers eveneens teruglopen.

d. Conclusie

Tekstvak: Actie: Ga de activiteiten voor parochianen centraliseren in minder kerken.

Over de hele linie lopen aantallen terug: het is reëel ervan uit te gaan dat de parochies van het cluster Emmaüs te klein zijn geworden om zelfstandig te blijven functioneren.

 • Behoeftepatronen van parochianen

Bij de zoektocht naar vernieuwing is het van belang een goed beeld te hebben van de behoeften van mensen. Zie daarbij ook de resultaten van de synodale weg
De volgende behoeften van parochianen worden onderschreven.

 1. Saamhorigheid/sociaal contact
 2. Het vormen van een hechte gemeenschap enerzijds en behoefte aan identiteit daarin anderzijds
 3. Er is behoefte aan Kerk-zijn ook buiten de H. Mis
 4. Zingeving / spirituele en sacrale invulling / Jezus- of God-gevoel: kortom geloofsverdieping
 5. Stilteplekken (kerkdeur open en/of dagkapel: zie bijlage 4);
 6. Een luisterend oor
 7. Meer betrokkenheid met eigen  inbreng; invloed op zaken die hun aangaan waarbij kritische standpunten over de geïnstitutionaliseerde kerk besproken kunnen worden
 8. ….

Bij de behoeftebepaling spelen onderstaande maatschappelijke ontwikkelingen een rol die onderschreven wordt:

 1. Mensen willen meer invloed op besluiten die hen raken;
 2. De invloed van de informatie- en communicatietechnologie (sociale media) wordt
  alsmaar groter:
  via welke middelen kun je nieuwe, maar ook de oude doelgroepen nog bereiken?
 3. Steeds meer kerksluitingen nu zelfs ook in de dorpen;
 4. Tekstvak: Actie: Zoeken naar mogelijkheden om de genoemde behoeften in te vullen.
Bij het maken van keuzes dit behoeftepatroon betrekken.
 • Kernwaarden

Het bestuur van de parochiefederatie Emmaüs onderschrijft de volgende kernwaarden:

 1. Respect voor Schepper en de schepping;
 2. Diaconie, zorg voor de medemens
 3. Invulling geven aan onze missionaire opdracht. Gaat, maakt, doopt, leert.
 4. Nadruk op symboliek en traditie;
 5. Liturgie en vieringen;
 6. Openstellen en open staan voor andersdenkenden;
 7. Aanbidding
 8. ….
 • Missie
 • Conclusie en Visie

Het beeld ontstaat dat de kerken verworden zijn tot onderhoudskerken. De meeste kerkbesturen van dit moment richten zich op het onderhouden van bestaande structuren waarbij met name de zorg voor de gebouwen belangrijker lijkt dan de zorg voor de mensen waarvoor ze bestemd zijn.
Iedere parochie heeft nog min of meer haar eigen invulling wat betreft pastoraal handelen. Dat is zo gegroeid, maar het is zinvoller samen na te gaan in hoeverre verschillen vragen oproepen en samenwerking in de weg staan.

Uitgesproken wordt dat het bestuur van parochiecluster Emmaüs zo niet kerk wil zijn. We moeten op weg van oude stijl naar nieuw elan.

Het is noodzakelijk te kiezen voor het samenbrengen van deelnemers op een aansprekende en passend ingerichte plek.

Er moet ingezet worden op aanpassen van inrichting en aantallen gebouwen aan de aangegeven behoeften.

 • Pastoraal
 •   Algemeen

De hierboven geschetste overwegingen vragen om uitwerking van nieuw beleid. Verandering vraagt echter veel van de huidige geloofsgemeenschappen. Met de gekozen federatiestructuur worden de parochies onder één bestuur gebracht met een gezamenlijke rekening maar waarbij de financiën nog te herleiden zijn naar elke parochie apart. De volgende stap die we willen zetten is de weg naar een fusie waarbij één parochie ontstaat met meerdere locaties.

Niettemin moeten de lokale gemeenschappen blijvend geleid worden. Hiervoor moet een structuur ontwikkeld verder worden zoals bijvoorbeeld de kerngroep of een pastoraatsgroep. Voor de sturing zijn heldere doelen per beleidsterrein nodig.

Het pastorale team zal het programma inrichten naar mogelijkheden waarbij de keuzes daarbij aantoonbaar bijdragen tot de verdieping en viering van het geloof. Deze verdieping moet met name vertaald worden naar het dagelijkse leven waarin voorop staat dat we een geloofsgemeenschap zijn.

 •         Elementen t.b.v. de toekomstvisie op pastoraal gebied

Wat is de toekomst van de 9 kerken en 3 kapellen in de parochiefederatie Emmaüs? Anders gezegd: Hoe kunnen de verlangde geloofsverdieping en behoeftevervulling gevonden worden? Het uiteindelijk doel is een levendige en financieel gezonde kerkgemeenschap.

Als elementen voor een toekomstperspectief worden genoemd (in willekeurige volgorde):

 1. Door terugloop van het aantal kerkgangers zal het aantal zondagsvieringen (zaterdagavond of zondag) in onze parochies moeten worden teruggebracht; Ga voor meer met minder. Probeer nieuw elan en bezieling te brengen zonder daarbij alle kerken van de federatie te gebruiken. Als er maar enkele tientallen parochianen per viering aanwezig zijn, kan men niet echt over ontmoeten spreken. Keerzijde: komen de mensen dan nog wel? Hoe moeten ouderen de afstand overbruggen? Wil men dan nog wel de kerkbijdrage betalen? Hiervoor moeten oplossingen aangedragen worden. Het is aan iedere gelovige zelf of hij/zij daarvoor wil gaan. Mensen die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, kunnen misschien geholpen worden via de moderne techniek zoals kerk-tv.
 2. Om de gelovigen te binden dan wel aan te trekken moeten de zondagsvieringen inhoudelijk aantrekkelijker worden en goed verzorgd zijn. In een levendige kerk doet iedereen mee. Ze zorgt ervoor dat er redenen zijn om samen te vieren. Ze moeten bedoeld zijn voor jong en oud. Maak de kerk rustig met muziek die mensen aanspreekt wanneer ze met het geloof bezig zijn. Zorg dat kerkgangers gaan meezingen want de aanwezigheid van een koor is in de toekomst geen zekerheid meer; Creëer momenten van ontmoeting na de viering waarvoor een ruimte in de kerk wordt ingericht.
 3. Onderzoek of er invulling gegeven kan worden aan eucharistievieringen door de week op federatieniveau. Ga na welke kleinere ruimten er beschikbaar zijn.
 4. Het wordt onverantwoord om alle kerken en kapellen van de parochiefederatie open te houden. Over 5 à 10 jaar is er naar verwachting in de parochiefederatie één centrum kerk aangevuld met een 2 à 3 nevenkerken als plek om te vieren; niet in alle kerken zal dan nog de zondagsmis gevierd worden en sacramenten toegediend;
 5. Richt het kerkelijk centrum en de nevenkerken zo in dat ze open gemeenschappen worden waar alle parochianen en ook andere groepen zich welkom weten en thuis geraken.
 6. Kies je voor de geleidelijke weg: gewenning en bijsturing hebben het beste effect; start in de overgangsfase op plekken met een eucharistieviering op zaterdag of zondag één keer in de twee weken of in de maand. In de weekenden waarin geen viering meer, kan deelgenomen worden aan de viering in de centrum kerk of een andere kerk in de buurt. Het doel is dat in de centrum kerk elke week een viering is.
 7. Lokaal kunnen speciale vieringen waaronder uitvaartvieringen worden gehouden zolang de kerk nog in gebruik is;
 8. Op locaties waar geen kerk meer is, kan men verder gaan als geloofsgemeenschapen werkt men aan een eigen vorm van pastorale nabijheid; Lokaal samenkomen om te vieren zal vooral bepaald worden door de mogelijkheden en wenselijkheid in de betreffende gemeenschap. Denk aan speciale, dorpseigen-momenten, of kerkelijke feestdagen.
 9. Om eens per maand een gebedsmoment lokaal organiseren zal voor de meeste gemeenschappen al een behoorlijke uitdaging zijn, evenals muzikale begeleiding daarbij. Aan speciale vieringen en bijeenkomsten moet zodanig inhoud gegeven worden dat ze echt aanspreken (muziek, zang, gastvrijheid, verkondiging, actualiteit);
 10. Organiseer clustervieringen op federatieniveau waaronder genoemd worden: Gezinsmissen, Allerheiligenviering (zoals in 2022 in Hunsel), Kerstavond met peuter en kleuterviering, kerstdienst met muziek van groot en klein); Dodenherdenking, Themavieringen.
 11. Ga samen bouwen aan een lokale (kleine) geloofsgemeenschap die naar eigen draagkracht, wensen en mogelijkheden ‘pastorale nabijheid’ kan organiseren en uitvoeren;
 12. Het is goed om in elke parochiegemeenschap een kleine stilteplek en/of dagkapel te hebben (zie bijlage 4).
 13. Toewerken naar geloofsverdiepingsbijeenkomsten in federatieverband; Daarbij kunnen ook bedevaarten een rol spelen.
 14. Benut Bijzondere locaties zoals Kapel onder de Linden, bedevaart Hunsel…
 15. Zorg voor goede onderlinge communicatie. Formuleer de (on)mogelijkheden van digitale communicatie, parochieblaadjes en aanplakborden op de kerkgevel.
 16. Denk aan liturgische zegeningen zoals voor dierenzegening, gewassen bij agrariërs, motorzegening e.d.. Geef aandacht aan de Mariamaanden met rozenkrans gebed.
 17. Ga in overleg met jongeren en nadere doelgroepen na over hoe voor hun aansprekende bijeenkomsten kunnen worden vormgegeven. Zoek naar de mogelijk om momenten in te passen voor jongeren. Dit als voorloper voor hen op een volgende stap richting de parochiegemeenschap.
 18. ……..
 •         Pastoraal beleid van de toekomst

Het pastorale team ontwikkelt pastoraal beleid dat gericht is op het geloof samen te vieren. Speerpunten hierbij zijn:

 1. Aansprekende vieringen en activiteiten zullen zeker worden voortgezet.
 2. Verder concentreren van de kerntaken, zoals de sacramenten;
  Op het gebied van de sacramenten is het beeld somber zoals in paragraaf 3 hierboven wordt aangegeven. Toetreden tot de kerk is geen vanzelfsprekendheid. Parochianen die willen trouwen of hun kinderen willen laten dopen en/of vormen zouden zelf ook actief bij de Kerk betrokken moeten zijn en werken aan verdieping van hun geloof. In voorbereidingsgesprekken dient hier aandacht voor te zijn. Hierover zijn in het verleden op clusterniveau afspraken gemaakt. Overweeg deze afspraken in het kader van de vitalisering, maak ze bekend en ga na of de op de website aangegeven praktische afspraken rond de sacramenten nog toereikend zijn.
 3. Nieuwe vormen van geloofsoverdracht waarbij het belangrijk is je geloof goed onder woorden te brengen;
 4. Toerusting en vorming van vrijwilligers;
 5. Catechese als kerntaak van de priester die hierin bijgestaan wordt door de catechist en andere goed toegeruste gelovigen;
 6. Geloofsverdieping door groepen van verschillende parochies op één locatie uit te nodigen; bijvoorbeeld voor kosters, misdienaars, avondwake, lectoren en koorzangers; tevens kan gedacht worden aan Alpha-cursussen, thema-avonden of -middagen, bezinningsdagen;
 7. Ondersteuning van de lokale geloofsgemeenschappen bij het opzetten van een lokaal plan met activiteiten rond pastorale nabijheid en inzet;
 8. Geloofsverdieping in brede zin, om de zoekende mens af te halen waar hij of zij staat; Naar buiten treden.
 9. Diaconie vraagt aandacht en verdieping gezien de toenemende vergrijzing, eenzaamheid en armoede. Een basisopdracht voor ons als kerk is om te zorgen voor mensen die het moeilijk hebben. Denk aan activiteiten op het gebied van diaconie, rouwverwerking, huisbezoek en MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede). Ga na wat er al is. Sluit aan bij het werk van organisaties als de Zonnebloem, seniorenverenigingen e.d.
 10. ……
 •         Verdieping van het geloof – sacramenten
 1. Doopsel:

Het eerste sacrament is het doopsel. Opname in de Kerk vindt plaats door het doopsel; de Kerk is een gemeenschap van gedoopten; zo begint een nieuw leven ‘in Christus.’

Aanmelding voor een doopsel kan op het parochiecentrum. In onze parochiefederatie kennen we geen gezamenlijke doopvieringen van een groot aantal kinderen. Iedere zondag bestaat de mogelijkheid om het doopsel te ontvangen; waarbij een eerste doopviering meestal rond twaalf uur is. Voorafgaand aan de doopviering is er een info-avond voor de ouders – en evt. peter en meter. Deze info-avond is dekenaal-breed en wordt verzorgd door een van de priesters van het dekenaat. Bij het doopsel ontvangt men een doopkaars en een doopoorkonde. Wij vragen een bijdrage in de kosten.

Ieder doopsel wordt ingeschreven in het doopregister van de parochie waar het doopsel plaatsvindt.

 • Eerste communie:

Wij sluiten ons hierbij aan bij de in ons land gebruikelijke minimumleeftijd – groep vier van de basisschool. Aanmelding kan vaak via de school, maar ook rechtstreeks bij de parochie (pastorale team/parochiecentrum). De voorbereiding vindt buitenschools plaats. Kinderen van verschillende parochies kunnen hiervoor samenkomen op een locatie. De kapelaan en de catechist geven de communielessen, in samenwerking met de ouders en mensen die de muziek verzorgen (werkboek). Voorafgaand aan de eerste communie-mis is er een presentatie-mis. Bij een processie worden de communicanten uitgenodigd hieraan als communiegroep deel te nemen. Ook een dank-mis na de eerste H. Communie is onderdeel van het communietraject. Er is een eigenbijdrage.

In bijzondere situaties kan men contact opnemen met het parochiebureau.

 • Vormsel:

Jongens en meisjes van groep acht komen hiervoor in aanmerking. Dit sacrament wordt in ons bisdom toegediend door de bisschop of een priester die daartoe door de bisschop gedelegeerd is. De voorbereiding hierop vindt in een of twee locaties van onze parochiefederatie plaats. De kapelaan en de catechist geven de lessen, aangevuld door mensen van de muziek en mogelijke andere vrijwilligers (ouders). Aanmelding kan op het parochiecentrum en veelal ook via de school. De leerlingen ontvangen een werkboek, e.a. Er is een eigenbijdrage voor niet-kerkbijdragers.

 • Biecht:

Het sacrament van boete en verzoening (biecht) hoort evenals het sacrament van de zieken tot de sacramenten van genezing. Door de biecht herstellen we onze relatie met God. Hiervoor kan men rechtstreeks met een van de priesters contact opnemen. Momenteel zijn er geen vaste biechttijdstippen, maar iedere priester kan hiervoor  te allen tijde aangesproken worden.

Voor de hoogfeesten van Pasen en Kerstmis kennen we een boeteviering. Een minimumaantal deelnemers is hiervoor wel vereist. 

 • Huwelijk:

Aanstaande bruidsparen kunnen zich aanmelden op het bij de pastoor of kapelaan. Voorafgaand aan een kerkelijk huwelijk vindt er een gesprek plaats waarbij de huwelijksformulieren worden ingevuld. Katholieken hebben hiervoor altijd een recent doopbewijs nodig, wat ze kunnen verkrijgen in de parochie waar ze gedoopt zijn.

Behalve een of meer samenkomsten met de betreffende priester, is er ook een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding van drie bijeenkomsten (maart- april).

Een huwelijk kan zowel tijdens een eucharistieviering als in een gebedsdienst gesloten worden. De liturgie hiervoor wordt altijd in overleg met de betreffende celebrant besproken. Bruidsparen ontvangen een handleiding om een huwelijks(mis)boekje te maken. Ook de muziek moet altijd overlegd worden met de betreffende celebrant. Voor een huwelijk vragen we het stipendium zoals dat door het bisdom is vastgesteld. Het bruidspaar ontvangt een trouwkaars van de parochie.

In onze kerken en kapellen zijn louter civiele huwelijken niet mogelijk.

 • Ziekenzalving:

De ziekenzalving, of sacrament van de zieken, wordt toegediend door de priester aan mensen die vanwege ziekte of leeftijd verzwakt zijn. Ook voor een noodzakelijke operatie kan dit sacrament worden ontvangen. Wanneer de situatie na verloop van tijd verslechterd kan het sacrament opnieuw ontvangen worden. We spreken ook wel van ‘bedienen’. Feitelijk zijn dan drie sacramenten bedoeld: biecht, ziekenzalving en viaticum, d.w.z. de teerspijze (Communie in stervensgevaar). Beter is niet te lang te wachten met de ziekenzalving; dan kan er op tijd een afspraak gemaakt worden en ondervindt de zieke of oudere het ontvangen van dit sacrament ook bewust kan meemaken en er de kracht en rust van ervaren. Indien het gewenst is kan de zieke van tevoren bezocht worden om samen te komen tot een zorgvuldige afstemming van  ziekenzalving.

In de zorgcentra bieden we in samenspraak met de betreffende pastoraal werker ook een gezamenlijke ziekenzalving aan, voor bewoners die vanwege hun leeftijd al een hoger risico lopen.

Naast het sacrament van de zieken kennen we ook een ziekenzegening. Deze hoeft niet per se door een priester toegediend te worden, maar kan door ‘ieder die kan zegenen’ gegeven worden.

Aanvragen ziekenzalving: voor het toedienen van het sacrament van de ziekenzalving kunt u contact opnemen met een van de priesters van onze parochiefederatie.

 • Thuiscommunie.

Iedere maand en voor Kerstmis en Pasen brengen we bij zieken, ouderen en thuis-zittenden de H. Communie. Dit kan ook bij hen die in een zorgcentrum zijn, met name daar waar niet regelmatig een eucharistieviering is. Voor mensen die dit wensen en een groot verlangen naar de H. Communie hebben kunnen we ook vaker dan eens in de maand komen.

 •         Uitvaarten


De katholieke kerk heeft vanuit haar traditie een heel rijke uitvaartliturgie. Hierin is plaats voor verdriet, herinnering, troost en hoop. Er zijn verschillende mogelijkheden om het afscheid van een dierbare vanuit de parochie te onderlijnen.

 • In enkele kerken kan de klok worden geluid na overlijden.
 • Er kan gevraagd worden voor de overledene te bidden in een eucharistieviering.
 • Een avondwake – hiervoor zijn in de meeste parochies vrijwilligers aangesteld – of soms een avondmis, al dan niet in plaats van een uitvaart.
 • Een gebedsdienst/herdenkingsdienst
 • Een requiemmis of met aangepaste gezangen.
 • Op het kerkhof kunnen bij de ter aarde bestelling de gebeden door de priester worden uitgesproken
 • Ook kan een priester meegaan naar het crematorium om daar een gebedsdienst te leiden of ook om allee een zegengebed uit te spreken.

We volgen hierin de richtlijnen die in het bisdom Roermond gelden. 

Voorafgaand aan een afscheidsviering neemt de betreffende celebrant contact met de familie op om de wensen en mogelijkheden te bespreken, en vooral om bij een H. Mis of gebedsdienst deze ook een persoonlijk invulling te kunnen geven. Ook komen dan de mogelijkheden ter sprake betreffende zang en muziek en natuurlijk welke inbreng de familie zelf wil hebben (kaarsen ontsteken, een herinnering of in-memoriam uitspreken, lezing of gedicht lezen, muziek, e.a.)

Voor de kosten volgen we de richtlijnen van het bisdom Roermond.

 •         Zangkoren en organist/dirigent

De ledenaantallen van de koren staan onder druk. De vaste organisten/repetitoren drukken zwaar op de begroting. De koren verouderen en worden kleiner. In 2022 beschikken de parochies van de federatie over 3 gediplomeerde en betaalde organisten (cantor) en repetitoren. Zie bijlage 10.

 •         Bedevaarten

In het dekenaat Thorn worden de bedevaarten op dekenaal niveau georganiseerd.

Dit willen we als Federatie Emmaüs de komende jaren voortzetten en ondersteunen.

 • Oecumene

In Federatie Emmaüs is oog voor andere vormen van geloofsbeleving. We geloven in eenheid in verscheidenheid. Dit element is binnen de federatie van toepassing bij huwelijken van partners van verschillend geloof.

 •         Aandacht voor vrijwilligers

Een overzicht van de vrijwilligers wordt gegeven in bijlage 5 waarbij opgemerkt moet worden dat personen in verschillende functies actief kunnen zijn. De simpele optelling van de aantallen geeft dus een verkeerd beeld van het aantal betrokken parochianen. Begeleiding van de zang en het orgelspel wordt gedaan door 3 betaalde krachten (organist / repetitor).

Het is van belang vrijwilligers goed in beeld te hebben met de taken welke ze uitvoeren.

Ook zal er helder moeten zijn wat de taken inhouden.

Daarnaast is ondersteuning van belang en zijn bindingsactiviteiten nodig.

 • Aandacht voor doelgroepen

Lokaal kan een keuze gemaakt worden om invulling te geven aan thema’s als: de jeugd als toekomst, de ouderen als ondersteuning, specifieke aandacht voor bepaalde groepen. Voor de kinderen meer lessen op school en ouders daarbij betrekken/ondersteunen. Bijzondere aandacht voor jongeren bij bijzondere vieringen en activiteiten, speciale cursussen voor 50 +ers, meer huisbezoek en persoonlijke benadering. Voorbeelden van aansprekende activiteiten: Themavieringen, The Passion, de Zandtovenaar e.a..

 • Bestuurlijk

  • Bestuurlijke samenwerking en solidariteit

Bestuurlijk is inmiddels een federatie tot stand gekomen. Het is zaak om nog slagvaardiger te worden en dat vraagt verdergaande samenwerking in de vorm van een fusie.

Tekstvak: Actie: Op weg gaan naar een fusie. Gestructureerd organiseren van kerngroepen en werkgroepen. Waar nodig parochie-overschrijdend inrichten.

Zoek verder naar draagvlak bij de kerngroepen. Richt een gezamenlijk kerngroepenoverleg in wat een bijdrage kan leveren aan verbondenheid en afstemming.
Bouw aan een structuur waarin mensen willen participeren, met name kortdurende ondersteuning in werkgroepen (bestaande werkgroepen in bijlage 6).
Aandacht zal er ook moeten zijn voor de eigen identiteit waarin een meerwaarde ligt voor het geheel. Wat maakt onze parochies specifiek? Hoe is hun organisatie? Hoe solidair zijn we?

Het algemene beeld van de aantallen kerkgangers en deelnemers aan de sacramenten wordt hierboven weergegeven in paragraaf 3. Verder blijven de vragen:

 1. Blijven er voldoende voorgangers?
 2. Blijft het haalbaar om elk weekend een mis in de parochies te verzorgen vanwege bezetting en financiën?
 3. Blijven er voldoende vrijwilligers voor de vele taken die er zijn?
 4. Zijn alle parochies financieel gezond en voor hoe lang?
 5. Hoe staat het met de koren? Blijft het financieel haalbaar?
 6. Is het onderhoud aan de kerk en overig vastgoed op orde?
 7. Hoe zijn de parochianen betrokken bij en geïnformeerd over de kerkelijke activiteiten?
 8. Hoeveel kerk-verlatingen zijn er?
 9. Is er voldoende vernieuwingsdrang met het oog op de geformuleerde behoeften?
 •         Kerkgebouwen en vastgoed – op weg naar minder kerken

Het zal onverantwoord zijn om al de 9 kerken en 3 kapellen in onze parochies open te houden. Er moet ingezet worden op een centrum kerk en daarnaast al dan niet tijdelijk nog een 3-tal kerken open te houden als nevenkerk. Dat betekent dat er een plan gemaakt moet worden hoe een aantal van de kerken onttrokken wordt aan de eredienst. Daarbij is te overwegen een plek behouden voor bezinning en ontmoeting in beperkte vorm. Welke kerken gehandhaafd en welke afgestoten worden, moet nader worden vastgelegd in een toekomstplan ondersteund vanuit een Kerkenvisie. Welke criteria kunnen ontwikkeld worden: historische waarde/monument, aantal kerkgangers enz.

Als centrum kerk wordt gedacht aan Thorn. Als nevenkerk wordt gedacht aan Heel en Hunsel en mogelijk Neeritter. Dit zal nog moeten worden afgestemd op de rest van het dekenaat. Zie ook het overzicht van de kerken in het dekenaat in de bijlage.

 •    Lokale geloofsgemeenschappen en ruimtebehoefte

Na de vorming van een kerkelijk centrum met mogelijk nog enkele nevenkerken ontstaat er een nieuwe situatie voor lokale geloofsgemeenschappen. Er hoeft geen volledige parochie overeind gehouden te worden. Er ontstaat ruimte voor nieuwe invulling. Gesteund door het pastorale team kan men zelf actief aan het werk en dragen parochianen samen het lokale pastoraat. Er is in 2022 onvoldoende accommodatie voor het ontwikkelen van lokale groepen.

Vergaderruimte is beperkt aanwezig. Zie tabel 7.

Tekstvak: Actie: Fysiek vergaderen is in bestaande gebouwen alleen mogelijk in Thorn en Heel en eventueel in Hunsel in de kerk. Hiervoor nader beleid ontwikkelen afhankelijk van de keuze voor behouden of afstand nemen van kerken.
Nodige en beschikbare ruimten voor pastorale nabijheid dient in kaart te worden gebracht. 

Daarnaast is er ook mogelijk ruimte nodig voor invulling van pastorale nabijheid. Hier dient bij het afstoten van kerken rekening mee worden gehouden.

 •         Beheer en onderhoud vastgoed

Het gebruik van vastgoed moet optimaal worden geregeld in relatie tot de kosten en opbrengsten. In overleg met de lokale gemeenschap moet gekeken worden hoe de gemeenschap kan en wil bijdragen aan het in stand houden van de kerk.

Een overzicht van het vastgoed van de parochies van de federatie staat in bijlage 7.

Tekstvak: Actie: Maak een lijst van afspraken betreffende onderhoud. Kijk naar kostenbesparingen. Let op verzekeringen. Inventariseer de Monumentenwacht inspecties en komt tot meerjaren-onderhoudsplannen voor de blijvende kerken. 
Het onderhoud van het vastgoed moet structureel zijn. Daarbij wordt gekeken naar datgene wat voor het behoud echt nodig is. Uitgangspunt is dat de parochiekernen hun  “eigen” gebouwen en terreinen onderhouden. Dat kan professioneel maar zal zeker ook met vrijwilligers gebeuren. Als lokaal onderhoud niet (meer) mogelijk is, wordt principale besluitvorming nodig over of er, en zo ja welke bijdrage er van andere parochiekernen verlangd kan worden.

 • Een centraal parochiekantoor en secretariaat

In de organisatie van de federatie neemt het administratiebureau een centrale plek in. In een ideale situatie zorgen de aanwezige werknemers, betaald krachten of vrijwilligers, voor een goede, op administratieve en secretariële ondersteuning van de pastorale activiteiten. Zij stemmen alle ondersteunende activiteiten, ook die van de lokale geloofsgemeenschappen, op elkaar af. Vrijwilligers in de lokale activiteiten (kerngroepleden e.d.) dienen duidelijk ondersteund te worden. Het administratieve werk wordt nu door enkele personen uitgevoerd en daarmee is deze organisatie minder kwetsbaar.
Zorg voor goede functieomschrijvingen en gedegen arbeidsovereenkomsten.

 •         Personeelszaken – vrijwilligers – taakomschrijving.

Taken moeten in beeld gebracht en omschreven worden met de daarbij horende kosten zoals die van het pastorale team en die van de werknemers in het van parochiekantoor. Welke werkzaamheden worden/moeten worden uitgevoerd? Daaruit zal een inschatting moeten worden gemaakt welke vrijwilligers en/of betaalde krachten nodig zijn om de diverse taken uit te voeren. Tevens dient duidelijk te zijn hoe om te gaan met vrijwilligersvergoedingen.

Een beleidsnotitie vrijwilligers is hard nodig. Het aantal mensen in vaste dienst neemt waarschijnlijk af (pastoor, pastorale ondersteuning, organist/dirigent, poetshulp, administratie) en de te verrichten werkzaamheden moeten toegewezen worden aan een professionele kracht of een vrijwilliger waarbij de wettelijke regels gevolgd worden.

Tekstvak: Actie: zie 8.2.7

Bij vrijwilligerswerk wordt gedacht aan organiseren van diensten, aan onderhoud van begraafplaatsen, gebouwen en omgeving, enz. Voldoende vrijwilligers vinden zal moeilijk worden omdat steeds minder zich bij de kerk betrokken voelen. Vrijwilligers moeten weten waar ze aan toe zijn, eventueel via een reglement. Betaling van vrijwilligers is niet aan de orde. Wel kan er een onkostenvergoeding zijn en een waardering d.m.v. een gezellige avond. Bij het aantrekken van vrijwilligers mogen er naast 65+ers ook jongeren zijn. Een lijst van vrijwilligers federatie-breed met hun taken is en vraagt aandacht/uitwerking.

 •         Financiële administratie en tarieven
 1. De financiële administratie dient goed genoeg uitgerust (computerprogramma’s e.d.) voor een goede vastlegging. Zorgen dat  
 2. De bestanden (ledenadministratie, kerkbijdrage, graven, verpachtingen enz.) up to date houden.
 3. Zet de nodige stappen financiële  administratie te waarborgen ook naar het bisdom middels een gezamenlijke rekening.
 4. Onderzoek de mogelijkheden om de kosten terug te dringen.
 5. Overweeg om onderhoud van daken, brandveiligheid, bliksembeveiliging en CV per onderdeel bij een bedrijf onder te brengen.
 6. Vraag ouderbijdragen bij sacramenten als doopsel, 1e communie, vormsel e.d.
 7. Denk aan inrichten van dagkapellen vanwege extra opbrengsten.
 8. Kijk kritisch naar de personeelslasten
 9. Kijk in hoeverre vrijwilligersvergoeding i.p.v. dienstverband kosten kan beperken.
 10. Minder kosten bij Arbo, belastingen, enz.
 11. Volg Energielasten gebouwen en denk na over terugdringen van kosten resp. verduurzamen (energiezuinige verlichting, zonne-energie, afbouwen van het aantal vieringen in het weekeinde, afbouwen/vervallen doordeweekse missen, vieringen in kleiner ruimte, tijdig en tot lagere temperatuur terugzetten van de verwarming). Zie ook bijlage 8.
 12. Zoek naar gezamenlijke inkoop van benodigdheden voor de vieringen, de bouw e.d.
 13. Ben alert op legaten
 14. Stipendia worden door het bisdom bepaald. Voor de overige tarieven voor diensten zijn afspraken gemaakt t.b.v. de uniformiteit.

De financiële gegevens van de individuele parochies staan in de 2 bijlagen achterin. Uit deze informatie kan worden opgemaakt dat veel gegevens beschikbaar zijn en dat daaruit kengetallen kunnen worden verkregen. Ook blijkt dat steeds meer parochies met

een dalend exploitaties saldo te maken hebben en vaak al negatief uitvalt.

 •          Archieven

Hoe bijgewerkt/actueel zijn de archieven(historisch en dynamisch)? Hoe ingedeeld? Waar opgeborgen? Van belang is deze vragen van een antwoord te voorzien en na te gaan hoe de dynamische en statische archieven op een toekomstbestendige manier bij elkaar gebracht kunnen worden.

 •  Verzekeringen

Zijn de verzekeringen goed geregeld? (gebouwen, aansprakelijkheid, begraafplaatsen, vrijwilligers). Zoals de traditie is, lopen de verzekeringen hoofdzakelijk via Donatus (collectief). Enige jaren geleden zijn de verzekeringen geactualiseerd. Het is van belang de adviezen van Donatus te volgen. Ook is het van belang andere verzekeringen in beeld te hebbe zoals voor vrijwilligers, aansprakelijkheid, werktuigen e.d.

 • Inzicht kerkelijke gebouwen en overige bezittingen (grond, kunst)

De kunstvoorwerpen zijn in 2019-2020 in alle kerken geïnventariseerd met provinciale subsidie. Deze inventaris is bij het bisdom bekend. Van belang is dit actueel te houden.
Ook voor overige gebouwen is het zaak na te gaan of het in eigen beheer houden haalbaar is. Er moet tijdig bekeken worden hoe om te gaan met de overbodig geworden gebouwen (kerken, parochiekantoren, pastorieën).

Gronden wordt vooralsnog niet vervreemd.

Tekstvak: Actie: Ga na welke overige gebouwen dienen te worden afgestoten. Denk aan kapellen, pastorieën en kantoren. Grond zal vooralsnog niet worden verkocht.Denk bij verkoop ook aan: inventaris, kunstschatten.

 • Begraafplaatsen – plan

Vanwege de rechten duurt het nog heel lang voordat er begraafplaatsen komen te vervallen. Er moet gezorgd worden voor toekomstig onderhoud waarbij een goede grafadministratie belangrijk is. Via een gravenplan is van belang te besluiten (al dan niet) te ruimen en de vrijkomende ruimte in te vullen. Ook monumentale aspecten spelen hierbij een rol. Bij de verdere invulling moet rekening gehouden worden met toekomstige bestemming (bijvoorbeeld park).

Onderhoud vindt veelal plaats door vrijwilligers. Naast het onderhoud van de graven en omliggende paden en groen zijn er ook afscheidingen en bouwwerken. Het is van belang deze in beeld te hebben. Is de administratie van de begraafplaatsen op orde?

We zijn aan de slag om de reglementen zoveel mogelijk uniform te maken en gebaseerd op het meest actuele format. Per locatie kan er een bijlage met afwijkende regels worden gemaakt.

 • Wat de doen bij sluiting van kerken en verkoop panden?

Bij het bisdom zijn documenten beschikbaar over de procedure en aandachtpunten.

 1. Organisatiestructuur en communicatie

  1. Parochiebestuur – kerngroepen – pastoraatgroepen – werkgroepen

Een nieuwe toekomst vraagt een nieuwe organisatiestructuur op basis van de federatie. Hierbij moet worden ingezet op goede kennis van de taakvelden en potenties om zaken op een goede en gedragen manier weg te zetten voor de toekomst. Naast het bestuur is het van belang goede uitvoerende teams te hebben in elke geloofsgemeenschap.

Hiertoe de parochies lokaal (kerngroepen e.d.) adequaat organiseren.

Nagegaan wordt of een inventarisatie van de huidige structuur en de wensen welke leven te inventariseren. Vandaaruit dan functionele aanpassingen doorvoeren.

 1. Communicatie

De federatie stelt zich ten doel de interne en externe communicatie zodanig in te richten dat bij de kerkgemeenschap betrokken leden zich thuis voelen, gewaardeerd en gehoord. De inrichting van de externe communicatie moet zo zijn dat parochianen en ook niet-parochianen kennis kunnen nemen van de activiteiten en waar mogelijk daaraan deel kunnen nemen. Actuele informatie is belangrijk om mensen er bij betrokken te houden.

Bij ingrijpende besluiten wordt de mening van de parochianen gevraagd. Heeft een apart parochieblad nog waarde? Of is incidenteel huis aan huis informatie verstrekken voldoende? Terugkerende acties op parochieel niveau worden gedeeld via de parochiegids of een website die consequent bijgehouden moet worden.

Naast de externe communicatie is ook de interne communicatie van belang. Hoe communiceren de bestuursleden onderling en naar de vrijwilligers? De gevraagde veranderingen vragen ongetwijfeld veel overleg met de parochianen. Wat is er al? Wat is nog nodig? Wat moet anders? (website, nieuwsbrief, nieuws-specials, lokale bladen, facebook, afkondiging in de kerk, kerk-TV en Kerkradio).

*Website www.parochiefederatie-emmaus.nl waar alle afzonderlijke parochies verwerkt zijn alsmede de gang van zaken betreffende de sacramenten.

Voor de actuele communicatiekanalen zie bijlage 9.

Bijlage 1

Overzicht parochianen en deelnemers kerkbijdrage uit DocBase

72101 Thorn72102 Beegden72103 Ell72106 Heel72107 Hunsel72108 Ittervoort72110 Neeritter72111 Wessem
Aantal katholieken2019995920882133673711879341130
20201004921899135871611469111104
2021977910885139569711298871100
2022962919867142268110918571086
Aantal katholieke huishoudens20196806054971000362617493800
20206866065111014358611472774
20216635945061032346604456765
20226455934981043334588451750
Aantal huis-houdens kerk-bijdrage20191141211282967711498107
20201021101232687211091101
20219711111925463988788
20228710212823372908283

Gegevens afkomstig uit DocBase

Aantal katholieken = 01. ledenadministratie, geloofsovertuiging is RK, lidstatus = parochiaan

Aantal katholiek huishouden = idem + hoofdbewoner = ja

Aantal huishoudens kerkbijdrage = 05. Kerkbijdrage is niet 0

Bijlage 2a

Cijfers tellingen kerst 2012, 2014 en 2015 in 6 parochies

DienstenElltotaalHunseltotaalIttervoorttotaalNeeritterTotaalThorntotaalWessemtotaal
2012 Kerst120120280+94374niet geteld264+63327162+181+115458369+58+ 50477
laatste weekend727248484646565635352020
2014 Kerst100+8818884+15724113013022+169191268+157+122547243+52+ 31328
laatste weekend444428284040303051511313
2015 Kerst78+155233116116156+86242214+77291245+153+92490278+57335
laatste weekendgeen mis59594040geen mis48483535
2016 Kerst65+160225160+120280210+65275183+21204326+156+59541326+59385

Bijlage 2b

Cijfers tellingen kerst 2022 en januari/februari 2023

Kerst 2022BeegdenEllHeelHunselIttervoortNeeritterThornWessem
24-12256415510961 400184
24-12  114   150 
25-1212  23 91 45
26-12 75185 1619 45
31-12   41    
1-01  60     
Jan/feb 20231x per 14 dg1x per 14 dg1x per 14 dg1x per week1x per week1x per week1x per week1x per week
7-8 jan4221 98 (fanf.)24213414
14-15 jan  25109 (carn)33333817
21-22 jan2115 19241642175 (sebast)
4-5 feb2258 1522163830
11-12 feb  854061354215
18-19 feb3782 1629122 (carn)4618 (carn)
25-26 feb  221731203016
         
Aswoensdag 68 51  63 

Bijlage 2c (kaski-cijfers)

  Kerkgang Parochiefederatie Emmaüs (72192)
   mrt-18mrt/apr-2019okt-21mei-22
   kerk-gangersvie-ringenkerk-gangersvie-ringenkerk-gangersvie-ringenkerk-gangersvie-ringen
72101MichaëlThorn481,0451,0
72102MartinusBeegden240,590,5
72103Antonius AbtEll501,0191,0230,5
72106StephanusHeel280,580,5
72106Stephanus, MariakapelHeel251,0
72106Stephanus, AntoniuskapelPanheel60,5
72107Jacobus de MeerdereHunsel391,0251,0201,0321,0
72108MargaritaIttervoort1771,0421,0431,0
72110LambertusNeeritter661,0881,0291,0231,0
72111MedardusWessem541,0201,0
Aantallen zijn gemiddelden over twee telweekenden (0,5 viering betekent 1 viering in de 2 weken).
N.b. in 2020 waren er geen telweekenden in verband met corona,
de telweekenden in 2021 en 2022 waren later dan normaal in verband met corona.  


Bijlage 3: Sacramenten en uitvaart: aantallen in 2008 t/m 2012 + 2020-2021

Aantal parochianen 2008:

Beegden 1026, Ell 1066, Heel 4269, Hunsel 762, Ittervoort 1361, Neeritter 842, Thorn 2603, Wessem1220.

2008DoopselCommunieVormselHuwelijkUitvaartBegraven
Beegden820019 
Ell4211807 
Heel213927610 
Hunsel819006 
Ittervoort3151807 
Neeritter7022312 
Thorn3524411721 
Wessem72018216 
Totaal931581442988 
2009DoopselCommunieVormselHuwelijkUitvaartBegraven
Beegden      
Thorn2924162121 
Wessem81614111 
Heel303925521 
Ittervoort5191607 
Neeritter719007 
Hunsel2020010 
Ell1231818 
Totaal21401092885 
2010DoopselCommunieVormselHuwelijkUitvaartBegraven
Beegdenonb19onbonbonb 
Thorn2018171929 
Wessem72016016 
Heel302632719 
Ittervoort5201908 
Neeritter602607 
Hunsel22018 
Ell4212009 
Totaal741441302796 
2011DoopselCommunieVormselHuwelijkUitvaartBegraven
Beegden6132307 
Thorn3522161929 
Wessem81614311 
Heel243729225 
Ittervoort3132003 
Neeritter521009 
Hunsel202407 
Ell3141017 
Totaal861361362598 
2012DoopselCommunieVormselHuwelijkUitvaartBegraven
Beegden591505 
Thorn251816720 
Wessem61515010 
Heel103129228 
Ittervoort2162907 
Neeritteronbonbonbonbonb 
Hunsel4172004 
Ell5915012 
Totaal57115139986 
2020DoopselCommunieVormselHuwelijkUitvaartBegraven
Beegden000033
Thorn126021614
Wessem300055
Heel3700136
Ittervoort000011
Neeritter159053
Hunsel0800123
Ell1143055
Totaal20401226040
2021DoopselCommunieVormselHuwelijkUitvaartBegraven
Beegden664022
Thorn9100797
Wessem153085
Heel415001811
Ittervoort151033
Neeritter100153
Hunsel2014085
Ell104040
Totaal25412685736
2022DoopselCommunieVormselHuwelijkUitvaartBegraven
Beegden56002 
Thorn1501122 
Wessem65605 
Heel5114010 
Ittervoort02002 
Neeritter75604 
Hunsel45015 
Ell610405 
Totaal4844211335 

Bijlage 4

Mogelijke stilteplekken eind 2022

 Beeg-denEllHeelHunselItter-voortNeer-itterThornWes-sem
kerk dage-lijks openneeneeneejaPasen – Aller-heiligen.jadi/zondagsoms dichtnee
dagkapelneeneeneejaneeneeneenee
dagkapel dage- lijks opennvtnvtnvtneenvtnvtkapel Onder de Lindennvt

Bijlage 5

Vrijwilligers

 BeegdenEllHeelHunselItter-voortNeer-itterThornWessem
Kerngroep 3 5 35 
Jacobus-groep   7    
Koor201112131014178
Dirigent-organist11 1112 
Bloem-versiering3 124121
Collec-tanten34322323
Koster12121154
Lectoren11226234
Begraaf-plaats4988101036
Kerk-balans   413111 
Poetsen121164262
MOV-groep      7 
Mis-dienaars1 32143 
Onder-houd kapel2       
Parochie-bureau 2 1121 
Processie-comité  13  1066
Sup-poosten kerk      8 
Textilia 1 1111 
TD11121121
Kerst-versiering 4  261 
Kapel      2 
Avond-wake   2 2  
Kerk open-sluit   221  
Grond-zaken   111  
Buiteng. bedie-naar   2 2  
Kinder-woordd.     5  
Zorg nabest.  3     

Bijlage 6

Parochiële werkgroepen

 Beeg-denEllHeelHunselItter-voortNeer-itterThornWes-sem
MOV groep aantalneeneeneeneeneeneeJa (4)Nee
Rouwverw.aantalneeneeja, (3)neeneeneejaNee
Andere groepenja, kerst-stal Heemneeja, pro-cessie (12)ja, Jacobus, Zonne-bloem.ja, bloem versieringja  ja, processie etc.ja, pro-cessie

Bijlage 7

Vastgoed in de parochies van de federatie Emmaus

 BeegdenEllHeelHunselIttervoortNeeritterThornWessem
Kerk        
rijksmonumentneejajajaja jajaja
onderhoudsstaat/ rapportgoedgoed-2021goed-2021goed-2021Goed 2021goed-2021goed-2022goed
SIM-plannvtt/m 2023t/m 2023t/m 2028t/m2027 t/m 2027t/m 2024t/m2026
toekomstig groot onderhoud    CV CVCVCV
details/ opmerkingen nieuw SIM-plan      
 
Pastoriejajajaneenee neejaja
rijksmonumentneeneenee   janee
verhuurdvanaf 2023jaeigen gebruik   eigen gebruikja
onderhoudsstaat-rapportredelijkgoed-2021goed   goed-2021goed
parochie/ vergaderruimtekantoor Heelin pastoriekantoorin kerk  filmzaal/pastoriein pastorie
         
Grondoverzicht        
totale oppervlakte8,51.80 haruim 1-ha0,70.3 ha9,41.33 ha6,95.65 ha18,6 ha 0,25.30 ha
eigen gebruik0,39.70 haruim 1-ha0,70.3 ha0,33.70 ha0,0685 0,4 ha4,35 ha0,25.30 ha
verhuurd8,02.10 ha  9,07.63 ha6,47.22 18,2 ha6,76.82 ha 
aantal pachtcontracten6  10556 
waarvan liberale contracten?  9552 

Bijlage 8
Energiecontracten

Gaslevering voor kerken in de federatie Emmaüs 
parochieleveranciercontractvervolgopmerking
BeegdenGreenchoicet/m 31-12-20222023 t/m 2025 coll. voor kerken via Hellemans
EllOliestookgeeninkoop via goedkoopste aanbiederzelf halen Blg.
HeelEngie (Enro-energie)t/m 31-12-20222023 t/m 2025 coll. voor kerken via Hellemans
 
HunselHolland Stroom4 jaar t/m 26/7 2024zelf regelen
IttervoortEngie (Enro-energie)t/m 31-12-2022contractverlenging naar Gulf  via Enro
NeeritterEnergie directt/m augustus 2023zelf regelen
ThornEngie (Enro-energie)t/m 31-12-2022contract verlenging via Enro
WessemEngie  Enro-energie)t/m 31-12-2022contractverlenging via Enro

Bijlage 9

Communicatiemiddelen actueel.

 BeegdenEllHeelHunselItter-voortNeer-itterThornWessem
website*samensamensamensamensamensamensamensamen
digitale nieuwsbriefinschrinschrinschrinschrinschrinschrinschrinschr
intenties kerkdiensteninschrinschrinschrinschrinschrinschrinschrinschr
aanplak ‘kerkdeur’?ja??????
dorpsagenda?ja, bij dorps-raad??????
parochieblad?nee??????
h-a-h ja, kerk-balans      
overig        

Bijlage 10
Koren dirigent/organist

 Beeg-denEllHeelHunselItter-voortNeer-itterThornWes-sem
KerkkoorjajajajajajaJa-2 korenja
Leden207+31211107+2178
Vaste organistjajaneejajajajaja

Enkele gedachten bij St.-Jozef

Jaarlijks vieren we St.-Jozef op 19 maart; dit jaar een dag later, want de viering van de zondag (19 maart) krijgt in de vastentijd voorrang. Als Jezus zijn openbare leven begint, komen we St.-Jozef niet meer tegen. Hij zal te midden van zijn familie, dus in de nabijheid van Jezus en Maria. Daarom is hij ook patroon geworden voor een zalige dood.

Tegelijk doet ons dit beseffen dat Jezus en Maria Jozef gemist zullen hebben. Hij had hen altijd goed beschermd, bijvoorbeeld op de vlucht naar Egypte en weer terug. Het doet ons tegelijk beseffen dat Maria als weduwe verder moest en Jezus al relatief jong zijn aardse vader moest missen De leegte die Jozef achterliet had grote consequenties voor Maria en Jezus. Door zijn overlijden moest Jezus voor het timmerbedrijf zorgen en werd Hij ineens hoofd van het gezin. We komen dit tegen bij de bruiloft te Kana: Maria is aanwezig maar dan moest Jezus, volgens de gebruiken, ook uitgenodigd zijn (vgl. Joh 2, 1-2).

Ongetwijfeld bleef Jozef toch in hun gedachten en gebeden en zullen zij in dankbaarheid hem in hun hart hebben bewaard. Ook hierin kunnen wij Jezus navolgen door St.-Jozef aan te roepen. Hij is vanuit zijn beschermende taak jegens Jezus en Maria patroon van de Kerk geworden en blijkt een machtig voorspreker in vele noden. In een bekend gebed tot St.-Jozef bidden we “Zoals gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige Kerk van God tegen de vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking.” De H. Theresia laat ons weten dat zij zich niet kan herinneren ooit iets aan St.-Jozef gevraagd te hebben dat zij niet heeft verkregen. “Ik geloof dat de Heer ons wil laten zien dat Hij hem ook in de hemel alles zal gunnen wat hij van Hem verlangt, zoals Hij hem op aarde als zijn pleegvader onderdanig was. Dit is ook ervaren door enkele andere personen aan wie ik heb geadviseerd zich aan hem te onderwerpen.”

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Sterven van St.-Jozef (St.-Antoniuskerk, Bregenz)