Bach Cantates

In de H. Nicolaaskerk te Heythuysen

Vier keer per jaar wordt in de H. Nicolaaskerk een cantate uitgevoerd die Bach schreef voor die betreffende tijd in het kerkelijk jaar. Dit biedt een unieke kans om zijn prachtige cantates van binnenuit te leren kennen.

We beginnen met een korte inleiding over de cantate en de betekenis daarvan. Daarna wordt het slotkoraal met alle aanwezigen vierstemmig ingestudeerd. Daarna voeren we de cantate uit, met solisten, koor en orkest. Tenslotte herhalen we het slotkoraal, waarbij je mag meezingen.

Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje. Je bent van harte welkom, de toegang is vrij. Je hoeft niet gelovig te zijn of veel van muziek te weten om het mee te beleven.

Eerstvolgende cantates:

Zondag 3 maart 2024, H. Nicolaaskerk, Heythuysen 19.30 uur.

Zondag 26 mei 2024

Zondag 10 november Requiem Fauré, 19.30 uur

www.bach-cantates-heythuysen.nl

Kan er wel vrede komen?

Dit woord schrijf ik in de advent nu we ons voorbereiden op Christus’ komst. Vredevorst wordt Hij genoemd (vgl. Jes.9,5). Kunnen we Kerstmis vieren als feest van vrede nu de wereld in brand staat?  Anderzijds, we ervaren juist nu dat wij mensen alleen niet in staat zijn vrede te bewerkstelligen. Komt het ooit goed in Oekraïne? in Israël en Gaza? enz. Er gebeurt zoveel dat de haat tussen volkeren en mensen aanwakkert, dat we juist nu een antwoord nodig hebben om het geweld te overwinnen.

Jezus’ komst bereiden we voor in de advent. Om zo ons hart open te stellen voor een bereidheid tot bekering en verzoening. In het groot en in het klein. Bekering betekent bereid zijn om nieuwe kansen te geven, om elkaar te vergeven. Dat is dan meer ‘sorry’ zeggen. Daarvoor is er vaak te veel gebeurd. Beseffen dat Jezus voor alle mensen gekomen is, kan ons al milder stemmen. Het ook voor onze tegenstander kunnen bidden is een stap op weg naar die verzoening en naar vrede. Als mensen elkaar veel hebben aangedaan, is verzoening niet vanzelfsprekend. Een begin kan zijn: bidden om de kracht eens stappen in die richting te gaan zetten. Overwegen voor wie en waarom Jezus met Kerstmis in onze wereld gekomen is, maakt ons hart milder. Hij heeft zelf gebeden voor degenen die Hem volkomen ten onrechte veroordeeld en zoveel aangedaan hadden: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen (Luc. 23,34).

Hij kwam zo kwetsbaar als klein Kind en moest al onmiddellijk na zijn geboorte vluchten … Niet welkom en bedreigd! Ja, God was het die in Christus de wereld met zich verzoende: Hij telde de fouten van de mensen niet en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee (2 Kor. 5,19).

Terug naar de wereld en de tijd van nu: laten we ons niet meeslepen in een denken dat de vrede zal komen door meer wapens en het verslaan van de tegenstander. Dat kán niet de christelijke boodschap zijn. Gaan we voor een christelijk antwoord: de bekering van het hart, dat de haat overwint en misschien zelfs op de langere duur tot de bereidheid kan komen om de ander te vergeven. Dit is altijd een persoonlijke stap van bekering; geen vergelding, maar vergeving. Het is de enige weg naar een samenleving waarin mensen in vrede met elkaar kunnen leven. In onze kleine wereld kunnen we zelf stapjes zetten. Hanteren wij zonder ophouden het wapen van gebed (vgl. Ef. 6,18) dat dan ook in de grote wereld vrede doorbreekt. Wensen we elkaar die vrede naar de woorden van de apostel Paulus: genade en vrede voor 2024.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

H. Missen met Kerstmis in Parochiefederatie Emmaüs

Zondag 24 december: 4e zondag van de Advent

08.30 u Panheel: Geen H. Mis

09.45 u Thorn-Kerk: H. Mis

10.30 u Ittervoort: H. Mis

12.00 u Thorn-Kapel: Kerstconcert MusicaDolce

16.00 u Heel: Kindje Wiegen

16.30 u Hunsel: Gezinsmis

17.30 u Beegden: Gezinsmis

18.30 u Heel: Viering Daelzicht

18.30 u Thorn-Kerk: Gezinsmis

19.30 u Wessem: H. Mis

21.00 u Heel: Nachtmis

21.00 u Neeritter: Nachtmis

22.30 u Thorn-Kerk: Nachtmis

Maandag 25 december: Kerstmis

08.30 u Panheel: H. Mis

09.00 u Ell: H. Mis

09.30 u Wessem: H. Mis

10.30 u Beegden: H. Mis

10.30 u Ittervoort: H. Mis

Dinsdag 26 december: H. Stefanus, martelaar

09.00 u Hunsel: H. Mis

09.00 u Neeritter: H. Mis

09.30 u Thorn-Kerk: H. Mis

10.30 u Heel: H. Mis

10.30 u Ittervoort: H. Mis

800 jaar kerststal: leef toe naar Kerstmis met de website Vier.nu

Kerstmis staat voor de deur. Met de website Vier.nu leeft u toe naar dit belangrijke christelijke hoogfeest. Dit jaar is er op de site speciale aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht. In aanloop naar Kerstmis vertellen acht bisschoppen op Vier.nu over steeds een ander figuur uit de kerststal.

Op 24 december 2023 is het precies 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in het stadje Greccio in Italië een levende kerststal liet inrichten. Franciscus vond dat zijn tijdgenoten weinig oog en begrip hadden voor de menselijke kant van het kerstverhaal. Daarom besloot hij het zichtbaar te maken. Midden in de bossen van Greccio liet hij een stal bouwen, regelde hij een ezel en een os en vroeg hij een boer en boerin om Jozef en Maria uit te beelden. Deze eerste levende kerststal was de opmaat voor een traditie die nog altijd actueel is. Op tal van plekken – thuis, op school, in de kerk en op straat – wordt de geboorte van Christus uitgebeeld met de kerststal.

Filmpjes van bisschoppen

Vier.nu is een website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. Op de website is er dit jaar bijzondere aandacht voor de kerststal. Zo komen er in de aanloop naar Kerstmis acht filmpjes online waarin bisschoppen vertellen over een figuur uit de kerststal, van het Kind tot de os, van de herders tot de wijzen. Elke dag komt een nieuwe video online; zo is er elke dag iets nieuws om naar uit te zien op weg naar Kerstmis. Het helpt u toe te leven naar dit hoogfeest, maar ook om mensen uit uw omgeving die misschien minder vertrouwd zijn met het kerstverhaal, hierbij te betrekken.

Welkom bij de viering

De landelijke website Vier.nu roept gelovigen op om Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke kerk. Voor onze parochiefederatie Emmaüs staat er een vieringenrooster online. U ziet er welke kerstvieringen wij organiseren onder het motto ‘Vier.nu Kerstmis!’. U bent van harte welkom! Samen genieten we van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor, zingen we klassieke kerkliederen en luisteren we naar de boodschap van het Kind dat geboren werd in een stal om de wereld verlossing te brengen. Tijdens deze feestelijke dagen vieren we samen het sacrament van de eucharistie.

En meer

Vier.nu biedt verder een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Kerstmis.  Zo is er voor kinderen een kleurplaat en een kerststal die ze zelf in elkaar kunnen knutselen, er is een link naar het kerstevangelie en naar een brief die paus Franciscus schreef over de kerststal en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op deze site onder het kopje “Nieuws”, maar ook op Vier.nu en doe mee. Vier Kerstmis, thuis én samen in de kerk!

Oud-deken van Thorn Theo Willemsen overleden

Oud-vicaris Mgr. Theo Willemssen is in de vroege ochtend van maandag 13 november overleden. Willemssen was van 1999 tot 2007 vicaris voor Liturgie en Kerkmuziek en vanuit die functie lid van de staf van het bisdom Roermond. Van 1997 tot 2009 was hij ook plebaan-deken van Roermond. Mgr. Willemssen is 82 jaar geworden. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart plaatsvindt.

Mgr. dr. Th.G.J. (Theo) Willemssen werd op 26 augustus 1941 in Sevenum geboren. Zijn priesterwijding was op 3 september 1967. Daarna werd hij benoemd tot kapelaan van achtereenvolgens de parochies H. Petrus in Maastricht, H. Martinus in Heerlen-Welten en H. Christoforus in Roermond. Tevens werd hij benoemd tot spirituaal van de opleiding tot permanent diaken en tot bisschoppelijk gedelegeerde voor de roepingenpastoraal.

Met ingang van 1 september 1983 werd Willemssen pastoor van de parochie H. Dionysius in Asselt en tevens aalmoezenier voor de sportende jeugd, terwijl hij spirituaal en bisschoppelijk gedelegeerde bleef. Per 1 september 1985 werd hij benoemd tot conrector van het grootseminarie Rolduc en tot docent pastoraaltheologie. Na het behalen van het licentiaat theologie werd hij met ingang van 1 augustus 1987 benoemd tot rector van het grootseminarie, waarbij hij al zijn overige taken behield.

Met ingang van 15 juni 1991 werd Willemssen ook benoemd tot lid (kanunnik) van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. In november van dat jaar promoveerde hij aan de Lateraanse Universiteit in Rome. Met ingang van 1 augustus 1993 volgde zijn benoeming tot bisschoppelijk gedelegeerde van de opleiding tot permanent diaken.

In 1994 keerde Willemssen volledig terug in het parochiepastoraat. Vanaf 15 oktober van dat jaar werd hij deken van het dekenaat Thorn en pastoor van de parochies H. Michaël in Thorn en H. Medardus in Wessem. Op 3 augustus 1997 kon toenmalig bisschop Mgr. Frans Wiertz hem meedelen dat paus Johannes Paulus II hem de eretitel van ‘kapelaan van de paus’ had verleend. Sindsdien mocht Willemssen zich monseigneur noemen.

Een heel nieuwe fase brak aan toen Wilemssen per 1 december 1997 benoemd werd tot deken van het dekenaat Roermond en tot pastoor van de parochie H. Christoforus in Roermond. In die functie was hij ook de plebaan van de Sint-Christoffelkathedraal, de bisschopskerk. In de jaren daarna werd de kathedraal onder zijn leiding grondig gerenoveerd.

Op 1 juli 1999 werd Willemssen ook vicaris voor Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom. Deze taak bleef hij uitoefenen tot 15 november 2007. Vanuit deze functie was hij ook qualitate qua voorzitter van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond. Met ingang van 1 september 2004 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de parochies H. Geest in Roermond en H. Michaël in Herten.

Per 1 februari 2009 kreeg Mgr Willemssen eervol ontslag uit al zijn functies en ging hij met emeritaat. Bij het bereiken van zijn 75e levensjaar nam hij afscheid van het Kapittel en werd hij per 1 september 2016 benoemd tot erekanunnik. Vanuit zijn emeritaatspositie heeft Mgr. Willemssen nog geruime tijd als assistent gefunctioneerd in de parochies in de Roerstreek en later in de parochies van de federatie Tabor in het dekenaat Thorn. Ook was hij sinds 2010 gedelegeerde voor de Resonansgroep Jodendom – Katholieke Kerk in Limburg en sinds 2014 tot aan zijn overlijden gewoon lid van deze groep. Meer informatie over de uitvaart volgt.

Allerheiligen

Op Allerheiligen 1 november vierden we als parochies van onze federatie dit hoogfeest in de H. Antonius Abt-kerk in Ell met een Emmausmis. De H. Mis werd gezongen door de gezamenlijke koren – het Emmauskoor – en na de viering in de kerk was er koffiedrinken in Ellerhof, tegenover de St.-Antoniuskerk.

Hoe ziet u de toekomst van de kerk?

Het aantal bezoekers aan de kerk loopt terug. Steeds vaker krijgen kerkgebouwen daarom een andere functie. Ook in Maasgouw willen we in beeld krijgen wat de situatie is van “onze” 10 kerken. En voorbereid zijn op de toekomst.

Daarom maken we een kerkenvisie. Hierin beschrijven we onder andere welke functie het kerkgebouw kan vervullen als de religieuze functie verdwijnt. Hiervoor horen we graag wat u als inwoner denkt!

Wethouder Snijckers: ‘kerken zijn karakteristieke gebouwen. Ze zijn bepalend voor het dorpsbeeld. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat deze waardevolle gebouwen niet verdwijnen? En welke bredere of nieuwe invulling kan een kerkgebouw krijgen? Hierover zijn we in gesprek met de parochies. We zijn ook benieuwd hoe u hierover denkt en welke ideeën u heeft’.

Wilt u hierover uw mening geven? Heel graag! Dat kan door een kort onderzoek in te vullen. Ga naar:

https://exploratio.nl/intake/aa/kerkenvisie

Oproep tot vrede vanuit het Heilig Land

Te midden van alle berichten over Gaza en het Heilig Land hieronder een oproep tot vasten en gebed voor het verkrijgen van vrede van de Latijns-katholieke patriarch van Jeruzalem. Hij heeft opgeroepen tot een dag van vasten en gebed (dinsdag 17 oktober) voor vrede en verzoening in het Heilig Land.

Ook al is deze dag al voorbij, het is een gelovig antwoord in de uitzichtloze situatie waarin wij zo machteloos staan. Het is ook voor ons een oproep te bidden dat degenen voor wie Jeruzalem een heilige stad is tot vrede komen. De bisschoppen van ons land hebben Hieronder het artikel met de oproep tot vasten en gebed (bron: Catholic National Register).

Kardinaal Pierbattista Pizzaballa heeft katholieken aangespoord om tijden van gebed te organiseren met eucharistische aanbidding en het bidden van de rozenkrans “om onze dorst naar vrede, gerechtigheid en verzoening over te brengen aan God de Vader”.

“In deze tijd van verdriet en ontzetting willen we niet hulpeloos blijven. We kunnen niet toestaan dat de dood en zijn angel (1 Kor 15:55) het enige woord is dat we horen,” zei hij in een verklaring van 11 oktober.

“Daarom voelen we de noodzaak om te bidden, om ons hart te richten op God de Vader. Alleen op deze manier kunnen we de kracht en kalmte putten die nodig zijn om deze moeilijke tijden te doorstaan, door ons tot Hem te wenden, in gebed en voorbede, om God te smeken en uit te roepen te midden van deze angst.”

De patriarch zei maandag dat hij bereid was zichzelf in te ruilen voor Israëlische kinderen die door Hamas waren gegijzeld en in Gaza vastgehouden. Hij gaf die opmerking in antwoord op een vraag tijdens een videoconferentie met journalisten in Italië. “Ik ben klaar voor een uitwisseling, wat dan ook, als dit tot vrijheid kan leiden, om de kinderen thuis te brengen. Geen probleem. Er is een volledige bereidheid van mijn kant“, zei hij.