Danny Horsch wordt onze nieuwe kapelaan

Kapelaan Danny Horsch wordt met ingang van 1 oktober benoemd tot kapelaan van onze parochiefederatie Emmaüs. Hij is nu nog kapelaan in de parochiefederaties Maasdorpen en Horst-Sevenum. In de zondagsmissen van afgelopen weekend hebben we dit bekend kunnen maken.

Kapelaan Danny Horsch is daarmee de opvolger van onze  kapelaan Francis Sahayam, die naar Schinnen zal gaan. Kapelaan Danny Horsch (41) komt uit Landgraaf. Na een carrière in het bedrijfsleven volgde hij de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc. Hij werd in 2021 tot priester gewijd. Sindsdien werkte hij voor twee samenwerkingsverbanden van in totaal 21 parochies in het dekenaat Horst. Hier krijgt hij een benoeming voor al de acht parochies van onze parochiefederatie Emmaus. We heten hem van harte welkom en hopen dat hij zich hier goed thuis zal voelen.

Kapelaan Danny Horsch

In de parochiefederatie Tabor (Heythuysen, Kelpen-Oler, Baexem, Grathem en Leveroy) zal in september kapelaan Sancho het pastorale team in parochiefederaties Kana en Tabor van pastoor Patrick Lipsch en kapelaan Rajan Nesaiyan  komen versterken. Sancho wordt in de zomer in het bisdom Trivandrum in Kerala (India) tot diaken gewijd en komt in september terug naar hier als transeunt-diaken, d.w.z. een diaken-op-weg-naar-het-priesterschap. Hij komt uit hetzelfde bisdom als kapelaan Francis Sahayam.

Rome-bedevaart in het Heilig Jaar 2025

Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot een Heilig Jaar. De bisschoppenconferentie heeft een nationale bedevaart naar Rome voorzien van 26 april t/m 3 mei (bus-bedevaart) of van 27 april t/m 2 mei per vliegtuig. Ik heb me juist ingeschreven voor de busreis. Ik nodig u uit om ook mee te gaan en als u daarbij parochiefederatie Emmaus – of dekenaat Thorn invult zijn we met deelnemers in hetzelfde hotel.

Via onderstaande link vindt u meer info en is inschrijving mogelijk.

https://www.bisdom-roermond.nl/Inschrijving-Nationale-Bedevaart-naar-Rome-in-Heilig-Jaar-2025-geopend

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Nieuwe benoeming Kapelaan Francis

Onze Kapelaan Francis Sahayam zal onze parochiefederatie gaan verlaten omdat hij van de algemeen gedelegeerde van ons bisdom een nieuwe benoeming heeft gekregen. Hij wordt na de zomervakantie kapelaan in de parochiefederatie Schinnen. Deze federatie omvat de parochies Schinnen, Puth, Oirsbeek en  Doenrade). Kapelaan Francis komt daar bij pastoor Marcus Kenis, die er onlangs administrator [waarnemend pastoor] is geworden, omdat deken Honings tot deken van Weert is benoemd. Kapelaan Francis zal in de parochiefederatie Schinnen tamelijk zelfstandig pastoraal moeten werken.

Wellicht zullen we op zondag 15 september bij een Emmausmis afscheid van kapelaan Francis nemen, waarna hij in Schinnen gaat beginnen. Op 15 september zal hij precies drie jaar bij ons geweest zijn.

We vinden het natuurlijk jammer dat hij weggaat, maar tegelijk wensen we hem veel pastorale vreugde bij zijn inzet in zijn nieuwe parochies.

Het is wel gedacht dat hij een opvolger krijgt, maar daarover kunnen we nu nog geen informatie geven.

Mgr. Ron van den Hout nieuwe bisschop van Roermond

ROERMOND – Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot opvolger van de eind vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de zetel van Roermond.

Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen bisschopswijding meer plaats te vinden.

Wel zal hij tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in

Roermond de bisschopszetel in bezit nemen. Vanaf dat moment neemt hij officieel het bestuur

van het bisdom Roermond over.

Afkomst

Mgr. Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout is op 11 november 1964 geboren in Tilburg

als oudste in een Brabants gezin van drie kinderen. Hij groeide op in Diessen, een dorp in de

huidige gemeente Hilvarenbeek ten zuiden van Tilburg. Afkomstig uit een familie met een

agrarische achtergrond koos Mgr. Van den Hout aanvankelijk voor een studie aan de Hogere

Tuinbouwschool in ’s-Hertogenbosch. Na het afronden van deze opleiding besloot hij een andere

weg in te slaan en gehoor te geven aan zijn priesterroeping. Van 1987 tot 1993 volgde hij de

priesteropleiding aan het Sint-Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch. Op 5 juni 1993 werd hij tot

priester gewijd. Daarna werkte hij nog een jaar als kapelaan in zijn stageparochie in Helmond.

Studie

Van 1994 tot 1997 studeerde Mgr. Van den Hout Bijbelse Theologie aan de Pauselijke

Universiteit Gregoriana in Rome en behaalde hij een licentiaat in het Oude Testament. Terug in

het bisdom van ’s-Hertogenbosch werkte hij als pastoor van Drunen-Elshout en de

Bommelerwaard, als deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel (2009-2012).

Tegelijkertijd werkte hij aan een dissertatie die in 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen

werd verdedigd. Vanaf 2012 tot 2017 was Mgr. Van den Hout vicaris-generaal van het bisdom

van ’s-Hertogenbosch. Ook gaf hij les aan diverse priesteropleidingen, waaronder het

grootseminarie Rolduc in Kerkrade, waar hij zes jaar docent Oude Testament was. Op 1 april

2017 werd Mgr. Van den Hout benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij koos toen

voor de wapenspreuk ‘In exilio spes’ (In ballingschap is er hoop).

Welkom

Diocesaan administrator Mgr. Rene Maessen en hulpbisschop Mgr. Everard de Jong zijn zeer

verheugd met de benoeming van Mgr. Van den Hout en heten hem mede namens het kathedraal

kapittel en de medewerkers van het bisdom Roermond van harte welkom in Limburg. Zij zijn

ervan overtuigd dat hij een waardige opvolger zal zijn van de helaas veel te vroeg overleden Mgr.

Smeets.

Geslaagde dekenale bedevaart  naar Banneux

Met een grote en kleine bus vertrokken we dinsdag 11 juni naar dit bedevaartsoord ten zuiden van Luik in de Ardennen. Het weer werkte mee en er was heel de dag een goede sfeer. “Veilig onder de mantel van Maria’s tederheid”, zo gaf pater Brice van de Frères de St. Jean aan bij zijn welkom in de H. Mis.

Bij het gezamenlijk gaan van de bidweg naar de (al bestaande) bron die Maria bedoeld heeft voor alle naties, benadrukte zijn collega pater om altijd te blijven hopen: “De grootste zonde van Judas was niet dat hij Jezus had verraden, maar dat hij daarna de hoop verloor. De goede moordenaar daarentegen richtte zich vol vertrouwen tot Jezus met de woorden: “Denk aan mij!”

In Banneux geeft Maria de boodschap: “Ik ben gekomen om het lijden te verzachten”  Bij de bron konden wij ons vertrouwen daarin uitdrukken door de handen in het water te steken. En die bron symboliseert natuurlijk Jezus, want Maria leidt ons altijd naar haar Zoon.

Voor foto’s van deze bedevaart: https://federatiekana.nl/fotos-dekenale-bedevaart-banneux/

Wim Miltenburg fso,

pastoor-deken

Een gedachte bij de maand juni

De symboliek van het hart is in de H. Schrijft nog rijker dan bij ons. Een ingekerfd hart in een boom; een tattoo met een hart – we verstaan onmiddellijk de symboliek ervan. In de H. Schrijft is de symboliek van het hart nog verder:  “Behoed je hart meer dan alles wat je moet behoeden, want daar ontspringt de bron van leven.” Ook het denken wordt in het hart gelegd. En we kunnen dat be-amen: Wanneer we iets willen hebben vinden we er allerlei redenen voor: unieke kans, zo goedkoop, ik heb het echt nodig … ”Kijk in mijn hart, doorzoek al mijn gedachten” (Psalm 139,23). Het hart is de plaats van de beslissing, van de psychische neigingen, de plaats van de waarheid, daar waar wij kiezen voor leven of dood. Het is ook de plaats van de ontmoeting.

Zo mogen we ook het H. Hart van Jezus overwegen. Aan het kruis stroomden uit zijn H. Hart bloed en water om ons het leven te geven. Wie dit mysterie overweegt, kan zich zelfs thuis weten in Jezus’ Hart. Zoals mei aan  Maria is toegewijd is juni toegewijd aan het allerheilgst Hart. In deze maand valt ook het hoogfeest van het H. Hart op vrijdag na de 2e zondag na Pinksteren.  Beseffen dat Jezus’ liefde voor ons zo groot is dat wij een plaats hebben in zijn Hart.

Wim Miltenbrug fso, pastoor-deken

Resultaat sponsorloop

In onze parochiefederatie – met name in de parochies die behoren bij de Gemeente Leudal -hebben we aandacht gevraagd voor een sponsoractie van Dirk Jimmink op 3 juni. De totale opbrengst was € 7.651,60, zodat de St.-Servaaskapel in Nunhem en het Theehuisje in Baexem ieder € 3.825,80 ontvangen.

https://www.deltalimburg.nl/article/11958/Prachtige+eindopbrengst+sponsorloop+Dirk+Jimmink+voor+theehuisje+Baexem+en+Sint-Servaaskapel+Nunhem

Opbrengst Vastenactie

De voorlopige opbrengst van onze Vastenactie voor ons dekenale project van  het Pope Francis Home in Tamilnadu in India bedraagt: € 9.000,– (Wat na 1 mei door parochies en anderen is overgemaakt is hierin nog niet verwerkt.) Hiermee kunnen bedden, studie- en eettafels, kookgerei, enz. worden aangeschaft voor het creëren van een warme ondersteunende omgeving voor kansarme kinderen. DANKJEWEL aan alle gevers!

Europese verkiezingen donderdag 6 juni

De gezamenlijke bisschoppenconferenties in de EU roepen alle gelovigen op bij de komende verkiezingen verantwoord te stemmen. Zij hebben hiertoe een verklaring uitgegeven (zie onderstaande link). Als gelovige mensen hebben we een verantwoordelijkheid die zich ook uitdrukt in ons stemgedrag. Dat we de kansen grijpen die ons geboden worden om de christelijke boodschap te bevorderen in onze wereld die nooit ideaal is en waar zeker ook veel op aan te merken is. Het is aan ons dat we zorgen dat God niet uit onze samenleving verdwijnt; dat we niet zwijgend toekijken. Wat we vanuit onze christelijke overtuiging kúnnen doen, moeten we ook doen.

Roepen we voor het maken van een goede keuze de H. Geest aan, bijvoorbeeld door onderstaand gebed.

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
– En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
 
Laat ons bidden
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen:
geef dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten,
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen.

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2024/04/2024-EU-Verkiezingen-verklaring-COMECE-NL-vertaling.pdf

Wim Miltenburg fso,

Pastoor-deken

Uitnodiging voor een HOORZITTING in parochiekerk St.-Martinus te Beegden

n.a.v. de voorgenomen kerksluiting

Beste parochianen,

De toekomst van onze kerkgemeenschap is aan het veranderen. Dat vraagt pijnlijke maar noodzakelijke beslissingen voor de toekomst.

Het voornemen is om de parochiekerk St.-Martinus te Beegden aan de eredienst te onttrekken en een herbestemming te geven. Wij denken aan appartementen. Hiervoor wordt een hoorzitting gehouden, waarbij de vicaris-generaal van het bisdom aanwezig zal zijn. Het kerkbestuur zal een toelichting geven over de noodzaak van de kerksluiting, mede op basis van kerkbezoek en kosten voor onderhoud en verzekering, met de waarborging van de pastorale zorg voor de St.-Martinusparochie in Beegden.

Parochianen kunnen vragen stellen tijdens deze bijeenkomst. Het zal hierbij niet gaan over de plannen voor de herbestemming zelf.

Mede op basis van het verslag van deze bijeenkomst zal de nieuwe bisschop een beslissing nemen.

De hoorzitting zal op zaterdag 1 juni 2024 worden gehouden in de parochiekerk te Beegden. Aanvang 15.00 uur.

Afscheid pastoor Berkemeijer

Sinds 2009 heeft priester Jeroen Berkemeijer zich als assistent in de parochies van onze parochiefederatie Emmaus ingezet. Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt hij nu afscheid. Hij heeft zich 37 jaren ten bate van de Kerk in het bisdom Roermond ingezet: kapelaan in St.-Martinusparochie in Tegelen, pastoor van de parochie H. Norbertus in Horst, vervolgens werkzaam in de parochies St.-Petrus’ Banden, Christus Koning en O.L. Vrouw van Zeven Smarten in Venray en de laatste vijftien jaar in onze parochies. Wij zijn pr. Jeroen Berkemeijer dankbaar voor zijn inzet. Met een heldere stem – en goede zanger –  heeft hij altijd op getuigende wijze het geloof uitgedragen en in de liturgie Christus present gesteld. Hij is en blijft een priester die met overtuiging er voor gaat.

Op 9 mei breekt voor hem een nieuwe fase aan en gaat hij met emeritaat. Dat wil zeggen dat hij in ieder geval een jaar stopt om vervolgens te kijken of hij een eventuele taak in ons Bisdom op zich neemt. We wensen hem een goed sabbatical en emeritaat toe.

In de verschillende kerken is al stilgestaan bij ‘de laatste H. Mis’ die hij daar vierde.  Zondag 5 mei zal hij om 15 uur het Lof in de Kapel onder de Linden celebreren; dinsdagavond 19 uur celebreert hij daar de H. Mis en de echte afsluiting zal de H. Mis zijn op woensdag 8 mei om 9.00u in de St.-Stephanuskerk in Heel. Na deze plechtigheden kunt u persoonlijk afscheid van hem nemen. Pr. Jeroen Berkemeijer blijft in Grathem wonen.

Proficiat aan catechist Wilma Moelker

Op vrijdag 26 april heeft catechist Wilma Moelker, lid van ons pastorale team uit handen van de burgemeester Désirée Schmalschläger in de raadszaal van het Gemeentehuis in Heythuysen  een koninklijke onderscheiding gekregen: lid in de Orde van Oranje Nassau. Op de site van de Gemeente Leudal lezen haar inzet. In Sittard heeft zij van 1986 tot 2008 het Sinterklaasfeest georganiseerd en was zij 24 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis. Daarnaast was zij begeleider en EHBO-er bij het kindervakantiewerk.  Ook in Sittard zette zij zich in voor de parochie Christus’ Hemelvaart en St.Joseph. Zij was er gastouder bij de vormselwerkgroep, lector en lid van de pastoraatsgroep en organiseerde de zgn. Herbergmaaltijd.

In onze parochiefederatie zorgt Wilma voor de eerstecommunievoorbereiding en begeleidt zij jongeren naar het vormsel en onderhoudt hierbij het contact met de scholen en de ouders. Daarnaast zet zij zich in voor MOV-groepen en de vastenactie. Voorts is zij lid van verschillende werkgroepen, is zij lector en notulist bij het kerkbestuur. Ze is medeoprichter en penningmeester van en vrijwilliger bij de Buurtvereniging Steenen Bampt te Ell. Tevens was Wilma een jaar notulist bij de Dorpsraad Ell en was/is betrokkene collectant voor de Zonnebloem, de Hartstichting en het Rode Kruis.

Wat fijn dat haar inzet niet onopgemerkt gebleven is. Samen met dertien anderen uit Leudal was zij verrast een lintje te krijgen. Proficiat!

Dekenale Bedevaart naar BANNEUX d.d. 11 juni 2024

Dit jaar gaan we op dinsdag 11 juni naar Banneux (België).
Evenals in voorgaande jaren kunt u weer opstappen op de nader te bepalen opstapplaatsen. De rollator kan mee in de bus.

Thema dit jaar is “Onder Maria’s mantel”

De vier priesters van het dekenaat – pastoor deken Miltenburg, pastoor Lipsch, kapelaan Rajan en kapelaan Francis – gaan ook mee.

Het programma ziet er als volgt uit:

Deelname:

De kosten voor deelname bedragen € 25,- per persoon. Aanmelden graag vóór 27 mei via het aanmeldformulier dat in alle kerken aanwezig is. S.v.p. het bedrag, samen met het ingevulde aanmeldformulier, in een envelop inleverenbij uw eigen parochiekantoor.


Hiermee is de bus betaald. Alle overige kosten zijn voor eigen rekening.