Samenvatting Concept Beleidsplan 2024-2028

Parochiefederatie Emmaüs
Voor het geloof een weg banen

We zijn inmiddels goed op weg om invulling te geven aan het beleidsplan 2024-2028. Het leek ons goed om in het kort samen te vatten wat we tot nu toe hebben besproken en welke richtingen we hebben uitgezet om te bespreken.


Voorlopige samenvatting Concept Beleidsplan Cluster Emmaus 2024-2028

Algemeen.
In 2022 is begonnen met het vormgeven van een beleidsplan voor de jaren 2024 tot en met 2028. In enkele sessies is nagedacht over hoe je zou kunnen revitaliseren. Daaruit zijn enkele zaken naar voren gekomen zoals inpassen van ontmoetingen. Ook is het van belang gevonden om e.e.a. in breder verband te bezien. Daarop is in brainstormsessies met het bestuur gezocht naar wegen voor de toekomst. Hoe willen en kunnen we Kerk-zijn. Tevens is daarbij ingespeeld op het voornemen een Kerkenvisie op te stellen.
Het is natuurlijk niet zo dat alles voor het oprapen ligt en ook niet zo dat we snel in een andere situatie verkeren. We zullen stap voor stap op weg moeten.
In eerste instantie is gebruik gemaakt van het beleidsplan 2021-2025 van het parochiecluster Tabor.
Geprobeerd wordt om tot een eigen invulling te komen waarbij we ons er wel van bewust zijn dat we samen een Dekenaal verband vormen. Het is dan toch te prefereren om een min of meer gelijksoortig beleid te voeren. De te kiezen toekomstplannen kunnen vervolgens ook voor de andere clusters weer aanknopingspunt zijn, kruisbestuiving.

Niet iedereen zal direct even enthousiast acteren. Toch is het van belang iedere parochie erbij te betrekken. Vroeg of laat zal er aansluiting zijn. Je hebt altijd voorlopers, meelopers en achterblijvers.

We hebben een opdeling van het beleidsplan voor ogen van een algemeen hoofdstuk waarin we onze ontwikkelingen, kernwaarden en behoeften vertalen naar een visie en missie.
Vanuit die gedachten geven we vorm aan een hoofdstuk met een pastorale opdracht en een hoofdstuk met een daaraan gekoppelde bestuurlijke opdracht.
De toekomstplannen worden onderbouwd door opgehaalde kengetallen over kerkbezoek, deelname sacramenten, financiële situatie, personele situatie, vrijwilligers, kerkbetrokkenheid e.a.

In het hoofdstuk over ontwikkelingen, kernwaarden en behoeften ontdekken we dat onze kerk voor grote uitgagingen staat. Het kerkbezoek loopt stevig terug, kerkbijdragen verminderen en ook de personele situatie baart zorgen. Minder priesters, minder vrijwilligers.

Pastoraal
Dat vraagt een andere benadering. Minder onderhoudskerk. Minder doen zoals we altijd gedaan hebben. Nieuw elan zoeken. Meer naar buiten treden, onze missionaire opdracht vormgeven.
De verwachting is dat we meer moeten inzetten op minder vieringen, aansprekende vieringen, meer ontmoeting en contact, alternatieve vieringen, meer eigen inbreng, bundeling van vieringen over meerdere parochies.
Bundeling van sacramenten zoals 1e H. Communie en vormsel. Daarbij aandacht voor geloofsverdieping en toekomstperspectief. Proberen ouders en kinderen te binden aan de kerk.

Minder vieringen op minder locaties. We zullen er niet aan ontkomen om afscheid te nemen van een deel van onze kerken. Daarbij gaan we nadenken over andere invullingen maar ook nadenken over hoe we in die parochies toch pastorale nabijheid kunnen vormgeven. Denk aan kleine vieringen, invulling dorpseigen momenten, geloofsverdieping via ontmoetingsmomenten, ziekenbezoek, diaconie e.d. Die zoektocht moeten we samen met de lokale gemeenschap opzetten en vergeet het verenigingsleven en andere verbanden aldaar niet.

Zoek ook naar aanknopingspunten binnen het synodaal proces wat lopende is. Daarin zijn vele zaken benoemd welke parochianen aanspreken en waarover zorgen zijn. Denk daarbij aan meer betrokkenheid, transparantie, brede inzet en verantwoordelijkheid, niet alleen de priester maar alle betrokkenen en vrijwilligers, werk van onderop in overleg en besluitvorming, iedereen telt, e.a.

Bestuurlijk
Je hoeft niet alles zelf uit te vinden.
Maak afspraken in Dekenaal verband.
Het is goed om samen afspraken te maken over hoe om te gaan met:
Begrafenissen – beleidsnotitie
Reglement begraafplaatsen – centraal deel en lokaal deel.
Vrijwilligers beleid.
Pastorale ontmoetingen – bijzondere vieringen – eigen inbreng
Koren, toekomstbestendig maken en over grenzen heen.
Gebruik Exact en Docbase voor onderbouwing van actiepunten
Centraal parochiekantoor -taken en bezetting
Communicatie via website en parochiegidsen, nieuwsbrieven, sociale media.

Het geheel traject van opzet en uitvoering van het beleidsplan zal binnen een heldere structuur en in breed overleg moeten worden opgezet en kundig begeleid.
In de basis zal afstemming moeten zijn tussen het federatiebestuur en de lokale kerngroepen. Ook vrijwilligers zullen gekend moeten worden.
Daarna kan in breed verband (parochiegemeenschappen) de voorstellen worden besproken.
Bruikbare adviezen zullen worden ingepast en dan ontstaat er een toekomstplan.
Dat plan zal dan in fasen tot uitvoer worden gebracht net zoals we dan gedaan hebben bij het invoeren van een clusterverband en federatie. Ook geldt dat bij de financiële administratie.

In de gehele context zal nadere uitwerking van gewenste plannen moeten plaatsvinden gericht op de toekomst voor wat betreft begraafplaatsen, verzekeringen, onderhoud, beheer vastgoed, administratie, personeel en communicatie.

Een belangrijk onderdeel zal zeker ook de toekomst van de kerkelijke gebouwen zijn.
We hebben een eerste gedachte gevormd over hoe we kunnen krimpen. Met minder naar meer.
Blijft aandacht hebben voor pastorale nabijheid. Daarmee houden we betrokkenheid en is de kans kleiner dat men afhaakt. Overweeg ook aan het realiseren van een dagkapel in elke parochie.
We denken dat het aantal kerken in eerste instantie kan worden teruggebracht tot 4.
We denken dan vanwege ligging, vermogen, betrokkenheid, vrijwilligers e.a. aan het al dan niet gefaseerd onttrekken van de kerken aan de eredienst in de parochies Wessem, Beegden, Haler, Ell en Ittervoort.

De kerken van Hunsel, Heel en Thorn kunnen mogelijk als kerken in gebruik blijven waarvan een van deze kerken wordt gezien als Centrum kerk.
Neeritter zou nog in afwachting van ontwikkelingen nog kunnen worden behouden als nevenkerk met aandacht voor nevenbestemming.
Deze gedachte is tevens bezien vanuit dekenaal perspectief.
In Tabor is het besluit genomen om de kerk in Heythuysen als Centrum kerk te behouden.
Kelpen-Oler en Baexem is men voornemens aan de eredienst te onttrekken en Grathem zal mogelijk voorlopig als nevenkerk met mogelijk nevenbestemming worden gehandhaafd. Voor Leveroy zal men mogelijk op termijn ook op zoek gaan naar een andere invulling.
Wat betreft Emmaus zou de keuze om de kerken van Horn en Neer open te houden goed aansluiten bij de verdeling over het dekenaat.
Uiteraard zal over dit alles nog nader met de drie federaties en het bisdom overleg moeten zijn evenals met de betrokken parochies en kerngroepen.

Probeer deze toekomstvisie te vertalen naar een Kerkenvisie welke ons kan steunen in het nemen van besluiten.

Samengevat:

Creëer bewustzijn over de ontstane situatie
Ga op zoek naar nieuw elan
Werk niet alleen naar binnen gericht (onderhoud) maar ook naar buiten (missionair0
Werk zoveel mogelijk op basis van feiten: meten is weten
Minder vieringen in een aantrekkelijke en aansprekende context
Bundel je krachten in sacramenten, geloofsverdieping, bedevaarten
Denk en werk over grenzen heen, voor elkaar met elkaar
Vertaal missie en visie naar praktische begrijpelijke acties
Werk gedoseerd en daadkrachtig
Afstoten van kerken en andere kerkelijke gebouwen zal onvermijdelijk zijn.
Werk vanuit de wens tot kerk-zijn toe naar een Kerkenvisie.
Zorg voor een transparantie communicatie naar alle betrokkenen.


2023-03-29 Bestuur Parochiefederatie Emmaüs