Uitnodiging

Het gaat eindelijk gebeuren! Het hoogaltaar in onze St.-Stephanuskerk gaat op tweede kerstdag 2022 gewijd worden.
Bijgaan de uitnodiging en een brief van pastoor-deken Wim Miltenburg fso met daarin enige uitleg m.b.t. het altaar. 

Voor aanvang van de viering zal het koor Ein Gehieël ons alvast in een feestelijke stemming brengen en een aantal liederen ten gehore brengen.

Wij hopen u te mogen begroeten!

Werkgroep Hoogaltaar

Wij nodigen u van harte uit voor de
ALTAARWIJDING
In de St.-Stephanuskerk te Heel

De wijding van het hoogaltaar vindt plaats op tweede kerstdag 26 december 2022
in een Pontificale Eucharistieviering om 11.00 uur door hulpbisschop Everard de Jong.
Na de plechtigheid zal er achterin de kerk gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Wij zien uit naar uw komst!


26 december altaarwijding te Heel


WAT IS DE AANLEIDING?
In 2016 is de kapel van Huize St.-Joseph in Heel ontmanteld en gesloopt. Het betrof hier het voormalige klooster van de Broeders van de Heilige Joseph. Vanaf 1880 verzorgden de broeders mannen met een verstandelijke beperking. Vanaf 1969 is dit werk voortgezet door Stichting Daelzicht. In de kapel van de broeders stond een bijzonder fraai hoogaltaar met bijbehorende communiebanken
Aan de parochie is dit hoogaltaar aangeboden bij gelegenheid van het gouden professiefeest van Br. Ambrosius in 2016. Het altaar is eerst opgeslagen en vervolgens gerestaureerd en heeft nu een plaats gekregen vooraan in de kerk te Heel. Ook de bijpassende communiebanken hebben we dicht bij het hoogaltaar kunnen plaatsen.


WAAROM NU PAS?
Op 2e kerstdag zal onze hulpbisschop Evarard de Jong tijdens de H. Mis van 11 uur het nieuw gerestaureerde hoofdaltaar in de St-Stephanuskerk in Heel wijden. Een altaarwijding komt in onze dagen niet vaak voor; het is een unieke plechtigheid die nu plaatsvindt. Drie jaar geleden kon de wijding niet plaatsvinden, omdat het niet zeker was of de kunstenaar op tijd klaar zou zijn met de restauratie. Daarom hadden we de altaarwijding verschoven naar de zondag na Pasen (2020), maar vanwege corona kon het toen en ook daarna niet doorgaan. Onze bisschop Harrie Smeets, die aanvankelijk 2e kerstdag 2019 de consecratie van het altaar zou verrichten, spreekt daarom al van het-altaar-dat-maar-niet-gewijd-wil-worden. We hebben ook nu 2e kerstdag gekozen, omdat we dan tegelijk het patroonsfeest van de parochie vieren: St.-Stephanus.


WAT GEBEURT ER NIET EN WAT WEL?
Centraal in een altaar wordt een altaarsteen geplaatst. Hieronder bevinden zich relieken van een of enkele heiligen. Ze symboliseren onze verbondenheid met de hemel en met degenen die in de eeuwen vóór ons Eucharistie hebben gevierd. Hun voorspraak roepen wij in. Omdat het in Heel om een weliswaar volledig gerestaureerd, maar toch al bestaand altaar gaat, plaatst de bisschop er tijdens de plechtigheid geen nieuwe relieken in. Die liggen al onder de altaarsteen. Het is jammer dat we niet hebben kunnen achterhalen van welke heilige die relieken zijn.
Bij de altaarwijding (of -consecratie) zegt de bisschop niet alleen een wijdingsgebed, maar besprenkelt hij het altaar ook met wijwater, bewierookt het en wrijft het met heilig chrisma in. Dit is omdat het altaar de plaats is waar we Eucharistie vieren. Jezus’ sterkste aanwezigheid is natuurlijk in de geconsacreerde gaven van Brood en Wijn. Daarvoor knielen we. Maar het altaar verwijst ook naar Jezus Christus. Voor het altaar buigen we.


WAAROM DOEN WE DIT?
Dat het altaar een symbool van Christus is, herkennen we aan het begin van een H. Mis omdat de priester het altaar dan begroet en kust. Bovendien kan hij het bewieroken als eerbetuiging aan Jezus. In een van de misgebeden (prefatie van Pasen) komt de verbinding van het Misoffer op-het-altaar-in-de-kerk met het offer van Christus op het altaar-van-het-kruis helder naar voren: “Door de offergave van zijn eigen lichaam heeft Hij zichzelf aan U gegeven ter wille van ons heil, priester, altaar en offerlam tegelijk.” Het altaar beeldt Christus uit.


WAT KAN IK HIER IN MIJN GELOOF MEE?
Een altaar hoort bij een tempel of kerk. Omdat wij ook zelf een tempel van de Heilige Geest zijn, trekt Romano Guardini (1885 – 1968) de vergelijking met het altaar door: “Beide behoren tezamen, het altaar buiten en het altaar binnen in de mens. Het een als het hart van de kerk, het ander als het diepst van het menselijk leven, van de innerlijke tempel.” De kerkvader Augustinus (354 – 430) duidt het altaar als symbool van het geloof. Het altaar is een verwijzing naar de martelaren, die hun leven gaven vanuit hun trouw aan Christus. Zij bleven Hem trouw; zelfs toen de navolging het uiterste vroeg: het offer van hun eigen leven. Deze trouw en toewijding kan zich ook op andere wijzen uitdrukken. Paus Gregorius de Grote (ca 540 – 604) zegt het zo: “En wat is het altaar van God anders dan de ziel van wie heilig leven?” Met andere woorden we zijn opgeroepen ook zelf een geestelijk altaar te zijn: toegewijd leven, vanuit ons hart, gericht op Jezus’ hart. Het altaar kan zo een symbool worden van de christelijke gemeenschap.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken