Welkom op onze website

Welkom ook in onze parochies gelegen in Beegden, Ell, Heel, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Thorn en Wessem.

Met deze website willen wij u graag behulpzaam zijn, want soms is het moeilijk de juiste informatie te vinden. Vooral omdat er geen dorpsblaadjes meer zijn.

Op deze home-pagina vindt u de cursiefjes van de deken. Het laatste nieuws vindt u op de nieuws-pagina.
Als vast menu, op iedere pagina, aan de linkerkant de misintenties en aan de rechterkant de praktische informatie over onze parochies.

Veel plezier!

En graag tot ziens in onze parochiekerken of bij een of andere activiteit.

logo van parochiefederatie Emmaus

Europese verkiezingen donderdag 6 juni

De gezamenlijke bisschoppenconferenties in de EU roepen alle gelovigen op bij de komende verkiezingen verantwoord te stemmen. Zij hebben hiertoe een verklaring uitgegeven (zie onderstaande link). Als gelovige mensen hebben we een verantwoordelijkheid die zich ook uitdrukt in ons stemgedrag. Dat we de kansen grijpen die ons geboden worden om de christelijke boodschap te bevorderen in onze wereld die nooit ideaal is en waar zeker ook veel op aan te merken is. Het is aan ons dat we zorgen dat God niet uit onze samenleving verdwijnt; dat we niet zwijgend toekijken. Wat we vanuit onze christelijke overtuiging kúnnen doen, moeten we ook doen.

Roepen we voor het maken van een goede keuze de H. Geest aan, bijvoorbeeld door onderstaand gebed.

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
– En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
 
Laat ons bidden
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen:
geef dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten,
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen.

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2024/04/2024-EU-Verkiezingen-verklaring-COMECE-NL-vertaling.pdf

Wim Miltenburg fso,

Pastoor-deken

Uitnodiging voor een HOORZITTING in parochiekerk St.-Martinus te Beegden

n.a.v. de voorgenomen kerksluiting

Beste parochianen,

De toekomst van onze kerkgemeenschap is aan het veranderen. Dat vraagt pijnlijke maar noodzakelijke beslissingen voor de toekomst.

Het voornemen is om de parochiekerk St.-Martinus te Beegden aan de eredienst te onttrekken en een herbestemming te geven. Wij denken aan appartementen. Hiervoor wordt een hoorzitting gehouden, waarbij de vicaris-generaal van het bisdom aanwezig zal zijn. Het kerkbestuur zal een toelichting geven over de noodzaak van de kerksluiting, mede op basis van kerkbezoek en kosten voor onderhoud en verzekering, met de waarborging van de pastorale zorg voor de St.-Martinusparochie in Beegden.

Parochianen kunnen vragen stellen tijdens deze bijeenkomst. Het zal hierbij niet gaan over de plannen voor de herbestemming zelf.

Mede op basis van het verslag van deze bijeenkomst zal de nieuwe bisschop een beslissing nemen.

De hoorzitting zal op zaterdag 1 juni 2024 worden gehouden in de parochiekerk te Beegden. Aanvang 15.00 uur.

Afscheid pastoor Berkemeijer

Sinds 2009 heeft priester Jeroen Berkemeijer zich als assistent in de parochies van onze parochiefederatie Emmaus ingezet. Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt hij nu afscheid. Hij heeft zich 37 jaren ten bate van de Kerk in het bisdom Roermond ingezet: kapelaan in St.-Martinusparochie in Tegelen, pastoor van de parochie H. Norbertus in Horst, vervolgens werkzaam in de parochies St.-Petrus’ Banden, Christus Koning en O.L. Vrouw van Zeven Smarten in Venray en de laatste vijftien jaar in onze parochies. Wij zijn pr. Jeroen Berkemeijer dankbaar voor zijn inzet. Met een heldere stem – en goede zanger –  heeft hij altijd op getuigende wijze het geloof uitgedragen en in de liturgie Christus present gesteld. Hij is en blijft een priester die met overtuiging er voor gaat.

Op 9 mei breekt voor hem een nieuwe fase aan en gaat hij met emeritaat. Dat wil zeggen dat hij in ieder geval een jaar stopt om vervolgens te kijken of hij een eventuele taak in ons Bisdom op zich neemt. We wensen hem een goed sabbatical en emeritaat toe.

In de verschillende kerken is al stilgestaan bij ‘de laatste H. Mis’ die hij daar vierde.  Zondag 5 mei zal hij om 15 uur het Lof in de Kapel onder de Linden celebreren; dinsdagavond 19 uur celebreert hij daar de H. Mis en de echte afsluiting zal de H. Mis zijn op woensdag 8 mei om 9.00u in de St.-Stephanuskerk in Heel. Na deze plechtigheden kunt u persoonlijk afscheid van hem nemen. Pr. Jeroen Berkemeijer blijft in Grathem wonen.

Proficiat aan catechist Wilma Moelker

Op vrijdag 26 april heeft catechist Wilma Moelker, lid van ons pastorale team uit handen van de burgemeester Désirée Schmalschläger in de raadszaal van het Gemeentehuis in Heythuysen  een koninklijke onderscheiding gekregen: lid in de Orde van Oranje Nassau. Op de site van de Gemeente Leudal lezen haar inzet. In Sittard heeft zij van 1986 tot 2008 het Sinterklaasfeest georganiseerd en was zij 24 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis. Daarnaast was zij begeleider en EHBO-er bij het kindervakantiewerk.  Ook in Sittard zette zij zich in voor de parochie Christus’ Hemelvaart en St.Joseph. Zij was er gastouder bij de vormselwerkgroep, lector en lid van de pastoraatsgroep en organiseerde de zgn. Herbergmaaltijd.

In onze parochiefederatie zorgt Wilma voor de eerstecommunievoorbereiding en begeleidt zij jongeren naar het vormsel en onderhoudt hierbij het contact met de scholen en de ouders. Daarnaast zet zij zich in voor MOV-groepen en de vastenactie. Voorts is zij lid van verschillende werkgroepen, is zij lector en notulist bij het kerkbestuur. Ze is medeoprichter en penningmeester van en vrijwilliger bij de Buurtvereniging Steenen Bampt te Ell. Tevens was Wilma een jaar notulist bij de Dorpsraad Ell en was/is betrokkene collectant voor de Zonnebloem, de Hartstichting en het Rode Kruis.

Wat fijn dat haar inzet niet onopgemerkt gebleven is. Samen met dertien anderen uit Leudal was zij verrast een lintje te krijgen. Proficiat!

Dekenale Bedevaart naar BANNEUX d.d. 11 juni 2024

Dit jaar gaan we op dinsdag 11 juni naar Banneux (België).
Evenals in voorgaande jaren kunt u weer opstappen op de nader te bepalen opstapplaatsen. De rollator kan mee in de bus.

Thema dit jaar is “Onder Maria’s mantel”

De vier priesters van het dekenaat – pastoor deken Miltenburg, pastoor Lipsch, kapelaan Rajan en kapelaan Francis – gaan ook mee.

Het programma ziet er als volgt uit:

Deelname:

De kosten voor deelname bedragen € 25,- per persoon. Aanmelden graag vóór 27 mei via het aanmeldformulier dat in alle kerken aanwezig is. S.v.p. het bedrag, samen met het ingevulde aanmeldformulier, in een envelop inleverenbij uw eigen parochiekantoor.


Hiermee is de bus betaald. Alle overige kosten zijn voor eigen rekening.

Pasen, onze gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik op mijn beurt aan u heb doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd brood nam en na gedankt te hebben het brak en zei: ‘Dit is mijn Lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis’ “  (1 Kor. 11, 23v).

In mijn eigen roepingsgeschiedenis heeft de gedachte waarom zijn er nu minder priesters me een aanstoot gegeven om zelf de weg van het priesterschap op te gaan. Om zo het geloof door te geven en de H. Mis te vieren. Nu zijn we een halve eeuw verder en ik moet constateren dat de groep kerkgangers klein is geworden. De oorzaak gaat al verder terug: toen de innerlijke beleving en motivatie niet meer gevoeld werden, was de ziel eruit en bleven het nog slechts overgeleverde gebruiken. De vorige generatie heeft hier doorheen geprikt en voor de huidige generatie is het katholieke geloof grotendeels vreemd geworden. Met als gevolg: we vieren de liturgie met enkele mensen in grote kerkgebouwen. We ontkomen er niet meer aan om deze nu  deels een herbestemming te gaan geven.

Dit is ingrijpend; speciaal voor degenen die er trouw komen en degenen die hierover moeten besluiten, want het gaat om kerken in parochies die al vele eeuwen bestaan:

Beegden: In Beegden is  bij de herbouw van de kerk na WO II een fundament van maaskeien gevonden dat vermoedelijk uit de 13e eeuw stamde en toebehoorde aan een zaalkerkje. In 1242 was er overigens voor het eerst schriftelijk sprake van een parochie.

Ell wordt al in 1242 in de archieven genoemd. De eerste kerk werd in 1823 gebouwd, daarvoor stond er een middeleeuwse kapel

Heel, voorheen Catualium genoemd. Het middelpunt van de parochie is de Stephanuskerk waarvan de toren nog dateert uit de elfde of twaalfde eeuw. Hier is de kerk tegenaan gebouwd. Over de parochie lezen we: Tot 1251 was de kerk van Heel de moederkerk van Wessem, Grathem en Beegden.

Hunsel: Omstreeks 1300 werd de romaanse toren in mergelsteen gebouwd. De eigenlijke kerk werd in 1839 vervangen door een bakstenen kerk in neoclassicistische stijl, waarbij de toren behouden bleef. Deze is in 1944 opgeblazen

Ittervoort: Het kerkgebouw dateert uit 1844. De naam Ittervoort werd voor het eerst vermeld in 1252, terwijl er in 1343 melding werd gemaakt van een brug op die plaats. Tot de Franse Revolutie hoorde Ittervoort bij het abdijvorstendom Thorn.

Neeritter wordt na 1100 gesticht op initiatief van het Lambertuskapittel in Luik. In 1143 verschijnt de eerste schriftelijke vermelding: Itera (…) nova oftewel ‘Nieuw-Itteren’. … Het oudste deel van de kerk is een romaanse toren uit de 13e eeuw.

Thorn. Rond 975 werd door H. Ansfried – later bisschop van Utrecht – de abdij gesticht als adellijk benedictinessenklooster. De kerk werd grotendeels gebouwd in de 14e eeuw en verving een ouder bouwwerk, waarvan enkele stenen in de toren en de crypte nog bewaard zijn.

Wessem. De kerk werd oorspronkelijk gebouwd omstreeks het jaar 946. De huidige kerk is de vierde kerk en de architect Peutz heeft er nog elementen in verwerkt die verwijzen naar een Romeins verleden. Vermoedelijk is dit de oudste plaats van Midden Limburg waar een godshuis heeft gestaan. Zeer waarschijnlijk zagen de Vikingen (9e eeuw) de Villa Wessem met zijn eerste kerkje en Romeinse toren toen zij de Maas afzakten voor hun plunderingen [zie Verborgen Wessem].

Deze summiere geschiedenis roept de vraag op hoe wij met ons geloofsgoed omgaan. Hebben we hierin niet een verantwoordelijkheid naar komende generaties? De beleving van het geloof in de afgelopen decennia leert ons, dat je om de overlevering door te kunnen geven er zelf ook in moet geloven. Zo heeft de apostel Paulus dat gedaan samen met de andere eerste geloofsgetuigen. Hun enthousiasme voor Jezus werkte aanstekelijk. Zonder de inhoud van de Blijde Boodschap blijft het anders buitenkant. En de kern van deze boodschap is Pasen: Jezus is opgestaan uit de doden.

Vaker denk ik dat wij in onze tijd, ondanks een kleine groep van gelovigen, een schakel zijn naar komende generaties. Het kan heel goed zijn dat degenen die nu en straks opgroeien ons gaan verwijten waarom we zo onverschillig met het christelijk geloofsgoed zijn omgegaan, terwijl het zo’n rijkdom bevat, die generaties lang het leven van mensen heeft bepaald. We hebben als gelovige katholieken juist nu een verantwoordelijkheid om dit geloof in Jezus door te geven, met daarbij als hoogtepunt Jezus’ verrijzenis. “Als wij verkondigen dat Jezus uit de doden is opgestaan, hoe is het dan mogelijk dat sommigen onder u bewaren dat er geen opstanding uit de doden bestaat … Christus is opgestaan uit de doden! (1 Kor 15,12.20b).”

Het doorgeven van het geloof is niet in de eerste plaats een kwestie van erover spreken, maar meer het geloof beléven. Vanuit het geloof leven! Ernaar leven dat we paasmensen zijn; leven vanuit het geloof in de verrijzenis. Dan drukken we uit hoe we in het leven staan. Hét kenmerk van de eerste christenen was: Het breken van het Brood op de dag des Heren, een uitdrukking van de viering van de Eucharistie op de zondag. Daartoe zijn onze kerken geconsacreerd en kunnen we die ook niet zomaar een andere bestemming geven, zonder bisschoppelijk decreet van een onttrekking aan de eredienst. Gezien het geringere aantal kerkgangers kunnen we hier ondanks de rijke geschiedenis echter niet aan ontkomen.

Uiteindelijk is niet de locatie waar we voor de liturgie samenkomen het belangrijkste, maar dat we het christelijk geloof in onze grotere regio – zoals bijvoorbeeld onze parochiefederatie Emmaus als geheel – kunnen bewaren, beleven en doorgeven. Het gaat om een verantwoordelijkheid die over parochiegrenzen heengaat. En juist zulke gezamenlijke vieringen kunnen het mooie van ons paasgeloof sterker uitstralen, als uitnodiging naar degenen die het katholieke geloof willen gaan ontdekken. We merken nu al: voor mensen die het geloof belangrijk vinden is niet de locatie van de kerk het belangrijkste, maar samen met anderen in een kerk de vreugde van het geloof vieren. Versterken we die geloofsband met elkaar over bestaande grenzen heen. Zalig paasfeest.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Sponsorloop “Same zorge vaor oos Kepel” en “vaor oos Thee Huisje” in gemeente Leudal.

Waarom?

Verbondenheid en gemeenschapszin voor leefbaarheid in Leudal. Mooie initiatieven, gecreëerd en onderhoud door bevlogen vrijwilligers die opstaan voor een ander. Klaar staan voor elkaar en opkomen voor datgene wat dierbaar is.

Met dit evenement dat uniek is voor een gemeente als Leudal, staan inwoners, verenigingen en bedrijven hand in hand om twee lokale goede doelen te steunen. De Sint Servaaskapel in Nunhem en het theehuisje van het Samen zorgen huis Leudal in Baexem staan centraal tijdens de 100 kilometer run door alle 16 kernen van Leudal. Initiatiefnemer Dirk Jimmink (43) uit Ittervoort wil met deze actie Leudal met elkaar verbinden, voor en door elkaar.

Hoe?

Vanuit elke kern doet ten minste een vereniging mee. Een vereniging als motor van het dorp. Inwoners worden betrokken door een deel van de route mee te rennen of door bij een van de kerken samen een kaarsje aan te steken. Elk kaarsje levert een bedrag op net als elke gerende kilometer. Alle medelopers betrekken hun netwerk om het te sponsoren. Lokale bedrijven worden gevraagd om op te staan en het initiatief te steunen.

Wat?

Beide goede doelen zijn betekenisvolle plekken waar veel inwoners uit Leudal en omstreken hoop, verbinding en solidariteit uit halen. Dat maakt deze doelen zo waardevolle en maakt dit evenement zo krachtig. Beide objecten zijn echter hoognodig toe aan renovatie. Daar zijn forse kosten aan verbonden. Kortom: aan de slag als gemeenschap en “Same zorge vaor oos Kepel en het Theehuisje”!

Wanneer?

Op zondag 28 april zal Dirk om 06.00 uur bij de Sint Margarethakerk in Ittervoort starten en via alle 16 kernen rond 18.40 eindigen bij de Sint-Servaaskapel te Nunhem.

Dirk: “Het zou fantastisch zijn als dit initiatief op grote steun zou kunnen rekenen. De eerste partijen en inwoners hebben zich al gemeld. Bij succes zal het initiatief zeker opvolging krijgen met een andere run en andere betekenisvolle doelen”.

Bach Cantates

In de H. Nicolaaskerk te Heythuysen

Vier keer per jaar wordt in de H. Nicolaaskerk een cantate uitgevoerd die Bach schreef voor die betreffende tijd in het kerkelijk jaar. Dit biedt een unieke kans om zijn prachtige cantates van binnenuit te leren kennen.

We beginnen met een korte inleiding over de cantate en de betekenis daarvan. Daarna wordt het slotkoraal met alle aanwezigen vierstemmig ingestudeerd. Daarna voeren we de cantate uit, met solisten, koor en orkest. Tenslotte herhalen we het slotkoraal, waarbij je mag meezingen.

Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje. Je bent van harte welkom, de toegang is vrij. Je hoeft niet gelovig te zijn of veel van muziek te weten om het mee te beleven.

Eerstvolgende cantates:

Zondag 3 maart 2024, H. Nicolaaskerk, Heythuysen 19.30 uur.

Zondag 26 mei 2024

Zondag 10 november Requiem Fauré, 19.30 uur

www.bach-cantates-heythuysen.nl

Kan er wel vrede komen?

Dit woord schrijf ik in de advent nu we ons voorbereiden op Christus’ komst. Vredevorst wordt Hij genoemd (vgl. Jes.9,5). Kunnen we Kerstmis vieren als feest van vrede nu de wereld in brand staat?  Anderzijds, we ervaren juist nu dat wij mensen alleen niet in staat zijn vrede te bewerkstelligen. Komt het ooit goed in Oekraïne? in Israël en Gaza? enz. Er gebeurt zoveel dat de haat tussen volkeren en mensen aanwakkert, dat we juist nu een antwoord nodig hebben om het geweld te overwinnen.

Jezus’ komst bereiden we voor in de advent. Om zo ons hart open te stellen voor een bereidheid tot bekering en verzoening. In het groot en in het klein. Bekering betekent bereid zijn om nieuwe kansen te geven, om elkaar te vergeven. Dat is dan meer ‘sorry’ zeggen. Daarvoor is er vaak te veel gebeurd. Beseffen dat Jezus voor alle mensen gekomen is, kan ons al milder stemmen. Het ook voor onze tegenstander kunnen bidden is een stap op weg naar die verzoening en naar vrede. Als mensen elkaar veel hebben aangedaan, is verzoening niet vanzelfsprekend. Een begin kan zijn: bidden om de kracht eens stappen in die richting te gaan zetten. Overwegen voor wie en waarom Jezus met Kerstmis in onze wereld gekomen is, maakt ons hart milder. Hij heeft zelf gebeden voor degenen die Hem volkomen ten onrechte veroordeeld en zoveel aangedaan hadden: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen (Luc. 23,34).

Hij kwam zo kwetsbaar als klein Kind en moest al onmiddellijk na zijn geboorte vluchten … Niet welkom en bedreigd! Ja, God was het die in Christus de wereld met zich verzoende: Hij telde de fouten van de mensen niet en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee (2 Kor. 5,19).

Terug naar de wereld en de tijd van nu: laten we ons niet meeslepen in een denken dat de vrede zal komen door meer wapens en het verslaan van de tegenstander. Dat kán niet de christelijke boodschap zijn. Gaan we voor een christelijk antwoord: de bekering van het hart, dat de haat overwint en misschien zelfs op de langere duur tot de bereidheid kan komen om de ander te vergeven. Dit is altijd een persoonlijke stap van bekering; geen vergelding, maar vergeving. Het is de enige weg naar een samenleving waarin mensen in vrede met elkaar kunnen leven. In onze kleine wereld kunnen we zelf stapjes zetten. Hanteren wij zonder ophouden het wapen van gebed (vgl. Ef. 6,18) dat dan ook in de grote wereld vrede doorbreekt. Wensen we elkaar die vrede naar de woorden van de apostel Paulus: genade en vrede voor 2024.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

H. Missen met Kerstmis in Parochiefederatie Emmaüs

Zondag 24 december: 4e zondag van de Advent

08.30 u Panheel: Geen H. Mis

09.45 u Thorn-Kerk: H. Mis

10.30 u Ittervoort: H. Mis

12.00 u Thorn-Kapel: Kerstconcert MusicaDolce

16.00 u Heel: Kindje Wiegen

16.30 u Hunsel: Gezinsmis

17.30 u Beegden: Gezinsmis

18.30 u Heel: Viering Daelzicht

18.30 u Thorn-Kerk: Gezinsmis

19.30 u Wessem: H. Mis

21.00 u Heel: Nachtmis

21.00 u Neeritter: Nachtmis

22.30 u Thorn-Kerk: Nachtmis

Maandag 25 december: Kerstmis

08.30 u Panheel: H. Mis

09.00 u Ell: H. Mis

09.30 u Wessem: H. Mis

10.30 u Beegden: H. Mis

10.30 u Ittervoort: H. Mis

Dinsdag 26 december: H. Stefanus, martelaar

09.00 u Hunsel: H. Mis

09.00 u Neeritter: H. Mis

09.30 u Thorn-Kerk: H. Mis

10.30 u Heel: H. Mis

10.30 u Ittervoort: H. Mis

800 jaar kerststal: leef toe naar Kerstmis met de website Vier.nu

Kerstmis staat voor de deur. Met de website Vier.nu leeft u toe naar dit belangrijke christelijke hoogfeest. Dit jaar is er op de site speciale aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht. In aanloop naar Kerstmis vertellen acht bisschoppen op Vier.nu over steeds een ander figuur uit de kerststal.

Op 24 december 2023 is het precies 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in het stadje Greccio in Italië een levende kerststal liet inrichten. Franciscus vond dat zijn tijdgenoten weinig oog en begrip hadden voor de menselijke kant van het kerstverhaal. Daarom besloot hij het zichtbaar te maken. Midden in de bossen van Greccio liet hij een stal bouwen, regelde hij een ezel en een os en vroeg hij een boer en boerin om Jozef en Maria uit te beelden. Deze eerste levende kerststal was de opmaat voor een traditie die nog altijd actueel is. Op tal van plekken – thuis, op school, in de kerk en op straat – wordt de geboorte van Christus uitgebeeld met de kerststal.

Filmpjes van bisschoppen

Vier.nu is een website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. Op de website is er dit jaar bijzondere aandacht voor de kerststal. Zo komen er in de aanloop naar Kerstmis acht filmpjes online waarin bisschoppen vertellen over een figuur uit de kerststal, van het Kind tot de os, van de herders tot de wijzen. Elke dag komt een nieuwe video online; zo is er elke dag iets nieuws om naar uit te zien op weg naar Kerstmis. Het helpt u toe te leven naar dit hoogfeest, maar ook om mensen uit uw omgeving die misschien minder vertrouwd zijn met het kerstverhaal, hierbij te betrekken.

Welkom bij de viering

De landelijke website Vier.nu roept gelovigen op om Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke kerk. Voor onze parochiefederatie Emmaüs staat er een vieringenrooster online. U ziet er welke kerstvieringen wij organiseren onder het motto ‘Vier.nu Kerstmis!’. U bent van harte welkom! Samen genieten we van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor, zingen we klassieke kerkliederen en luisteren we naar de boodschap van het Kind dat geboren werd in een stal om de wereld verlossing te brengen. Tijdens deze feestelijke dagen vieren we samen het sacrament van de eucharistie.

En meer

Vier.nu biedt verder een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Kerstmis.  Zo is er voor kinderen een kleurplaat en een kerststal die ze zelf in elkaar kunnen knutselen, er is een link naar het kerstevangelie en naar een brief die paus Franciscus schreef over de kerststal en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op deze site onder het kopje “Nieuws”, maar ook op Vier.nu en doe mee. Vier Kerstmis, thuis én samen in de kerk!